Information for libraries

  • na webu

Visual

Nacházíte se zde: Úvod Archiv Mimořádné číslo 2016 Informace a konference Portál Mapovasbirka.cz zpřístupňuje unikátní kartografické dědictví

Portál Mapovasbirka.cz zpřístupňuje unikátní kartografické dědictví

Resumé: Portál Mapovasbirka.cz vznikl na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze koncem roku 2015 v rámci projektu TEMAP. Je rozdělen do 12 sekcí. Tou nejvýznamnější je metadatový katalog k prohlížení nebo geografickému či metadatovému vyhledávání v 65 000 digitalizovaných mapách. Dalším výstupem jsou virtuální modely glóbů a geomorfologických či stavebních modelů a plastických map, kterými lze libovolně manipulovat, otáčet a přibližovat. V části georeferencování si mohou uživatelé starou naskenovanou mapu geograficky umístit a porovnávat ji tak se současným stavem v lokalitě. Další sekce portálu návštěvníky zavedou na specializované stránky významných kartografů, představí nové certifikované metodiky, specializovanou mapu, výstavy, e-learningový kurz či software pro kartometrické analýzy a určování neznámého kartografického zobrazení starých map.


Klíčová slova: portál; mapy; glóby; kartografie; zpřístupnění; digitální dokumenty; katalogizace, digitalizace; kartometrické analýzy; e-learning; výsledky

Summary: Mapovasbirka.cz portal was created at the Faculty of Charles University in Prague in late 2015 under the project TEMAP. The portal is divided into 12 sections. The most important is a metadata catalog to browsing or searching by geographic area or metadata in 65,000 digitized maps. Other outputs include virtual models of globes and geomorphological or building models and virtual models of plastic maps, which you can freely rotate and zoom. In georeferencing section users can old scanned map geographically locate and compare it with the current situation in the area. Another section of the portal will take you on specialized sites of significant cartographers, introduce new certified methodologies, specialized maps, exhibitions, e-learning course or cartometric software for analysis and identification of unknown cartographic projection old maps.

Keywords: portal; maps; globes; cartography; access; digital documents; cataloguing; digitization; cartometric analysis; e-learning; results

Markéta Hyndráková, hyndrakm@natur.cuni.cz

Úvod

Představujeme internetový portál Mapovasbirka.cz, který vznikl na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze koncem roku 2015 v rámci projektu TEMAP[1]. Portál shrnuje výsledky projektu a přináší široké veřejnosti přístup k více než 65 000 digitalizovaným mapám, atlasům a glóbům nebo geomorfologickým modelům dokonce ve 3D. Nabízí možnost propojit starou mapu se současnou nebo procházet katalog bibliografických záznamů Mapové sbírky PřF UK či Geografickou bibliografii ČR online. Představuje několik českých významných kartografů a geografů a umožňuje studovat dvě certifikované metodiky věnované katalogizaci kartografických dokumentů i starých kartografických tisků a rukopisů podle RDA a jednu metodiku zabývající se tvorbou metadat kartografických dokumentů. V e-learningovém kurzu je k dispozici 5 modulů, zaměřených na technologii digitalizace starých map, principy jejich katalogizace a georeferencování, kartometrické analýzy a základ problematiky digitalizace glóbů. Dále je uveden seznam výstav, pořádaných nebo spolupořádaných Mapovou sbírkou PřF UK, které lze zapůjčit jako putovní. Nechybí přehled publikační činnosti a informace o prohlídkách prostor Mapové sbírky na Albertově.

TEMAP

Projekt TEMAP – Technologie pro zpřístupnění mapových sbírek ČR, probíhal v letech 2011-2015 a byl financován Ministerstvem kultury ČR[2]. Příjemcem projektu byla Moravská zemská knihovna v Brně a partnery byly Přírodovědecká fakulta Masarykovy Univerzity v Brně a Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze. Cílem projektu bylo vytvoření nových postupů, metodik a softwarů pro zpracování, ochranu a on-line zpřístupnění mapových sbírek. Za UK bylo publikováno celkem 15 článků[3] (z toho 3 impaktované), kritický katalog, 3 certifikované metodiky, byl realizován workshop, 2 výstavy, 13 softwarů a 1 specializovaná mapa. Byl vytvořen webový portál Mapovasbirka.cz, kde UK prezentuje své výsledky. Je rozdělen do 12 sekcí dle zaměření a druhu výsledku.

Digitální mapy a atlasy

Stěžejní výsledek je k dispozici na adrese www.mapovasbirka.cz/geonetwork. Jedná se o metadatový katalog pro záznamy Mapové sbírky, přičemž pro každý metadatový záznam je vytvořen náhled dat v podobě naskenovaných map, jichž se záznam týká a tato data se dají zobrazit pomocí OpenLayers[4] nebo si uživatel může stáhnout náhled mapy. V katalogu lze záznamy filtrovat buď na základě libovolného fulltextového vyhledávání, popř. jej zpřesnit zadáním klíčových slov. Kromě heslového vyhledávání portál nabízí možnost geografického vyhledávání. To spočívá v tom, že uživatel kliknutím a tažením myši vybere zájmovou oblast nad podkladovou mapou světa. Mapy, jenž zachycují oblast, která se protíná s uživatelem vymezeným obdélníkem, se ihned filtrují. Detailní metadata je možné zobrazit v Centrálním katalogu UK. Celkem je na portálu zpřístupněno 28 651 záznamů s 64 965 naskenovanými mapami.

Glóby

Samostatné webové stránky věnované prezentaci glóbů Mapové sbírky. Zpřístupněno je 82 glóbů, telurií a armilární sféra, mezi nimiž se nachází 14 vzácných exemplářů. Uživatelé zde naleznou popisné i obrazové informace a především originální trojrozměrné virtuální modely vybraných exemplářů ve vysoké kvalitě 33,5 Mpix, s nimiž mohou libovolně rotovat a přibližovat je. Na digitalizaci a tvorbě modelů pracovali kolegové z belgické univerzity v Ghentu[5], z ČVUT[6] v Praze a student geografie Bc. Michal Kowalski. Všechny 3D modely je možné zobrazit jako 2D rozvinutou mapu. Polovina z modelů je georeferencovaná a je u nich možné porovnávat současný průběh hranic kontinentů a států s tvarem hranic v době vzniku glóbů. Web zpřístupňuje také informace o restaurování, digitalizaci glóbů nebo odkazy na podobné projekty. Kromě webových stránek se virtuální 3D modely glóbů zpřístupňují také na youtube.com.

Obr. 1

Geomorfologické a stavební modely

Ve fondu Mapové sbírky jsou uloženy 4 geomorfologické nebo stavební modely, 29 plastických map a 2 plastické atlasy. V roce 2015 byly všechny exponáty studentem Bc. Michalem Kowalskim nasnímány digitálním fotoaparátem a autorsky volným exemplářům byly vytvořeny 3D modely. Uživatelům je umožněna libovolná manipulace s 3D modely v sekci Galerie modelů a plastických map. Tam se návštěvníkovi zobrazí přehledná tabulka těchto objektů, která obsahuje náhledový obrázek, sloužící rovněž jako odkaz na stránku s podrobnějšími bibliografickými informacemi, obrázkem celého modelu a detailem a především s 3D modelem.  Dále tabulka obsahuje název, autorské údaje a rok vydání. 3D model je z důvodu volných autorských práv zveřejněn pouze u prvních 12 exponátů. Zbylé dokumenty mohou uživatelé webu prohlížet pouze jako 2D fotografie.

Obr. 2

Georeference

Umisťování starých map na současné (odborně georeferencování) je založeno na technologii Georeferncer[7], výsledku projektu TEMAP. Je to činnost, při které je lokalita staré mapy zasazena do dnes používaných zeměpisných souřadnic. Webová aplikace umožňuje jednoduše označovat páry lokalit na staré mapě v jedné polovině obrazovky a na současné mapě v polovině druhé a zároveň zapojit širokou veřejnost. Pomoc veřejnosti má praktický dopad: mapa, která je díky nadšencům lokalizována může být poté snadno vyhledána i v mezinárodním prohledávači mapových sbírek www.oldmapsonline.org[8]. Veřejnost takto pomáhá zpřístupňovat české sbírky v celosvětovém kontextu. Sami uživatelé si mohou na základě vzniklých dat vytvořit přitažlivou 3D vizualizaci v Google Earth, překládat různé staré mapy přes sebe a porovnat proměny území v čase.  Pro nové návštěvníky je připraveno instruktážní video s názorným postupem. Na portálu StaréMapy.cz je k dispozici více než 60 tis. starých map, z nichž polovina pochází z Mapové sbírky PřF UK v Praze a stále je co zpracovávat.

Katalog Mapové sbírky

Od roku 2011 byla v projektu TEMAP zahájena odborná a experimentální katalogizace starých map a atlasů. Experimentální proto, že neexistovaly žádné vzory ani metodiky. Staré mapy a atlasy jsou zvláštní z hlediska lingvistického, historického, kartografického, archivního, uměnovědného i knihovědného. Mapová sbírka jako první v ČR katalogizovala odborně glóby a PhDr. et Mgr. Eva Novotná připravila metodiku pro jejich katalogizaci. V rámci projektu TEMAP bylo stanoveno, že musí být zkatalogizováno 11 000 bibliografických záznamů za 1 kalendářní rok. Záznamy zpracovaných dokumentů jsou dostupné v Centrálním katalogu UK, spolu s ostatními záznamy všech knihoven UK. Je zde možné omezit si vyhledávání pouze na fond Mapové sbírky pomocí funkce Omezení vyhledávání v nabídce Umístění. Bibliografické záznamy, které mají svou digitální kopii, jsou provázané s Digitálním univerzitním repozitářem. Toto propojení najdete pod Externí vazbou. Některé záznamy mají v poli Externí link přímou vazbu na Georeferencer, který umožňuje zobrazení staré mapy přes současnou. Katalog Mapové sbírky obsahuje téměř 60 tis. bibliografických záznamů s více než 95 tis. připojenými jednotkami.

GEOBIBLINE

Geografická bibliografie ČR online obsahuje bibliografické záznamy bohemikálních geografických dokumentů, původně pro 20. století. V souvislosti s prací na projektu TEMAP byl časový záběr rozšířen k počátkům knihtisku (1450-). Typologie excerpovaných dokumentů je široká včetně šedé literatury. K záznamům jsou připojovány objekty (mapy, články, obálky periodik), URL adresy plných textů a jsou zde odkazy do Google books. Zoomovatelné mapy se doplňovaly v rámci projektu TEMAP. Institucionální základnu projektu tvoří Knihovna geografie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze, Katedra geografie Přírodovědecké fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Geografický ústav Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně spolu s Knihovnou Přírodovědecké fakulty MU. Databáze GEOBIBLINE obsahuje více než 210 tis. záznamů.

Kartografové

V této sekci jsou samostatné weby, věnované významným kartografům a geografům. Jako první vznikl v roce 2013 portál Prof. Karla Kuchaře a o 2 roky později web Doc. Ludvíka Muchy. V roce 2016 přibude webová stránka Doc. Jaromíra Janky.

Portál Prof. Karla Kuchaře je věnován jednomu z nejvýznamnějších představitelů tzv. albertovské školy, jehož život a dílo byly padesát let spjaty s Geografickým ústavem a Mapovou sbírkou Přírodovědecké fakulty UK v Praze. Karel Kuchař byl významný český kartograf, geograf a historik kartografie, jehož celoživotní dílo nyní můžete studovat on-line.

Web vznikl v roce 2013 díky licenční smlouvě, kterou Knihovně geografie laskavě poskytl dědic autorských práv prof. Karel Kuchař mladší. Zpřístupněním většiny Kuchařových odborných prací  na internetu má každý možnost nejen seznámit se s jeho vědeckou činností, ale také prostřednictvím uveřejněných archiválií nahlédnout do osobního života této významné osobnosti.

Portál doc. Ludvíka Muchy se zrodil v roce 2015 díky laskavosti jeho syna, Luďka Muchy, který uzavřením smlouvy poskytl Knihovně geografie Přírodovědecké fakulty UK licenční práva. Součástí smlouvy byla též bibliografie děl autora. Následovala katalogizace a digitalizace těchto děl v Knihovně geografie a v Mapové sbírce a poté byl zprovozněn web věnovaný životu a dílu této osobnosti. V oddělených sekcích představuje webová stránka životopis, kartografickou tvorbu a především plné texty článků a kapitol z knih. Z kartografické tvorby je ukázán pouze zlomek jeho děl, protože velká část pochází ze spoluautorské tvorby, kterou není možné publikovat.

E-learning

On-line kurz Staré mapy – digitalizace, katalogizace, analýzy[9], který připravila Ing. Markéta Potůčková Ph.D., sestává z pěti modulů: Technologie digitalizace starých map, principy katalogizace starých map, Georeferencování starých map, Kartometrické analýzy a Digitalizace glóbů. Každý modul obsahuje prezentaci, v níž je shrnutý teoretický úvod daného tématu, problémy a jejich řešení. Následují příklady, doporučená literatura a volně dostupné software.

Metodiky

K dispozici jsou plné texty tří certifikovaných metodik: Metodika pro katalogizaci kartografických dokumentů podle RDA, Metodika pro katalogizaci starých kartografických tisků a rukopisů podle RDA v MARC21 a Metodika pro tvorbu metadat kartografických dokumentů. Všechny metodiky jsou rovněž dostupné prostřednictvím databáze NUŠL[10].

Výstavy

Oddíl výstav uvádí přehled výstav pořádaných nebo spolupořádaných Mapovou sbírkou PřF UK. Výstavy jsou dostupné k zapůjčení jako putovní.

Kuchařova galerie kartografie

U příležitosti otevření Mapové sbírky dne 21.3.2013 byla zpřístupněna galerie kartografie[11] nesoucí jméno významného představitele historické kartografie a dlouholetého ředitele sbírky Prof. Karla Kuchaře. Galerie mapuje základní díla z fondu sbírky a zároveň představuje hlavní kartografické směry a školy. Některé staré mapy byly analyzovány pomocí moderních kartometrických metod, které umožnily zpětně rekonstruovat jejich kartografické parametry, například použité kartografické zobrazení. Na panelech mohou návštěvníci porovnat obsah současné a staré mapy se zdůrazněním geograficky zajímavých míst. Galerie se nachází v prostorách hlavního sálu Mapové sbírky v Praze na Albertově a je přístupná[12] veřejnosti každou středu od 10 do 17 hodin, kromě letních prázdnin a státních svátků.

Obr. 3

Publikace

Poslední sekce uvádí přehled publikační činnosti a výsledků aplikovaného výzkumu Mapové sbírky od roku 2011 nejen v projektu TEMAP.

Použitá literatura

BAYER, Tomáš. Estimation of an unknown cartographic projection and its parameters from a map. GeoInformatica. 2014, roč. 18, č. 1, s. 621-669. ISSN 1384-6175.

BAYER, Tomáš a Markéta POTŮČKOVÁ. Nova Totius Regni Bohemiae: kartometrická analýza Vogtovy mapy Čech. Specializovaná mapa s odborným obsahem. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, 2014. Dostupné z: http://web.natur.cuni.cz/gis/temap/index.php/kartometr-analyzy/specializovana-mapa/ukazky-analyz

BRŮHA, Lukáš. Certifikovaná metodika pro tvorbu metadat kartografických dokumentů. Certifikovaná metodika. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, 2014. 38 s. Dostupné z: http://web.natur.cuni.cz/gis/temap/index.php/sprava-map/metodika-pro-tvorbu-metadat

BRŮHA, Lukáš. MTDTRasPub. Software. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, 2014. Dostupný z: http://web.natur.cuni.cz/gis/temap/index.php/sprava-map

FENCLOVÁ, Lada. Nový web doc. Ludvíka Muchy. Ikaros [online]. 2016, roč. 20, č. 1 [cit. 2016-01-21]. urn:nbn:cz:ik-17668. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/17668

HAMETOVÁ, Michaela. Geografická bibliografie České republiky online (GEOBIBLINE). Ikaros [online]. 2015, roč. 19, č. 5 [cit. 2015-10-29].  Dostupné z: http://ikaros.cz/node/17510

HYNDRÁKOVÁ, Markéta. Virtual exhibition of Globes. In: 9th International Workshop on Digital Approaches to Cartographic Heritage, Budapest, 4-5 September 2014 [CD-ROM]. Budapešť: Commision on Digital Technologies in Cartographic Heritage, 2014. Nestránkováno.

CHRÁST, Josef. Nový web věnovaný prof. Karlu Kuchařovi. Ikaros [online]. 2014, roč. 18, č. 2. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://www.ikaros.cz/node/8155

NOVOTNÁ, Eva. Certifikovaná metodika pro katalogizaci kartografických dokumentů podle RDA. Certifikovaná metodika. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, 2014. 79 s. Dostupné z: http://web.natur.cuni.cz/gis/temap/index.php/katalog-mapove-sbirky-uk/metodiky/84-mapova-sbirka-uk/112-certifikovana-metodika-pro-katalogizaci-kartografickych-dokumentu-podle-rda
NOVOTNÁ, Eva. Certifikovaná metodika pro katalogizaci starých kartografických tisků a rukopisu podle RDA v MARC21. Certifikovaná metodika. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, 2014. 111 s. Dostupné z: http://web.natur.cuni.cz/gis/temap/index.php/katalog-mapove-sbirky-uk/metodiky/84-mapova-sbirka-uk/113-metodika-pro-katalogizaci-starych-kartografickych-tisku-a-rukopisu-podle-rda-v-marc21

NOVOTNÁ, Eva. Katalogizace glóbů. In: ŠVEJDA, Antonín. Rozpravy Národního technického muzea v Praze. 1 vyd. Praha: Národní technické muzeum, 2015. ISSN 0139-9810.

NOVOTNÁ, Eva. TEMAP aneb zpřístupnění a další hrátky s kartografickými dokumenty. In: Knihovny současnosti. 2015, roč. 23, č. 1, s. 168-181. ISSN 1805-6970. Dostupné z: http://www.sdruk.cz/sdruk/konference-knihovny-soucasnosti/2015/clanek/sbornik/

NOVOTNÁ, Eva. Staré mapy a grafiky v Geografické bibliografii ČR on-line. Knihovna: knihovnická revue [online]. 2013, roč. 24, č. 1, s. 5-27. ISSN 1801-3252. Dostupné z: http://oldknihovna.nkp.cz/knihovna131/13105.htm

NOVOTNÁ, Eva a Lada NEVORALOVÁ (ed.). Výroční zpráva Mapové sbírky PřF UK 2014. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, 2015. 1x ročně. Dostupná také z https://www.natur.cuni.cz/geografie/mapova-sbirka/def-kor-ms-zz-2014.pdf.

NOVOTNÁ, Eva a kol. Mapová sbírka po 100 letech: výstava 21. 3. 2013 - 31. 5. 2013. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, 2013.

NOVOTNÁ, Eva - TRÖGLOVÁ SEJTKOVÁ, Mirka - CHRÁST, Josef. Poklady Mapové sbírky. Výstava. Praha, 2014. Dostupné také z: http://digitool.is.cuni.cz/R/-?func=dbin-jump-full&object_id=1265082&silo_library=GEN01

POTŮČKOVÁ, Markéta a BAYER, Tomáš. Application of e-learning in the TEMAP project. Geoinformatics FCE CTU. 2012, č. 9, s. 91-99. ISSN 1802-2669. Dostupné z: http://geoinformatics.fsv.cvut.cz/pdf/geoinformatics-fce-ctu-2012-09.pdf

Vysvětlivky

[1] Technologie pro zpřístupnění mapových sbírek ČR: metodika a software pro ochranu a využití kartografických děl národního kartografického dědictví

[2] Program aplikovaného výzkumu a vývoje národní kulturní identity NAKI – identifikační kód DF11P01OVV003

[3] více na http://web.natur.cuni.cz/gis/temap/index.php/publikace

[4] více na http://openlayers.org/

[5] Prof. Dr Philippe de Maeyer, Prof. Dr. Alain De Wulf a Cornelis Stal

[6] Prof. Dr. Ing. Karel Pavelka, Ing. Jan Řezníček a Ing. Zdeňka Bílá

[7] více na http://www.georeferencer.com/

[8] více na http://www.oldmapsonline.org/

[9] také přístupný přes systém Moodle, přihlášení je možné „jako host“ bez jména a hesla

[10] Národní úložiště šedé literatury, více na http://www.nusl.cz/

[11] více na Kuchařova galerie kartografie

[12] bližší informace ohledně otevírací doby zde

01.09.2016
Vyhledávání
Proč vám všechny knihy nepůjčíme

Termín: 22. 3. 2024 - 31. 5. 2024

Místo: Galerie Klementinum, Mariánské náměstí 190/5, Praha 1

nepujcime_plakat.png

Svět knihy 2024

23. - 26. 5. 2024

Výstaviště Praha Holešovice

Svet_knihy.jpg

Kulturní aktivity žen ve středověku: královny - šlechtičny - měšťanky

Termín: 17. 5. - 29. 6. 2024

Místo: výstavní chodba, přízemí, Klementinum, Praha 1

holocaust.jpg

Cena MARK 2024

Cílem soutěže MARK 2024 je podpořit a ocenit mimořádné tvůrčí aktivity mladých pracovníků/pracovnic knihoven, prdagogů a studentů/studentek oboru ve věku do 35 let a ohodnotit jejich konkrétní mimořádný přínos  oboru v období od června 2023 do května 2024.

Nominace do krajského kola je možné podávat pomocí formuláře do 31. 5. 2024 včetně.

Podrobnosti o soutěži včetně úplného znění pravidel a podmínek najdete na webu SKIP.

Lublaňský manifest o čtení

Lublaňský manifest o čtení, český překlad

plný text