Information for libraries

  • na webu

Visual

Nacházíte se zde: Úvod

2016 / 1

Úvodník

Editorial

Renáta Salátová

Historie a současnost

Srovnání průzkumů v České republice a ve Velké Británii se zaměřením na zvukové dokumenty

Helena Novotná
Resumé: Příspěvek předkládá uskutečněné průzkumy zvukových dokumentů paměťových institucí v České republice, které srovnává s průzkumem Britské knihovny z roku 2015. Vysvětluje důležitost průzkumů ve vztahu k zachování zvukového kulturního dědictví, jimž je ve vyspělých státech věnována náležitá pozornost. Popisuje rozdílnou metodologii průzkumu použitou v českém a britském prostředí....

Obsah, tvorba a využití elektronického zeměpisného rejstříku v jihočeských archivech (Content, formation and application of geographic index in southbohemian archives)

Aleš František Plávek
Resumé: Elektronický zeměpisný rejstřík představuje autoritní databázi v rámci projektů digitalizace Státního oblastního archivu v Třeboni. Jako všestranně využitelný prostředek efektivně zjednodušuje především popis digitalizovaných archiválií v interním zpracování a umožňuje jejich třídění podle obsažených lokalit ...

Informace a konference

Národní knihovny a poskytování mobilních služeb: srovnávací studie (National libraries and the provision of mobile services: a comparative study)

Světlana Hrabinová, Martina Kovářová
Resumé: Příspěvek se zabývá mobilními službami v kontextu služeb poskytovaných knihovnami. Cílem příspěvku je představit průzkum a srovnání mobilních služeb nabízených evropskými národními knihovnami a poukázat na připravenost a schopnost národních knihoven udávat směr v implementaci moderních mobilních technologií a služeb ostatním knihovnám v dané zemi. Z tohoto důvodu byla zpracována srovnávací studie evropských národních knihoven z hlediska aktuálního stavu nabídky mobilních služeb (tj. mobilně optimalizovaných webových sídel či mobilních aplikací). Práce také poukazuje i na jiné současné trendy v knihovnách, především sociální sítě, které jsou blíže popsány na příkladu dvou českých knihoven....

Národný projekt Digitálna knižnica a digitálny archív – masová digitalizácia v Slovenskej národnej knižnici

Ján Kováčik
Resumé: Príspevok predstavuje národný projekt Digitálna knižnica a digitálny archív, ktorý v rokoch 2012 až 2015 implementovala Slovenská národná knižnica s partnerom Slovenský národný archív. Okrem základných faktov a predstavenia výsledkov projektu sa príspevok zameriava na jeho významné prínosy v oblasti sprístupňovania digitálnych objektov, ktoré vznikli počas jeho realizácie a vzniknú počas nasledujúcich rokov, jeho autorskoprávne aspekty najmä z pohľadu legislatívy vzťahujúcej sa k obchodne nedostupným dielam a perspektívy a prínosy digitalizácie písomného kultúrneho dedičstva v SNK do budúcnosti. ...

Rozhovor na téma konference Kniha ve 21. století

Renata Salátová, Libuše Foberová
Na otázky odpovídala: PhDr. Libuše Foberová, Ph.D. (libuse.foberova@fpf.slu.cz)

Novinky zahraniční knihovnické literatury

Vyhledávání

Časopis Knihovna plus je mediálním partnerem konference Inforum konané ve dnech 24.-25. května 2016.

Blíží se termín uzávěrky Knihovny: knihovnické revue viz http://knihovnarevue.nkp.cz/aktuality/terminy-a-uzaverky.

K21