Information for libraries

 • na webu

Visual

Nacházíte se zde: Úvod Archiv Mimořádné číslo 2016 Informace a konference Digitální kurátorství a jeho kompetence

Digitální kurátorství a jeho kompetence

Mgr. Michal Konečný / analytik a konzultant na volné noze

Ačkoliv v českém jazykovém prostředí se s ním příliš často nesetkáváme, pojem digitální kurátorství není nijak nový. Poprvé byl použit v roce 2001 v názvu semináře o dlouhodobém uchovávání digitálních informací. Označení „kurátorství“ bylo vybráno záměrně, aby byl patrný vztah mezi tradiční ochranou kulturního dědictví v jeho fyzické podobě a aktivitami, které souvisejí s uchováváním artefaktů digitálních[1]. Nejčastěji používané definice popisují digitální kurátorství jako „udržování a přidávání hodnoty důvěryhodnému jádru digitálních informací pro současné a budoucí použití[2]“, případně jako „správu, ochranu a zhodnocení digitálních výzkumných dat během jejich životního cyklu[3]“.

V čem se liší digitální kurátorství od „obyčejného“ digitálního uchovávání[4] a jaký je mezi nimi vztah? Na tom se zpočátku nemohli shodnout ani odborníci a dodnes není zcela patrné, zda je digitální kurátorství jednou z aktivit prováděnou v rámci takzvaného dlouhodobého uchovávání[5], nebo zda je tomu přesně naopak. David Giaretta, který je významnou osobností v tomto oboru a podílel se například na vzniku mezinárodního standardu pro otevřený digitální archiv OAIS, digitální uchovávání omezuje na zajištění přístupnosti originálních dat. Digitální kurátorství je pak podle něj péče o digitální data a přidávání hodnoty, které obnáší i vytváření nových dat z těch existujících, je-li to potřeba pro zachování jejich původního účelu[6].

Je patrné, že digitální kurátorství klade důraz na zachování budoucí použitelnosti digitálních objektů, nikoliv jejich pouhou „konzervaci“. V této souvislosti bývá často zmiňován holistický přístup, chápání digitálních objektů v širším kontextu jejich existence. Digitální kurátor není pouhým správcem sbírky, je činorodým aktérem, který ovlivňuje podobu digitálních objektů v průběhu celého jejich životního cyklu, jak tom píše například Abbottová[7]. Z této skutečnosti se odvíjí nejen výčet rolí a aktivit, v nichž kurátor působí, ale také kompetence potřebné k jejich provádění.

Přesnější představu o povaze činností prováděných digitálním kurátorem si můžeme udělat z modelu DCC Lifecycle Model:

obr1.png

Obrázek 1: Grafické znázornění životního cyklu digitálního kurátorství (Digital Curation Centre, © 2015)

Tento model ilustruje pomocí vrstev různé typy aktivit, které hrají roli při dlouhodobém uchovávání digitálních objektů – od těch, které jsou v jeho jádru a zajišťují ochranu na bitové úrovni, až po ty na obalu, které pokrývají koncepční kurátorskou práci.

Výzkumy zaměřené na kompetence digitálních kurátorů, které provedli například Kim, Warga a Moen[8], nebo Melody Madridová[9], poukazují na to, že digitální kurátoři by měli být vybaveni nejen technickými kompetencemi, ale také řadou tzv. „měkkých“ kompetencí. Digitální kurátoři by měli být schopnými manažery, měli by ovládat komunikační a prezentační dovednosti, měli by být schopní organizovat a plánovat.

Potřeba komplexně popsat kompetence digitálního kurátora vedla ke vzniku různých kompetenčních modelů. Kompetenční modely usnadňují komunikaci mezi poskytovateli vzdělání a zaměstnavateli, vytvářejí platformu pro sjednocení terminologie, způsobů hodnocení a rozvoje. Patrně nejucelenějším a nejpodrobnějším kompetenčním modelem digitálního kurátorství je kurikulární framework DigCurV vytvořený v rámci projektu The Digital Curator Vocational Education Europe Project. Framework je určený zejména pro další vzdělávání pracovníků knihoven a archivů, nalezl však uplatnění i při tvorbě specializovaných kurzů na vysokých školách[10].

V českém prostředí je digitální kurátorství oborem, který teprve nesměle upozorňuje na svoji existenci. Použití zahraničních kompetenčních modelů, včetně zmíněného frameworku DigCurV, je v této situaci obtížné, protože neexistují potřebné základy, o které by se u nás digitální kurátorství mohlo opřít. Studenti škol zaměřených na knihovnictví se s ním mohou setkat pouze formou stručné zmínky v předmětech věnovaných digitálním knihovnám, na žádné z vysokých škol nebo univerzit však v současnosti neexistuje obor, který by zabýval digitálním kurátorstvím nebo úzce souvisejícím dlouhodobým uchováváním do větší hloubky. Podobně neexistuje kvalifikační profil, který by popisoval kompetence digitálního kurátora a náplň jeho práce takovým způsobem, jako je tomu například ve Velké Británii nebo Austrálii[11]. To byly důvody, které vedly k vytvoření Kompetenční modelu digitálního kurátorství[12]. Tento model je sestaven z 15 základních kompetencí, kterými by měl disponovat digitální kurátor:

 1. Znalost problematiky dlouhodobého uchovávání
 2. Porozumění potřebám určené skupiny
 3. Výběr a posuzování obsahu
 4. Příjem a správa dat
 5. Znalost formátů a datových struktur
 6. Převod formátů
 7. Bezpečnost a zpřístupnění
 8. Znalost technologických aspektů dlouhodobého uchovávání
 9. Sledování změn formátů a technologií
 10. Zajištění interoperability
 11. Zajištění důvěryhodnosti
 12. Analytická a metodická kompetence
 13. Správa, řízení a plánování digitálního archivu
 14. Komunikace a management
 15. Rozvíjení oboru, osvěta a vzdělávání

Každá z kompetencí je v modelu doplněna poznámkou a popsána ve třech úrovních osvojení.

Kompetenční model může sloužit jako podklad pro popis pracovních pozic, lze jej použít při tvorbě vzdělávacího obsahu a uplatnění nalezne také při evaluaci výsledků dalšího vzdělávání profesionálů, kteří pracují s digitálními sbírkami.

Použité zdroje a literatura

ABBOTT, Daisy. 2008. What is Digital Curation?: DCC Briefing Papers: Introduction to Curation. DCC: because good research needs goods data [online]. Edinbourgh: Digital Curation Centre, 2008-04-02 [cit. 2015-11-26]. Dostupné z: http://www.dcc.ac.uk/resources/briefing-papers/introduction-curation/what-digital-curation

BEAGRIE, Neil. 2006. Digital Curation for Science, Digital Libraries, and Individuals. International Journal of Digital Curation. Edinburgh: Digital Curation Centre, 1(1): 3-16. DOI: 10.2218/ijdc.v1i1.2. ISSN 1746-8256. Dostupné také z: http://ijdc.net/index.php/ijdc/article/view/6

DCC Curation Lifecycle Model. 2015. DCC: because good research needs good data [online]. Digital Curation Centre [cit. 2015-11-03]. Dostupné z: http://www.dcc.ac.uk/resources/curation-lifecycle-model

GIARETTA, David. 2008. DCC Approach to Digital Curation. DCC Development [online]. 2008-07-14 [cit. 2015-11-04]. Dostupné z: http://twiki.dcc.rl.ac.uk/bin/view/OLD/DCCApproachToCuration

KIM, Jeonghyun, Edward WARGA a William MOEN. 2013. Competencies Required for Digital Curation: An Analysis of Job Advertisements. International Journal of Digital Curation8(1): 66-83. DOI: 10.2218/ijdc.v8i1.242. ISSN 1746-8256. Dostupné také z: http://www.ijdc.net/index.php/ijdc/article/view/242

KONEČNÝ, Michal. Návrh kompetenčního modelu a kurikula digitálního kurátorství [online]. Brno, 2016 [cit. 2016-05-25]. Diplomová práce. Masarykova univerzita, Filozofická fakulta. Vedoucí práce Miroslav Bartošek Dostupné z: http://is.muni.cz/th/426710/ff_m/

Kompetenční model digitálního kurátorství 1.0. Michal Konečný [online]. [cit. 2016-06-20]. Dostupné z: www.michalkonecny.com/kkmdk-v1.0.pdf

MADRID, Melody M. 2013. A study of digital curator competences: A survey of experts. The International Information & Library Review [online]. 2015-11-21, 45(3-4): 149-156 [cit. 2015-11-21]. DOI: 10.1016/j.iilr.2013.09.001. ISSN 10572317. Dostupné z: http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S1057231713000106

MOLLOY, Laura, Ann GOW a Leo KONSTANTELOS. 2014. The DigCurV Curriculum Framework for Digital Curation in the Cultural Heritage Sector. International Journal of Digital Curation. 9(1): 231-241. DOI: 10.2218/ijdc.v9i1.314. ISSN 1746-8256. Dostupné také z: http://www.ijdc.net/index.php/ijdc/article/view/314

What is digital curation? 2015. DCC: Because good research needs good data [online]. Edinbourgh: Digital Curation Centre [cit. 2015-11-04]. Dostupné z: http://www.dcc.ac.uk/digital-curation/what-digital-curation


[1] BEAGRIE, Neil. 2006. Digital Curation for Science, Digital Libraries, and Individuals. International Journal of Digital Curation. Edinburgh: Digital Curation Centre, 1(1): 3-16. DOI: 10.2218/ijdc.v1i1.2. ISSN 1746-8256. Dostupné také z: http://ijdc.net/index.php/ijdc/article/view/6

[2] GIARETTA, David. 2008. DCC Approach to Digital Curation. DCC Development [online]. 2008-07-14 [cit. 2015-11-04]. Dostupné z: http://twiki.dcc.rl.ac.uk/bin/view/OLD/DCCApproachToCuration

[3] What is digital curation? 2015. DCC: Because good research needs good data [online]. Edinbourgh: Digital Curation Centre [cit. 2015-11-04]. Dostupné z: http://www.dcc.ac.uk/digital-curation/what-digital-curation. Překlad Pavla Švástová.

[4] Digital preservation

[5] Long-term preservation, nebo také LTP

[6] GIARETTA, David. 2008. DCC Approach to Digital Curation. DCC Development [online]. 2008-07-14 [cit. 2015-11-04]. Dostupné z: http://twiki.dcc.rl.ac.uk/bin/view/OLD/DCCApproachToCuration

[7] ABBOTT, Daisy. 2008. What is Digital Curation?: DCC Briefing Papers: Introduction to Curation. DCC: because good research needs goods data [online]. Edinbourgh: Digital Curation Centre, 2008-04-02 [cit. 2015-11-26]. Dostupné z: http://www.dcc.ac.uk/resources/briefing-papers/introduction-curation/what-digital-curation

[8] KIM, Jeonghyun, Edward WARGA a William MOEN. 2013. Competencies Required for Digital Curation: An Analysis of Job Advertisements. International Journal of Digital Curation8(1): 66-83. DOI: 10.2218/ijdc.v8i1.242. ISSN 1746-8256. Dostupné také z: http://www.ijdc.net/index.php/ijdc/article/view/242

[9] MADRID, Melody M. 2013. A study of digital curator competences: A survey of experts. The International Information & Library Review [online]. 2015-11-21, 45(3-4): 149-156 [cit. 2015-11-21]. DOI: 10.1016/j.iilr.2013.09.001. ISSN 10572317. Dostupné z: http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S1057231713000106

[10] MOLLOY, Laura, Ann GOW a Leo KONSTANTELOS. 2014. The DigCurV Curriculum Framework for Digital Curation in the Cultural Heritage Sector. International Journal of Digital Curation. 9(1): 231-241. DOI: 10.2218/ijdc.v9i1.314. ISSN 1746-8256. Dostupné také z: http://www.ijdc.net/index.php/ijdc/article/view/314

[11] KONEČNÝ, Michal. Návrh kompetenčního modelu a kurikula digitálního kurátorství [online]. Brno, 2016 [cit. 2016-06-20]. Diplomová práce. Masarykova univerzita, Filozofická fakulta. Vedoucí práce Miroslav Bartošek. Dostupné z: <http://is.muni.cz/th/426710/ff_m/>.

[12] Kompetenční model digitálního kurátorství 1.0. Michal Konečný [online]. [cit. 2016-06-20]. Dostupné z: http://www.michalkonecny.com/kkmdk-v1.0.pdf

01.09.2016
Vyhledávání
Covidočtení

Chcete vědět, zda z nás udělal covid větší čtenáře? Jak se změnily naše čtenářské návyky? Nebo jaká byla a je česká čtenářská kultura? To vše najdete v nové publikaci vydané nakladatelstvím Host ve spolupráci s Národní knihovnou ČR.

https://www.hostbrno.cz/covidocteni/

CovidoCteni.jpeg

Tajemství knih

termín: 3. 6. – 3. 9. 2022

Klementinum 190, Praha 1

Knihovnický kalendář 2023

Kalendář na rok 2023 s názvem „Knižní obálky tří století“ vznikl ve spolupráci s Knihovnou Národního muzea. Kalendář představuje výběr nejatraktivnějších originálních předloh pro tisk knižních obálek a přebalů ze sbírek oddělení knižní kultury Knihovny Národního muzea. Podstatnou část výběru tvoří obálky 20. století, pro srovnání jsou zařazeny i práce z 19. a 21. století. Pro stolní kalendář byly vybrány díla proslulých i méně známých tvůrců, například Františka Koblihy, Jana Konůpka, Ondřeje Sekory, Václava Kabáta, Jaroslava Hořánka, Dany Puchnarové, Jana Černého-Klatovského, Petra Dillingera, Václava Fialy, Václava Čutty a dalších.

Objednávkový formulář:
https://forms.gle/zwVBQGCfgdKAAvZr8

Studentská konference Think!+

Termín: 23. 6. 2022

Místo: Filozofická fakulta Univerzity Pardubice

Přihlaste se na sedmý ročník studentské konference Think!+, kterou pořádají doktorandi FF Univerzity Pardubice.
Cílem konference je umožnit studentům prezentovat rozmanitá témata, otevřít nové perspektivy a zprostředkovat mezioborový dialog. Setkání účastníkům poskytne nejen vzájemnou inspiraci, ale rovněž příležitost k reflexi své dosavadní vědecké práce.

Více informací:

https://kfr.upce.cz/cs/studentska-konference-think-2022-23-6-2022