Information for libraries

 • na webu

Visual

Nacházíte se zde: Úvod Autorům Pokyny pro autory

Pokyny pro autory

Základní pokyny

 • Rukopis zašlete v elektronické podobě e-mailem nebo doneste osobně ke stažení z flash disku na adresu redakce ve formátu DOC, DOCX (případně RTF) v rozsahu maximálně 20 normalizovaných stran.
 • Ve vlastním zájmu dodržujte termíny pro odevzdání rukopisu. Termíny uzávěrek.
 • Rukopisy odevzdané do redakce upravují odpovědní redaktoři po domluvě s autory. Autoři jsou garanty obsahové správnosti odevzdávaného příspěvku. Redakce si vyhrazuje právo provádět  stylistické zásahy a jazykové korektury bez konzultací.
 • Rukopis, který nebude zpracován podle uvedených zásad, může být vrácen k provedení patřičných úprav.

Formální úprava textů

 • K odlišení titulů, nadpisů a názvů stačí užití kurzívy, tučného písma nebo písma jiné velikosti.
 • Začátek nového odstavce neodsazujte od kraje. Pro vytvoření nového odstavce zcela postačí použití klávesy ENTER.
 • Rozlišujte poznámky pod čarou a vysvětlivky. Na každé vyžádané formátování textu upozorněte redaktora.
 • Poznámky pod čarou a vysvětlivky dávejte prosím až na konec příspěvku.
 • Další formální úpravy textu nejsou nutné – nezarovnávejte text do bloku a ponechávejte jeho automatické zarovnání vlevo. Nepoužívejte funkci dělení slov (!)

Fotografie, obrázky, tabulky, grafy

 • Fotografie, obrázky, tabulky ani grafy zásadně nevkládejte do textu!
 • V textu pouze vyznačte místa, kam je chcete zařadit (například zvýrazněnými čísly).
 • Fotografie, obrázky, tabulky a grafy (se shodným o značením jejich umístění ve vašem textu) odevzdejte zvlášť ve vhodném formátu.
 • Popisky k obrázkům, názvy grafů či komentáře přiložte zvlášť jako textové soubory. Můžete sem připojit svoji představu o umístění daného obrázku na stránce atp.
 • U fotografií či obrázků dbejte na autorská práva! U fotografií staveb, interiérů a ostatních architektonických děl kontaktujte jejich provozovatele (instituci) a vyžádejte od nich souhlas k publikování užité fotografie díla. S autory vždy předem projednejte publikování publikování jejich prací. Za popisky k obrázkům dávejte prosím do kulaté závorky zdroj (např. archiv autora, fond NK ČR apod.).

Technické požadavky na dodávané rastrové a vektorové obrázky

Obrázky:

 • Rozlišení
  - Rastrové obrázky, fotografie, minimálně 300 DPI.
  - Perokresby (pérovky) 600 DPI
  - Rastrové obrázky v odstínech šedi 600 DPI
 • Barva
  - 24bitová grafika, RGB (Foto-kvalita)
  - Nepoužívat 8bitovou grafiku RGB pro fotografie (značné viditelné zkreslení).
  ! Pozor takovéto nechtěné snížení barev nastává např. při převodu do formátu GIF!
 • Odstíny šedí (gray scale)
  - 8 bitová grafika
 • Pro potřeby elektronického časopisu je nutné vektorovou grafiku převádět do Bitmap (.jpg, .jpeg, .png, .gif) v rozlišení minimálně 72 DPI.

Tabulky, grafy, vektorová grafika:

 • Excel
  - *.xls, *.xlsx, *.ODS
 • Visio
  - *.vsd
  - *.vsdx
 • Adobe Ilustrator *.ai
 • CorelDraw *.cdr
 • Inkscape1 *.svg

Alternativně lze dodat vektorovou grafiku ve formátu: *.eps

 

Pozn.: program Inkscape je volně ke stažení na adrese http://inkscape.org

 

 • Tabulky je také možné pro tisk dodávat ve formátech PNG nebo GIF nebo TIFF-CCIT 3, 4 - podrobněji viz dole. Pozadí vždy při exportu nastavte na barvu bílou nebo průhlednou.

 

Doporučené formáty pro dodávání rastrové grafiky (obrázky, fotografie)

 

 • JPEG *.jpg (*.jpeg)
  - Používat zejména pro barevné fotografie vč. těch o 256 odstínech šedi.
  - Ztrátovou kompresi vždy nastavit tak, aby byl informační obsah zjevně kompresním algoritmem nenarušen.
  - Tento formát nepoužívat pro grafiku, tabulky nebo loga.
 • PNG *.png

- Používat jak pro černobílé  obrázky, tak barevné obrazy s 256 a méně barvami, jako jsou grafy, tabulky, loga.

- Pro obrázky s více než 256 barvami používat tam, kde chcete bezeztrátově předat celý informační obsah.

- Formát podporuje průhlednost, má zabudovánu bezeztrátovou kompresi, velikost souborů au plnobarevných obrazů je větší než u souborů JPEG.

 • GIF *.gif

- Používat pouze pro černobílé obrazy, tak barevné obrazy s 256 a méně barvami, jako jsou grafy, tabulky, loga (jako alternativu k formátům PNG nebo TIFF-CCITT 3 nebo 4).

 • TIFF *.tif (*.tiff)

- Pro časopis používejte pouze pro černobílé obrazy s nastavenou kompresí Fax-CCIT 3 nebo 4; pokud chcete použít nekomprimovaný nebo s kompresí LZW na fotografie, převeťe raději do formátu *.png, který je úspornější a taktéž bezeztrátový.

Názvová konvence

 • Obrázky

- Obr 1 POPISEK (ZDROJ), Obr 2 POPISEK (ZDROJ), Obr 3 POPISEK (ZDROJ), atd.

 • Tabulka

- Tab 1 POPISEK (ZDROJ), Tab 2 POPISEK (ZDROJ), Tab 3 POPISEK (ZDROJ), atd.

 • Graf

- Graf 1 POPISEK (ZDROJ), Graf 2 POPISEK (ZDROJ), Graf 3 POPISEK (ZDROJ), atd.

!V textu je pak nutné uvést umístění (nahoře, dole, vlevo, vpravo, atd.), pozici (obtékané textem, nad textem, atd.), popřípadě velikost obrázku (5 x 5 cm, apod.)!

Struktura vědeckých článků

 • souhrn, úvod, literární přehled, materiál a metody, výsledky práce, diskuse, závěr s obvyklým citováním zdrojů, event. s poznámkovým aparátem.

Několik dílčích zásad při psaní textů

a) Důsledně rozlišujte pomlčku a spojovník.

Spojovník: Spojovník se ve všech případech sází bez mezer ( česko-slovenská mezivládní smlouva , Alma Mahlerová-Werfelová ). Dojde-li po zlomu k rozdělení slova na tomto místě, opakuje se spojovník i na druhém řádku.

Pomlčka: Klávesová zkratka, kombinace kláves levý Alt + 0150 : zápas Česko–Slovensko, 1914–1918 , 24.–26. prosince, dvojice Warren–Wellek

b) Uvozovky:

Uvozovky pište v dokumentu jednotně, v jednom stylu. Pokud je text v „uvozovkách“ (nebo závorkách) psaný tučně nebo kurzívou, pak by stejným způsobem – tj. tučně, respektive kurzívou měly být psány i uvozovky, závorky.

c) Psaní mezer

Za diakritickými znaménky se zpravidla píše mezera, po tečce se píše vždy: V. Novák, dr. Nováková.

Znak procenta se píše s mezerou, např. deset procent (10 %) , znak stupně s mezerou, např. 7 stupňů Celsia, 12 stupňů (7 °C, 12 °) , číselné údaje a zkratky fyzikálních jednotek s mezerou (13 km, 5 l, 4 V) .

Pokud ale jde o přídavná jména jako dvanáctistupňové pivo, čtyřicetikilometrový běh či patnáctiletý kapitán, patnáctiprocentní podíl aj. číslicové vyjádření se píše bez mezery (12° pivo, 40km běh, 15letý kapitán,15% podíl).

d) Speciální znaky

Speciální znaky můžete vkládat pomocí nabídky Vložit > Symbol na panelu nástrojů. Další možnost vkládání speciálních znaků je přes nabídku Start (Programy > Příslušenství > Systémové nástroje > Mapa znaků)

e) Základní klávesové zkratky

– Alt + 0150

« Alt + 0171

» Alt + 0187

‹ Alt + 0139

“ Alt + 0147

” Alt + 0148

‘ Alt + 0145

’ Alt + 0146

́ Alt + 0180

Ctrl + b tučné písmo

Ctrl + i kurzíva

Ctrl + u podtržení

Ctrl + R zarovnat vpravo

Ctrl + l zarovnat vlevo

Ctrl + j zarovnat do bloku

Ctrl + k hypertextový odkaz

f) Citace

Základní normou je ČSN ISO 690 01 0197, platná od 1. dubna 2011 pojednávající o bibliografických citacích. Redakcí je požadován Harvardský systém citování, seznam použité literatury autoři umístí na konec textu. (autoři také mohou použít k vygenerování citací portál http://www.citace.com/).

Doporučujeme také k prostudování a stáhnutí následující materiál: Interpretace k normě ČSN ISO 690 z 1. dubna 2011 od Olgy Biernatové a Jana Skůpy. Dokument byl dvoukolově připomínkován skupinou odborníků.http://www.citace.com/CSN-ISO-690

V případě nejasností, v jaké podobě máte citace uvádět, se můžete obrátit přímo na odborné pracovníky Knihovnického institutu.

24.01.2023
Vyhledávání
Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě

Termín: 27. - 28. 11. 2024

Místo: Národní archiv v Praze, Archivní 4, Praha 4 Chodovec

Zájemci o přednesení odborných příspěvků mohou své příspěvky (název příspěvku, stručná anotace) ohlásit do 30. 9. 2024 na adresau vit.richter@nkp.cz

více informací

Knihovnická dílna 2024

Termín: 13. - 14. 11. 2024

Místo: Národní knihovna ČR, prostor bývalé STK

další informace

Knihovny současnosti 2024

Termín: 10. 9. - 12. 9. 2024

Místo: Univerzita palackého v Olomouci, Právnická fakulta,

17. listopadu 8, 779 00, Olomouc

knihovny_soucasnosti.jpg

Polský slabikář

Termín: 12. 6. - 31. 7. 2024

Místo: Galerie Klementinum, Praha 1

polsky_slabikar.jpg

Lublaňský manifest o čtení

Lublaňský manifest o čtení, český překlad

plný text