Information for libraries

  • na webu

Visual

Nacházíte se zde: Úvod Archiv 2023/2 Historie a současnost Odešla PhDr. Milena Ředinová

Odešla PhDr. Milena Ředinová

V létě tohoto roku nás zaskočila smutná zpráva o úmrtí naší kolegyně, dlouholeté členky redakční rady našeho časopisu (resp. našich časopisů – Knihovna: knihovnická revue a Knihovna plus) paní PhDr. Mileny Ředinové. Zesnula 1. července 2023 ve věku 75 let.

Do Národní knihovny nastoupila v září 1977 a zůstala jí věrná až do svého odchodu do důchodu před několika málo lety. Celá její pracovní kariéra byla spjatá s publikační činností knihovny. Zakotvila nejprve v sektoru bibliografie a informací (SBI); v Informačním bulletinu SBI a ve sborníku Česká bibliografie (vydával jej také SBI) nacházíme několik jejích příspěvků. Psala ale také do Metodického zpravodaje sektoru výzkumu a metodiky knihovnictví, do časopisu Čtenář aj. Později v 80. letech pak jako vedoucí redaktorka řídila Zpravodaj Státní knihovny ČSR. Po změnách v ediční činnosti Národní knihovny ČR, k nimž došlo v roce 1990 (bylo ukončeno vydávání několika bulletinů, sborníků a zpravodajů připravovaných různými sektory někdejší Státní knihovny ČSR) a které vedly mj. k založení časopisu Národní knihovna (plným názvem Národní knihovna – časopis pro otázky knihovnické teorie a praxe) se stala jeho vedoucí redaktorkou. Časopis byl v té době připravován ve vydavatelském odboru knihovny. V roce 2007 byla jeho redakce převedena do Knihovnického institutu, Milena Ředinová však byla nadále člověkem zodpovědným za technickou stránku vydávání tištěných čísel Knihovny, ať už ve funkci vedoucí edičního oddělení nebo ředitelky odboru vydavatelského.

Ve své každodenní práci se musela zabývat převážně technickým zajištěním vydávání (takřka veškerých) publikací Národní knihovny ČR, stále však udržovala kontakt s našimi odbornými časopisy, tak vlastně i s obsahem knihovnické práce, a byla v tomto smyslu platnou členkou kolektivu redakční rady. Kompetentně se vyjadřovala k obsahu a textové úrovni článků, které do redakce přicházely a jež redakční rada posuzovala, pomáhala hledat recenzenty, témata, o nichž bychom měli publikovat.

Rukama Mileny prošly desítky titulů, knih, sborníků a časopisů, tisíce stran textů. Bylo-li třeba, zapracovala mimořádně i jako redaktor nebo korektor, jen aby náhlá nemoc nebo jiné životní trable kohokoli z nás nezpůsobily výpadek ve vydávání publikací. My za ni dnes už nijak „zaskočit“ nemůžeme. A také je smutné, že o člověku, který pracoval tolik let vedle nás a s námi, se některé zajímavé a důležité detaily jeho života dozvídáme teprve při psaní vzpomínkového textu… Milena Ředinová (zřejmě?) původně vystudovala etnografii! Ve sborníku Česká bibliografie (sv. 20 z roku 1984) autorka těchto řádek objevila Milenin příspěvek s názvem Vývoj speciální bibliografie v oboru etnografie a folkloristiky po roce 1945 v ČSR. Při dalším hledání pak dospěla k záznamu její disertační práce, týkající se osobnosti básníka Josefa Jaroslava Langera a jeho místa v procesu národního obrození. Práce byla obhájena v roce 1976 na Ústavu etnologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy a je uvedena v soupisu Opera Ethnologica Iuvenalia III., který zpracoval a publikoval Miloš Tomandl.

Vzpomeňme a uctěme její památku.

 

Anna Machová

01.09.2023
Vyhledávání
Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2023

Termín: 29. a 30. 11. 2023

Místo: konferenční sál Národního archivu v Praze, Archivní 4, Praha 4 - Chodovec

Zájemci o přednesení příspěvku mohou své příspěvky zasílat do 30. 9. 2023 na adresu vit.richter@nkp.cz

více informací

archivy_knihovny_muzea_v_digitalnim_svete_2023_logo.png

Týden knihoven 2023

Termín: 2. 10. – 8. 10. 2023

Výročí 70 let Knihovnického institutu

wordcloud_v4.png