Information for libraries

  • na webu

Visual

Nacházíte se zde: Úvod Archiv 2024 / 01 Tipy z Knihovny knihovnické literatury Tipy z Knihovny knihovnické literatury 2024/1

Tipy z Knihovny knihovnické literatury 2024/1

Eye-popping.jpg

Eye-popping, show-stopping libraries: trends and insights from the AIA/ALA Library Building Awards / Anders C. Dahlgren and Charles Forrest. Lanham; Boulder; New York; London: Rowman & Littlefield, [2022]. xiv 129 stran: barevné ilustrace, plány.

ISBN 978-1-5381-2838-1.

V úvodu knihy jsou popsány počátky spolupráce mezi Americkým institutem architektů (American Institute of Architects, AIA) a Americkou knihovnickou asociací (American Library Association, ALA). Cílem této spolupráce bylo mimo jiné založit cenu za nejlepší budovy knihoven (Library Building awards). Autoři v sedmi kapitolách, případových studiích, zkoumají vybrané oceněné knihovny z hlediska vývoje inovací služeb a designových trendů. Většina případových studií v knize obsahuje fotografie exteriérů a interiérů a také půdorysů budov oceněných knihoven. Závěrečná kapitola nabízí několik úvah o tom, co nám půlstoletí oceňované architektury může říci o budoucnosti knihovnických služeb a designu knihoven. V doslovu autoři hodnotí úvodní kolo Library Building awards z roku 1963. Důležitou součástí publikace je dokumentace vybraných knihovních budov, včetně fotografií a plánků.

Signatura této knihy je Aa 42.393.

https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000094510&local_base=KKL

Healthy living.jpg

Healthy living at the library: programs for all ages / Noah Lenstra. Santa Barbara; Denver: Libraries Unlimited, an imprint of ABC-CLIO, LLC, [2020]. 225 stran: ilustrace.

ISBN 978-1-4408-6314-1.

Stále více knihoven připravuje inovativní programy a projekty na podporu zdravého životního stylu, programy pro zdraví a wellness určené všem věkovým kategoriím. Autor knihy má rozsáhlé zkušenosti nejen s pořádáním takových akcí, ale také s poradenstvím. Kniha nejprve upozorňuje na nutné kroky, které by knihovníci měli učinit při zahajování programů, a zdůrazňuje zásadní roli komunitních partnerství. Dále uvádí podrobné pokyny pro organizaci rozličných typů programů pro návštěvníky různých věkových kategorií a skupiny s rozdílnými schopnostmi. Další část knihy obsahuje rady týkající se udržení dynamiky programu a hodnocení dopadu jeho realizace. Autor také popisuje postupy, jak překonat překážky, které mohou nastat. Tato publikace je určena zaměstnancům knihoven všech typů, kteří chtějí nabízet programy a služby podporující zdravý životní styl zejména v oblasti stravování a fyzické aktivity.

Kniha má signaturu Kfe 42.382.

https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000095027&local_base=KKL

The safe.jpg

The safe library: keeping users, staff, and collections secure / Steve Albrecht. Lanham; Boulder; New York; London: Rowman & Littlefield, [2023]. xxiii, 171 stran.

ISBN 978-1-5381-6960-5.

Kniha poskytuje rady zaměstnancům knihoven, jak se co nejlépe vypořádat s neukázněnými a problémovými uživateli, kteří mohou narušovat bezpečné prostředí knihovny. Autor, Steve Albrecht, za více než 22 let vyškolil tisíce zaměstnanců knihoven v tom, jak zvládnout obtěžující, výstřední nebo dokonce nebezpečné uživatele. Jeho články, blogy, podcasty pomohly vybavit zaměstnance knihoven na všech úrovních tak, aby byli asertivnější a sebevědomější při konfrontacích s nimi. V dané knize uvádí osvědčené postupy, jak například pomoci problémovým čtenářům dodržovat pravidla knihovny, jak ochránit zařízení knihovny v konfliktních situacích. Zabývá se i oblastmi osobní bezpečnosti a komunikačními dovednostmi při konfliktech. Tato kniha tedy nabízí popis praktických postupů, které mohou udělat z každé knihovny lepší a bezpečnější místo.

Signatura je Sb 42.394.

https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000095270&local_base=KKL

Best technologies.jpg

Best technologies for public libraries: policies, programs, and services / Christopher DeCristofaro, James Hutter, and Nick Tanzi. Santa Barbara; Denver: Libraries Unlimited, an imprint of ABC-CLIO, LLC, [2020]. xii, 211 stran: ilustrace.

ISBN 978-1-4408-6928-0.

Zavádění nových technologií do vaší knihovny bývá náročným procesem. Může být nákladný, pro mnoho zaměstnanců neznámý, a úspěch zavádění nových technologií není zdaleka zaručený. Tato kniha předkládá možnosti řešení jak knihovnám s velkým rozpočtem finančních prostředků, tak knihovnám s rozpočtem menším. Popisuje nové technologie se zaměřením na 3D tisk, drony, rozšířenou realitu a virtuální realitu. Dále se zabývá procesem výběru technologie, školením, ukázkovým programováním, osvědčenými postupy a zásadami. Popisuje varianty programů a služeb pro různé věkové skupiny, tím dává možnost je nejprve vyhodnotit v kontextu vlastní organizace a rozhodnout o jejich využití ve vlastních programech a knihovních službách. Tento přístup pomáhá i čtenářům osvojit si nové technologie a vytvářet zásady s ohledem na jejich použití.

Signatura této knihy je Abc 42.481.

https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000095890&local_base=KKL

Slovanská knihovna.jpg

Slovanská knihovna 1924–2024: (průvodce po dějinách, fondech a službách) = The Slavonic Library, Prague 1924–2024: (a guide to its history, funds and services) / Lukáš Babka; překlad: Rita Lyons Kindlerová, Pat Lyons. Praha: Národní knihovna České republiky – Slovanská knihovna, 2023. 333 stran: ilustrace (převážně barevné), portréty, faksimile.

ISBN 978-80-7050-792-6.

Kniha, vydaná u příležitosti stého výročí založení Slovanské knihovny při Národní knihovně ČR, přináší podrobné zpracování dějin Slovanské knihovny v průběhu celého uplynulého století. Současně čtenáři představuje jednotlivé části knihovní sbírky, historii jejich budování a nejcennější dokumenty. Kromě standardních knižních, časopiseckých a novinových sbírek (oddělení fondu podle jazykového aj. příznaku) se zaměřuje i na sbírky historické, rukopisné a kartografické. Samostatná kapitola popisuje tematiku ruské, ukrajinské a běloruské emigrace po roce 1917, neboť pro studium tohoto tématu spravuje knihovna sbírku světového významu. Pozornost je věnována také speciálním sbírkám listinných, obrazových, uměleckých a dalších materiálů. Popis poskytovaných služeb pak přináší praktické informace o fungování knihovny.

Signatura knihy je Tab 42.515.

https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000095925&local_base=KKL

Web-scale.jpg

Web-scale discovery services: principles, applications, discovery tools and development hypotheses / Roberto Raieli; translated by Elena Corradini. Cambridge, MA; Kidlington: Chandos Publishing, an imprint of Elsevier. [2022]. xii, 215 stran: ilustrace, grafy, faksimile.

ISBN 978-0-323-90298-4.

Publikace shrnuje současný stav vyhledávacích nástrojů fungujících na principu agregovaného indexu, tzv. web scale discovery services (WSDS). Velké množství informačních zdrojů, které jsou nyní k dispozici, a měnící se návyky uživatelů webu vedly k rozvoji systémů a technik umožňujících snadno, z jednoho přístupového bodu, prohledávat katalogy, databáze, institucionální repozitáře i archivy s otevřeným přístupem (na základě jednoho indexu, na rozdíl od předchozích metod paralelního prohledávání). Titul propaguje střední cestu mezi nalezením nejlepšího nástroje pro každou konkrétní potřebu a hledáním nejspolehlivějších systémů. Identifikuje základní teoretické problémy a nabízí praktická řešení pro knihovníky a pracovníky dalších sbírkových institucí.

Kniha má v KKL signaturu Sdg 42.475.

https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000095851&local_base=KKL

Media.jpg

Media a wartości demokratyczne: księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Januszowi Adamowskiemu / pod redakcją Alicji Jaskierni, Katarzyny Gajlewicz-Korab, Michała Głowackiego, Marii Łoszewskiej-Ołowskiej, Łukasza Szurmińskiego. Warzsawa: Wydawnictwo Naukowe i Edukacyjne SBP, 2022. 235 stran: portréty, grafy.

ISBN 978-83-65741-90-5.

Tato jubilejní publikace je věnována profesoru Januszowi Adamowskimu, vynikajícímu polskému odborníkovi na mediální a sociální komunikaci a popularizátorovi mediálních věd. Profesor Adamowski působí v současnosti na Katedře mediálních systémů Varšavské univerzity. Ve skupině autorů této knihy jsou zastoupeni renomovaní vědců z téměř všech vědeckých center v Polsku, která poskytují vzdělání v oblasti žurnalistiky, mediálních studií, informačních technologií a bibliologie.

Signatura této publikace je Ifb 42.408.

https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000095826&local_base=KKL

Cataloging.jpg

Cataloging and classification: an introduction / Athena Salaba and Lois Mai Chan. Lanham; Boulder; New York; London: Rowman & Littlefield, [2023]. xv, 773 stran.

ISBN 978-1-5381-3492-0.

Publikace, jejíž páté vydání zde uvádíme, reflektuje nový vývoj v katalogizaci po zavedení referenčního modelu knihovny IFLA (LRM) a nového oficiálního RDA navazujícího na projekt 3R. Kniha představuje podstatu knihovnické katalogizace a klasifikace z hlediska čtyř základních funkcí – bibliografický popis, tvorba autorit, předmětových hesel a klasifikace. V tomto pátém vydání byl nově uspořádán obsah knihy, byly přepracovány všechny kapitoly a zavedeny nové kapitoly, které začleňují změny, k nimž došlo v období mezi čtvrtým a pátým vydáním. V každé části se kniha nejprve zabývá historickým vývojem a základními principy příslušného mechanismu. Poté jsou uvedeny diskuse a příklady příslušných ustanovení v normách a nástrojích, jež ilustrují operace popsané v jednotlivých kapitolách. Obsah je rozdělen takto: produkce a struktura záznamů, formáty kódování a záznamy metadat, popis zdrojů a přístup zahrnující koncepční modely IFLA a obě verze RDA, předmětový přístup a řízená slovní zásoba, klasifikace knihovních zdrojů, kódování a záznamy pro bibliografická a autoritní data, etika katalogizace. Tato kniha je standardním textem pro výuku a porozumění katalogizaci a klasifikaci. Je doprovozena webovou stránkou s nabídkou interaktivních vzdělávacích aktivit a s doplňkovými materiály (catclassintro.org).

Signatura této knihy je Od 42.400.

https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000095736&local_base=KKL

Trans.jpg

Trans and gender diverse voices in libraries / Kalani Keahi Adolpho, Stephen G. Krueger and Krista McCracken, editors. Sacramento: Library Juice Press, 2023. viii, 547 stran.

ISBN 978-1-63400-120-5.

V celém světě, knihovnickou profesi nevyjímaje, zůstávají zkušenosti trans a genderově odlišných lidí často nepovšimnuty, skryty a ignorovány. Tato kniha je celá napsána a editována trans a genderově různorodými lidmi z oboru knihovnictví. Jsou to pracovníci akademických a veřejných knihoven, archivů, studenti knihovnictví a také lidé, kteří knihovnickou profesi již zcela opustili. Kniha nemá být průvodcem trans a genderově odlišnými zkušenostmi v knihovnách, ale má zahájit komunikaci na toto téma. Autoři a editoři doufají, že jejich kniha pomůže trans a genderově různým lidem v knihovnách uvědomit si, že nejsou sami a že jejich zkušenosti stojí za sdílení s ostatními lidmi.

Signatura knihy je Kr 42.491.

https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000095067&local_base=KKL

Les bibliothéques.jpg

Les bibliothèques face au monde des données / Véronique Mesguich; préface d’Emmanuelle Bermès. Villeurbanne: Presses de l’enssib, [2023], 185 stran: ilustrace, grafy.

ISBN 978-2-37546-147-1.

Kniha vycházející v edici Papiers francouzské vysoké knihovnické školy ENSSIB se věnuje digitální transformaci, která vede informační i knihovnické profesionály ke správě nejen tištěných či digitálních dokumentů, ale také digitálních dat. Tento nový svět dat nás stále více znepokojuje. Všechny knihovny vytvářejí data, která se týkají jejich činnosti – docházka, výpůjčky atd. Tato data musí být řádně spravována a zabezpečena podle příslušných předpisů jako je například tzv. GDPR. Autorka knihy se v jednotlivých kapitolách zabývá vztahem knihoven a datového webu, použitím údajů o využívání a aktivitě knihovny, ochranou dat, popisem a zpracováním dat, metadaty, standardy atd. Véronique Mesguich působí jako konzultantka se specializací na strategický monitoring a informační management a napsala několik prací o vyhledávání strategických informací, monitoringu a knihovnách.

Kniha je uložena pod signaturou Sdg 42.486.

https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000095384&local_base=KKL

 

Zpracovala: Zuzana Vavrošová

20.03.2024
Vyhledávání
Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě

Termín: 27. - 28. 11. 2024

Místo: Národní archiv v Praze, Archivní 4, Praha 4 Chodovec

Zájemci o přednesení odborných příspěvků mohou své příspěvky (název příspěvku, stručná anotace) ohlásit do 30. 9. 2024 na adresau vit.richter@nkp.cz

více informací

Knihovnická dílna 2024

Termín: 13. - 14. 11. 2024

Místo: Národní knihovna ČR, prostor bývalé STK

další informace

Knihovny současnosti 2024

Termín: 10. 9. - 12. 9. 2024

Místo: Univerzita palackého v Olomouci, Právnická fakulta,

17. listopadu 8, 779 00, Olomouc

knihovny_soucasnosti.jpg

Polský slabikář

Termín: 12. 6. - 31. 7. 2024

Místo: Galerie Klementinum, Praha 1

polsky_slabikar.jpg

Lublaňský manifest o čtení

Lublaňský manifest o čtení, český překlad

plný text