Information for libraries

  • na webu

Visual

Nacházíte se zde: Úvod Připravované číslo Informace a konference TEI General Meeting 2023 Paderborn

TEI General Meeting 2023 Paderborn

PhDr. Renáta Modráková / Národní knihovna České republiky

Konference TEI se konají od roku 2001 s výjimkou mimořádných událostí každý rok2. TEI (Text Encoding Initiative)3 je mezinárodní konsorcium specializující se na digital humanities a hledání popisných standardů pro popis historických dokumentů v digitálním prostředí. V konsorciu je Národní knihovna ČR také zastoupena. Konference TEI se poměrně záhy začali účastnit také zástupci Národní knihovny ČR. Tato každoroční setkání se snaží mapovat poslední trendy v tzv. digital humanities, a to zejména v oblasti zpracování historického písemného a tištěného materiálu ve virtuálním prostředí. Již druhým rokem se tato konference koná také hybridní formou. Přiznejme si však popravdě, že osobní setkání mají značnou váhu a umožňují díky osobním rozhovorům dořešení mnohých otázek, se kterými se i my v Národní knihovně při zpracování historických fondů musíme vypořádávat.

V době „pocovidové“ se konference více méně ustálily v Evropě. Pořadatelem tohoto ročníku konference konané ve dnech 4–8. září 2023 byla menší, zato značně moderní univerzita v Paderbornu4. Zvolený název Encoding cultures ukazuje, jakým směrem se v současnosti jedna z oblastí digital humanities ubírá. Značně osvěžující, i když na jednu stranu poněkud zavádějící, bylo spojení s konsorciem MEI (Music Encoding Initiative5), které se paralelně k TEI zabývá zpracováním hudebních zdrojů ve virtuálním prostředí. Oproti TEI se více orientuje na textové historické fondy. Jednotlivé prezentované příspěvky jsou v abstraktech přístupné na stránkách konference, online přenosy nebyly následně zpřístupněny z důvodu ochrany jednotlivých účastníků.

Účast pracovníků Národní knihovny ČR v konsorciu TEI je velmi cenná a představuje tak s krátkodobými výpadky již jistou tradici. Gudelines TEI6 jsou pro Národní knihovnu spolu se staršími tištěnými Zásadami popisu rukopisů7 výchozími při zpracování rukopisů v Oddělení rukopisů a starých tisků. Z toho důvodu je také zástupcem NK ČR v tomto konsorciu specialista na rukopisy (autorka textu).

Během konference byla zvoleným výborem TEI ohlášena řada změn, které odrážejí měnící se podobu konsorcia. Samotné konsorcium v první dekádě 21. století fungovalo jako aktivní centrum řešící problematiku zpracování historických dokumentů ve virtuálním prostředí. Je pochopitelné, že v této době převládali ve vedení osoby specializující se na problematiku IT, které byly méně orientovány na samotné historické fondy. Po stanovení základních návodných pravidel a postupů a zároveň vytvoření řady funkčních modelů začaly ve vedení převažovat osoby, které se zaměřují na využití popisných formátů TEI v praxi a také ve výuce. Tento měnící se trend, vedoucí k převaze specialistů na historické fondy a výuku, vedl a vede k hledání nových cest, kam se chce a bude konsorcium ubírat.

Konsorcium se také musí v současnosti vypořádat s oslabením své členské základny. Náznaky ekonomického oslabení jsou, obdobně jako v řadě institucí, patrny i v této organizaci, která tak bude muset hledat další aktivní zdroje financování.8 Vše je navíc umocněno tím, že konsorcium není pevně vázáno na některou ze státních institucí.

Významné proměny jsou patrny také v samotných Guidelines (tedy Zásady). V současnosti je již v přípravě další verze, která by měla být o něco přívětivější a uživatelsky vhodnější především pro technicky, respektive počítačově, méně zdatné specialisty. V tomto směru je nutno zdůraznit, že komunita TEI je velmi otevřená a vede živou komunikaci se specialisty stojící mimo TEI. Vhodnou formou je korespondenční platforma (e-mail), v které jsou problémy řešeny hned na základě jednotlivých zkušeností z praxe. Podobně je tomu také na samotných internetových/webových stránkách TEI. Značně komunikativní a otevřený je samotný Technical Council (tedy Technický výbor). Konsorcium TEI také sleduje nejrůznější současné trendy – jedním z intenzivně řešených témat je zaznamenání gender v TEI i v historických dokumentech a vliv AI (tedy umělé inteligence).

Jednou ze změn v TEI je také nová podoba loga. Původní žluto černé logo se změní na zajímavě pojaté logo ve čtverci. Leč na jeho konečnou podobu si ještě budeme muset chvíli počkat. Mimochodem, nová podoba loga je také námětem diskuze, která je otevřena všem zájemcům z řad široké veřejnosti.

Změna čeká také na samotné webové stránky TEI. Slovy Hugha Kaylese: „It is horrible and awful. It makes me sad. It looks like ass.“9 Nová podoba stránek je mnohem přívětivější, i když stále ještě značně technicky zaměřená. Na druhou stranu jsou tyto webové stránky mnohem přehlednější a umožňují rychlou orientaci. Jako odborník ze střední Evropy považuji za zbytečné vytvořit samostatný španělský profil.

Jednou z dalších aktivit TEI je také vydávání jTEI Publications10. V rámci této řady bylo v roce 2022 publikováno celkem 13 článků, které byly prezentovány na konferenci ve Štýrském Hradci v roce 2019. Každému zájemci o uvedenou problematiku mohu tyto články jen doporučit.

Aktivními skupinami jsou SIGs, malé skupiny pracující na specializovaných tématech. Pro Národní knihovnu ČR je důležité zejména SIG Manuscripts, pracující na vývoji zpracování rukopisů. Komunikace probíhá formou e-mailů pomocí ListServis a setkáním v průběhu konference během samostatné schůze. Popravdě řečeno byly aktivity této skupiny v minulém roce poněkud slabší. Hlavními problémy jsou v současnosti popisy rukopisů (<msDesc>), především s ohledem na uspořádání jednotlivých elementů kolidujících mnohdy s odlišnými zvyklostmi různých kulturních a jazykových oblastí.

Značným osvěžením celé konference je prezentace projektů a dalších novinek formou posterů. Samotné postery jsou vždy umístěny v chodbách před jednotlivými sály. Autoři mají možnost je prezentovat během samostatného bloku, každý z nich má na prezentaci vyhrazenu přesně jednu minutu. Letos to bylo celkem 23 posterů, přičemž jeden z nich prezentoval celý tým autorů. Dva postery byly zprostředkovány jako hudební produkce a další jako divadelní hra. Nechyběly barevně pojaté postery a animované prezentace. Témata byla skutečně rozmanitá, od digitálního zpracování buddhistických textů, přes Wagnerova díla až po indexaci Mahlerových dopisů. Pro české prostředí byl podstatný zejména poster zabývající se tzv. Biblí Václava IV., uloženou v současnosti v Rakouské národní knihovně ve Vídni11.

Jedním z důležitých úkolů každoročního setkání jsou také volby nového výboru (Board). Do vedení byly letos jmenovány dvě dámy (Diane Jakaci a Gimena del Rio Riande). Mimochodem, jsou reflexí toho, že IT problematika v historických fondech již dávno není mužská záležitost.

Na konci konference také došlo k ohlášení místa konání v roce 2024. Konference TEI se bude konat 17. – 22. 11. 2024 v Buenos Aires. Uvidíme, zda se této konference bude moci zástupce z Národní knihovny ČR zúčastnit.

 

Poznámky

1 Dostupné z: https://teimec2023.uni-paderborn.de/ [cit.12.9.2023].

2 Dostupné z: https://members.tei-c.org/Events/meetings [cit.12.9.2023].

3 Dostupné z: https://tei-c.org/ [cit.12.9.2023].

4 Více na webových stránkách univerzity v Paderbornu dostupných zde: https://www.uni-paderborn.de/ [cit.12.9.2023].

5 Dostupné z: https://music-encoding.org/ [cit.12.9.2023].

6 Dostupné z: https://tei-c.org/release/doc/tei-p5-doc/en/html/index.html [cit.12.9.2023].

7 Zásady popisu rukopisů. Acta Musei Nationalis Pragae – Historia litterarum. Praha: Národní muzeum, 1983, 28(2), s. 49-96 (ISSN 0036-5351). Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/amnphl/28-2/csav-komise-pro-soupis-a-studium-rukopisu-zasady-popisu-rukopisu [cit.12.9.2023].

8 Národní knihovna je uvedena jako podporovatel (s ročním poplatkem 250 USD) mezi dvaceti pěti dalšími podporovateli.

9 „Je to hrozné a strašné. Jsem z toho opravdu smutný. Vypadají jako …“ Upřímně, sama tento názor do jisté míry sdílím, i když bych nejspíše volila jiná slova. Webové stránky TEI si jistě zaslouží hezčí a přívětivější design. Neuškodilo by také jejich zjednodušení a lepší přehlednost. Současné webové stránky jsou dostupné z: https://tei-c.org/ [cit.12.9.2023].

10 Dostupné z: https://journals.openedition.org/jtei/ [cit.12.9.2023].

11 Dostupné z: https://teimec2023.uni-paderborn.de/contributions/118.html [cit.12.9.2023].

01.03.2024
Vyhledávání
Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě

Termín: 27. - 28. 11. 2024

Místo: Národní archiv v Praze, Archivní 4, Praha 4 Chodovec

Zájemci o přednesení odborných příspěvků mohou své příspěvky (název příspěvku, stručná anotace) ohlásit do 30. 9. 2024 na adresau vit.richter@nkp.cz

více informací

Knihovnická dílna 2024

Termín: 13. - 14. 11. 2024

Místo: Národní knihovna ČR, prostor bývalé STK

další informace

Knihovny současnosti 2024

Termín: 10. 9. - 12. 9. 2024

Místo: Univerzita palackého v Olomouci, Právnická fakulta,

17. listopadu 8, 779 00, Olomouc

knihovny_soucasnosti.jpg

Polský slabikář

Termín: 12. 6. - 31. 7. 2024

Místo: Galerie Klementinum, Praha 1

polsky_slabikar.jpg

Lublaňský manifest o čtení

Lublaňský manifest o čtení, český překlad

plný text