Information for libraries

  • na webu

Visual

Nacházíte se zde: Úvod Archiv 2023 / 02 Recenze Každodenní život žen ve středověké Evropě

Každodenní život žen ve středověké Evropě

Daily_Life_Modrakova.jpgPublikace Daily Life of Women in Medieval Europe1 alias Každodenní život žen ve středověké Evropě od Belle S. Tuten2 je zajímavým počinem, přibližujícím život žen různých věků a z rozličných sociálních sfér na území středověké Evropy.

Tato publikace je součástí řady Daily Life alias Každodenní život, vydávané nakladatelstvím Greenwood Press Daily Life Through History Series. Tato série sleduje formou cíleně zaměřených textů různé formy každodennosti v historii lidstva, mezi různými skupinami obyvatelstva a také na pozadí rozličných sociálních jevů.3

Již samotný anglický jazyk naznačuje silnou orientaci na anglicky mluvící prostředí. Autorka si je zcela jista v tamních reáliích. Díky citované literatuře se více méně orientuje ještě v německém a francouzském prostředí. Bohužel ostatní oblasti Evropy zůstávají spíše opomíjeny, i když se nahodile citovanými pracemi snaží autorka zmínit i je. Při čtení publikace tak může čtenář snadno nabýt dojmu, že kulturní vývoj Evropy se odehrával jen v anglicky, německy a francouzsky mluvících oblastech. V podstatě vypadla celá oblast severní a centrální Evropy. Celý rozsáhlý slovanský region nestál autorce za bližší prozkoumání. České ženy ve středověku jsou až na dvě kratší zmínky zcela opomenuty.

Již název tedy naznačuje klady a zápory tohoto díla. Hlavním kladem je ucelený pohled na život žen ve středověku, který lze použít pro další výzkum nebo prostě jen pro lepší představu o životech středověkých žen. Velkým záporem je jednoznačná plochost a malý ponor do hloubky. Publikace je tedy vhodná pro široké spektrum čtenářů, od začínajících specialistů až po poučené laiky. Každý si v publikaci může najít to své.

Je nutné zdůraznit, že o podobné počiny se pokoušeli již jiní a tento je jen dalším příspěvkem do celé řady kompendií4. Jeho jednoznačným kladem je shrnutí moderní anglické literatury, která je zde, i když v nedostatečné šíři, reflektována. Pro české publikum je to tedy vhodné téma, zvláště uvážíme-li, že podobné moderní kompendium pro české středověké dějiny stále ještě chybí.5 Pevně věřím, že spolu se mnou by jej česká čtenářská obec uvítala.

Publikace je systematicky členěna do sedmi kapitol, přičemž poslední, sedmá kapitola obsahuje krátké medailonky zajímavých středověkých žen (mezi mnohými například Trota ze Salerna, Hildegarda z Bingen, Kristýna Pisánská a mnohé další). Jednotlivé kapitoly si pravidelně všímají šlechtičen, měšťanek, tzv. prostých žen, jeptišek i žen na okraji společnosti. V krátkosti jsou zahrnuty také ženy z minoritních náboženských skupin, zejména židovských a muslimských. Největší pozornost je potom s ohledem na dochované prameny věnována šlechtičnám. První obsáhlá kapitola, zabývající se manželstvím a sexualitou, je jednou z nosných a nejčtivějších kapitol celé knihy. Značná pozornost je také věnována druhé kapitole, sledující ženské životní cykly, plodnost a neplodnost, rození dětí a jednotlivé etapy života ženy. Bohužel v určitých pasážích je patrna určitá tendenčnost sledující návrat a oslavu tradičních společenských hodnot a návrat k ženství. Méně pozornosti se poté neprávem dostalo pracovním činnostem žen ve středověku. Čtvrtá kapitola si všímá jen šlechtičen, a to zejména v anglickém a francouzském prostoru. Pátá kapitola (náboženství a církev) je velmi oslabená a notně marginalizovaná. Autorka smíchala dohromady denní náboženskou praxi, nové i staré řády, laická bratrstva a bekyně, mysticismus a Johanku z Arku. Zmínila také Blaženu, údajnou českou princeznu (snad sestru svaté Anežky České), která měla v Miláně založit sektu. Tato kapitola je i svým rozsahem značně podceněná. Podobně zjednodušená je také předposlední kapitola sledující ženy na okraji společnosti. V ní jsou nahodile „rozpracovány“ čarodějnice spolu s heretičkami, kriminálnice (slovy dnešní společnosti) spolu s oběťmi násilí a mnohé další. Tyto kapitoly by si jistě zasloužily více zájmu. Mimochodem, z českého prostředí zde autorka akcentuje aktivity Milíče z Kroměříže a založení domu magdalénitek pro prostitutky na Starém Městě pražském.

V publikaci se objevují témata, která silně rezonují v naší moderní společnosti. Jedním z mnoha je především pojetí násilí v dějinách, ať už přímo násilí vůči ženám a dětem takříkajíc vnější (války, genocidy atd.), ale také vnitřní, v rámci rodin. Tady se přece jen autorce nepodařilo zůstat zcela nestrannou. Podobně jako v jiných kapitolách této publikace nepracovala přímo s prameny a nepodrobila je kritice. Spíše se zaměřila na sekundární literaturu, která také z povahy věci byla tendenční.

Zajímavým oživením publikace jsou četné černobílé obrázky z materiálů různého typu. Přinášejí českému čtenáři informaci o méně známých pramenech a dokumentují tak v plné šíři probíraná témata.

Celkově lze říci, že recenzovaná publikace může být prvním odrazovým můstkem v případě bližšího zájmu o pojetí každodennosti ve středověku. Českému čtenáři sice nenabídne adekvátní pramennou základnu pro české dějiny, ale umožní vytvořit si určitý přehledný obrázek. Pro českou vědeckou obec může být také vhodným signálem k sestavení obdobné publikace týkající se již jen našich reálií.

PhDr. Renáta Modráková

 

Poznámky

1 TUTEN, Belle S. Daily life of women in Medieval Europe. Santa Barbara, California; Denver, Colorado: Greenwood, an imprint of ABC-CLIO, LLC, 2022 (ISBN 978-1-4408-7234-1).

2 Autorka je profesorkou historie na Juniata College v Huntingdonu (Pennsylvania). Ve svém výzkumu se zaměřuje na historii žen, historii ženských klášterů a pojetí genderu ve středověké medicíně.

3 Do současnosti bylo v této řadě vydáno 84 titulů. Dostupné z: https://www.bloomsbury.com/uk/series/the-greenwood-press-daily-life-through-history-series/?Page=7 [citováno 2023-08-29].

4 Mezi mnohými zejména ENNEN, Edith. Ženy ve středověku. Praha: Argo, 2001; ERLER, Mary. Women, Reading and Piety in Late Medieval England. Cambridge: Cambridge University Press, 2002; PHILLIPS, Kim M. Medieval Maidens: Young Women and Gender in England, 1270–1540. Manchester: Manchester University Press, 2003; D´ARCENS, Louise, FEROS RUYS, Juanita. Maistresse of my Wit: Medieval Women, Modern Scholars. Turnhout: Brepols, 2004; KERBY-FULTON, Kathryn, OLSON, Linda (edd.) Voices in Dialogue: New Problem in Women´s Cultural History. Notre Dame: University of Notre Dame Press, 2005; HAMBURGER, Jeffrey F., JÄGGI, Carola, MARTI, Susan, RÖCKELEIN, Hedwig (edd.) Frauen – Kloster – Kunst: Neue Forschungen zur Kulturgeschichte des Mittelalters. Beiträge zum Internationalen Kolloquium vom 13.-16. Mai 2005 in Mülheim/Ruhr. Turnhout: Brepols, 2007; RUSSELL, Jeffrey B., ALEXANDER, Brooks. A History of Witchcraft: Sorcerers, Heretics and Pagans. 2. ed. London: Thames and Hudson, 2007; CLASSEN, Albrecht. The Power of a Woman´s Voice in Medieval and Early Modern Literatures: New Approaches to German and European Women Writers and to Violence Against Women in Premodern Times. Berlin: De Gruyter, 2007; SIGNORI, Gabriela (ed.) Die lesende Frau. Wiesbaden: Harrassowitz in Kommission, 2009; AMT, Emilie (ed.) Women´s Lives in Medieval Europe: A Sourcebook. 2. ed. London: Routledge, 2010; GREEN, Dennis H. Women Readers in the Middle Ages. Cambridge: Cambridge University Press, 2011; BENNETH, Judith M., KARRAS, Ruth Mazo (edd.) The Oxford Handbook of Women and Gender in Medieval Europe. Oxford: Oxford University Press, 2013; BURTON, Janet, STÖBER, Karen (edd.) Women in the Medieval Monastic World. Turnhout: Brepols, 2015; MORRISON, Susan Signe. A Medieval Woman´s Companion: Women´s Lives in the European Middle Ages. Oxford: Oxbow, 2016; WARD, Jennifer. Women in Medieval Europe, 1200–1500. 2. ed. London: Routledge, 2016.

5 Je nutné zdůraznit, že nakladatelství Argo má ucelenou řadu Každodenní život, ve které vycházejí četné překlady sledující různé aspekty každodennosti v období středověku a novověku. V této řadě také vyšel titul ŠMAHEL, Karel a Martin NODL (eds.) Člověk českého středověku. Praha: Argo, 2002. Dále se tématu systematicky věnují Dana Dvořáčková Malá v rámci svého výzkumu dvorů a dvorské kultury (zejména DVOŘÁČKOVÁ MALÁ, Dana a Martin HOLÝ, Tomáš STERNECK, Jan ZELENKA a kolektiv. Děti a dětství: od středověku na práh osvícenství. Praha: NLN, 2019). Z posledních zejména KOLÁŘOVÁ TAKÁCSOVÁ, Kornélia. Ženy ve středověku: zakladatelky, mecenášky, matky. Praha: Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy, 2022.

01.03.2024
Vyhledávání
Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě

Termín: 27. - 28. 11. 2024

Místo: Národní archiv v Praze, Archivní 4, Praha 4 Chodovec

Zájemci o přednesení odborných příspěvků mohou své příspěvky (název příspěvku, stručná anotace) ohlásit do 30. 9. 2024 na adresau vit.richter@nkp.cz

více informací

Knihovnická dílna 2024

Termín: 13. - 14. 11. 2024

Místo: Národní knihovna ČR, prostor bývalé STK

další informace

Knihovny současnosti 2024

Termín: 10. 9. - 12. 9. 2024

Místo: Univerzita palackého v Olomouci, Právnická fakulta,

17. listopadu 8, 779 00, Olomouc

knihovny_soucasnosti.jpg

Polský slabikář

Termín: 12. 6. - 31. 7. 2024

Místo: Galerie Klementinum, Praha 1

polsky_slabikar.jpg

Lublaňský manifest o čtení

Lublaňský manifest o čtení, český překlad

plný text

Kategorie: