Information for libraries

  • na webu

Visual

Nacházíte se zde: Úvod Archiv Mimořádné číslo 2017 Historie a současnost Kooperácia a prepojenie informačných, počítačových a komunikačných technológií - základné zdroje informácií pri zostavovaní tezauru

Kooperácia a prepojenie informačných, počítačových a komunikačných technológií - základné zdroje informácií pri zostavovaní tezauru


Mgr. Alena Zuzánková

Rozhodnutie riešiť projekt, s cieľom zostaviť  komplexnú zostavu riadeného slovníka – tezauru – , bolo  podložené  existenciou funkčného informačného systému, ktorý poskytuje užívateľom  odborné informácie v celom rozsahu; od signálnych  informácií, cez rôzne druhy rešerší, až po  študijné a rozborové materiály. Vytvorenie spätných väzieb  a  spolupráca s používateľmi informácií   udržiava informačný systém   aktívny  pri riešení výskumných a projektových úloh, vrátane plnenia  požiadaviek používateľov  z  podnikateľskej sféry. Ďalším dôvodom riešenia zostavy komplikovaného informačného materiálu  - tezauru  - je posun k  zjednoteniu terminológie. Vývoj celulózo – papierenskej terminológie  je historicky, jazykovedne aj odborne,   poznačený  existenciou niektorých termínov, ktoré sú z hľadiska súčasnej úrovne vedy a techniky  už neaktuálne. Podobný informačný materiál  je v súčasnosti v tomto regióne a pre danú vednú oblasť,  nedostupný.

Informačné zázemie pre uvedené práce poskytujú  predchádzajúce aktivity strediska  VTEI pri VÚPC a.s. v súvislosti s budovaním fondu informačných zdrojov  a vlastnej bázy dát  (ADIS CELPA). Uvedené činnosti tvoria základné piliere informačného systému  poskytovania informácií s  orientáciou na celulózo - papierenskú problematiku  a  príbuzné oblasti zamerané na spracovanie drevnej hmoty.

Rozsiahly fond informačných zdrojov knižnice VÚPC   tvorí významnú  informačnú základňu pre dané vedné zameranie. V súčasnosti prebieha  digitalizácia  fondu informačných zdrojov priebežne doplňovaných do fondu, ale aj starších informačných materiálov po odbornom posúdení ich aktuálnosti .  Budovaná e – knižnica VÚPC  poskytuje prostredníctvom internej počítačovej siete LAN a  výkonného serveru flexibilnejší prístup používateľom k informáciám  priamo cez osobné počítače  a súčasne poskytuje bezpečné uloženie firemných a knižničných dát. Priečinková štruktúra servera je rozdelená na dve vetvy, z ktorých jedna slúži na ukladanie  a uchovanie odborných informačných materiálov , ako sú knihy, konferenčné materiály, časopisy, vlastný recenzovaný časopis Wood Research a i. Druhá vetva je určená na ukladanie  firemných dát. Jednoduchší a produktívnejší prístup ku skenovaným informačným materiálom sa dosahuje spracovaním  do formátu pdf pomocou  multifunkčnej  softvérovej aplikácie ABBY FineReader  OCR.  Jednoduchší prístup k najnovším informačný zdrojom sa  intenzívne využíva pre potreby aktualizácie termínov v  tezaure . Možnosti vstupov do fulltextových článkov pomáhajú priebežne  objasňovať prípadné nejasnosti pri zaraďovaní termínov do tematických skupín,  pri overovaní  vzájomných vzťahov  a pri vkladaní do hierarchickej štruktúry  tezauru.

V rámci prípravných prác spojených so zoskupením termínov do  tezauru, zameraného na technické vedy a so širokým rozsahom odborne a tematicky rôznorodých informácií, určená  ISO norma 2788 odporúča celý súbor  rozdeliť na tematické  skupiny (TS) s obsahom hesiel a viacslovných termínov  s príbuzným technologickým a tematickým zameraním. Rozdelenie   komplexu informácií na tematické skupiny (TS) by mal optimálne pokryť  celý rozsah problematiky daného vedného odboru. Určenie obsahovej náplne tematických skupín na zatrieďovanie kľúčových slov a viacslovných termínov  sa  uskutočnilo  na základe  vlastných skúseností z praktického poskytovania a triedenia informácií pre užívateľov informácií a súčasne aj s informačnou  podporou zahraničných,  profesionálne príbuzných informačných stredísk, ktoré  majú skúsenosti s budovaním podobného  materiálu , hlavne z krajín s rozvinutým celulózo-papierenským priemyslom (Nemecko, Kanada, Fínsko atď.).

Ďalšia fáza riešenia bola zameraná na využitie produktov knižničného počítačového softvéru WinISIS, ktorý poskytuje súhrnné súbory v podobe slovníkov (zoznamy autorov, kľúčových slov, zdrojov informácií  ai.). Pre budovanie tezauru je z uvedených súborov   najvýznamnejší súbor hesiel – kľúčových slov – s vyznačením  frekvencie ich výskytu v odbornej literatúre.  Frekvenčný slovník sa stal,  po viacnásobných prehodnoteniach a úpravách,   jedným z hlavných kritérií v procese   začlenenia  termínu do tezauru. Frekvencia výskytu daného termínu je  meradlom jeho aktuálnosti v danom sledovanom období. Spracovanie  najnovších prírastkov v odbornej literatúre do e-knižnice a do bázy dát  (skenovanie, anotácia) je spojené so získaním podkladu o  aktuálnosti a odbornej náplni  novovzniknutého termínu. Práca s informačnými materiálmi e-knižnice je podstatne  uľahčená    existenciou internej počítačovej siete s priamymi vstupmi  pracovných počítačov. Uvedené postupy prác  pomáhajú optimálne začleniť každý hodnotený odborný termín do hierarchickej štruktúry  tezauru, t. zn. zaradiť do jednej z 15 tematických skupín, vytvoriť vzájomné  väzby  nadradenosti (ŠT - Širší Termín), podradenosti (UT - Užší Termín) a príbuznosti (PT – Príbuzný Termín). Pri uvedenej činnosti sa musia zohľadňovať väzby, ktoré vznikajú medzi termínmi v rôznych stupňoch technologických procesov výroby a spracovania  produktov  celulózo-papierenského priemyslu.  Akákoľvek  zmena v pracovných súboroch  na základe odborného posúdenia sa spätne  musí  doplniť na všetkých úrovniach hierarchickej štruktúry termínov. Čiže každý vklad a úprava termínu v tezaure  vyžaduje priebežne  komplexnú prácu s celým súborom pracovných zostáv.

Pri overovaní odbornej náplne termínov, prípadne ich jazykovednej správnosti a hľadaní informácií v elektronicky vzdialených informačných zdrojoch sa  intenzívne  využívajú všetky dostupné komunikačné technológie, hlavne vstupy na internet, využívanie elektronických zdrojov s príbuznou tematikou, kooperácia s informačnými strediskami,  atď.

Okrem knižničného softvéru WinISIS, so zameraním na spracovanie textovo rozsiahlych informácií a  tvorbu báz dát,  pri zostavovaní tezauru sa využívajú ďalšie počítačové softvéry aplikované pre vytvorenie abecedne rozdelených  pracovných zostáv z dôvodu  lepšej orientácie  a prehľadu vo veľkom balíku informácií. Prekonvertovaním  frekvenčného slovníka získaného  softvérom WinISIS  a následnou aplikáciou  softvéru  MS Office Excel sa získali  abecedne zoradené pracovné zostavy. Týmto postupom sa spracovalo  cca 3500 termínov do  21 pracovných  zostáv termínov v abecednom poradí.  Podľa dohodnutej hierarchickej štruktúry termínov sa u každého termínu  vyznačia vzájomné väzby medzi termínmi, na základe ich  technologického a tematického zamerania.

Na priebežné kontroly tlačových výstupov jednotlivých pracovných zostáv bol aplikovaný softvér MS Office Access.  Rovnakým postupom bude optimalizovaný aj dizajn konečnej printovej verzie frekvenčného slovníka.

Rozsah využitia tezauru pri plnení rôznych  požiadaviek používateľov informácií je široký a spĺňa potreby na  viacerých úrovniach informačného zabezpečenia. Zjednotenie  terminológie v tezaure je základným pomocníkom pri formulácii rešeršnej stratégie a tým aj pri príprave informačných podkladov zakladaných a riešených výskumných úloh a projektov. Poskytuje potrebné informácie pre usmernenie  postupu formulácie problému, napríklad pre  kooperujúcich riešiteľov na výskumných úlohách a projektoch, odborníkov z oblastí mimo celulózo – papierenskej problematiky.  V poslednom období sa práve toto hľadisko využívania tezauru stáva zaujímavým pre nové trendy vo  výskume spojené s vyhľadávaním   netradičných postupov spracovania drevnej hmoty a  získavanie  nových produktov.

Vyznačené paradigmatické vzťahy v rámci dohodnutej hierarchickej  štruktúry  zjednodušujú vyhľadávanie informácií, prípadne formuláciu informačnej požiadavky pri  vypracovávaní rešerše.  Spolu s priloženým manuálom a s popisom postupu využívania,  sa riadený slovník tezaurus  stáva aj pomocným nástrojom vzdelávania mladých pracovníkov, ktorí sa s problematikou oboznamujú. Riadený slovník – tezaurus-  je vhodným podkladom pre zostavu výkladového slovníka odborných termínov v danom vednom odbore, ktorý v súčasnosti pre celulózo-papierenskú problematiku nie je k dispozícii.

Finálny informačný materiál – tezaurus -  bude dostupný spolu s manuálom v printovej verzii a v rámci OpenAccess prístupu k informáciám sa predpokladá jeho sprístupnenie aj prostredníctvom  stránky VÚPC (www.vupc.sk)

01.09.2017
Vyhledávání
Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě

Termín: 27. - 28. 11. 2024

Místo: Národní archiv v Praze, Archivní 4, Praha 4 Chodovec

Zájemci o přednesení odborných příspěvků mohou své příspěvky (název příspěvku, stručná anotace) ohlásit do 30. 9. 2024 na adresau vit.richter@nkp.cz

více informací

Knihovnická dílna 2024

Termín: 13. - 14. 11. 2024

Místo: Národní knihovna ČR, prostor bývalé STK

další informace

Knihovny současnosti 2024

Termín: 10. 9. - 12. 9. 2024

Místo: Univerzita palackého v Olomouci, Právnická fakulta,

17. listopadu 8, 779 00, Olomouc

knihovny_soucasnosti.jpg

Polský slabikář

Termín: 12. 6. - 31. 7. 2024

Místo: Galerie Klementinum, Praha 1

polsky_slabikar.jpg

Lublaňský manifest o čtení

Lublaňský manifest o čtení, český překlad

plný text