Information for libraries

  • na webu

Visual

Nacházíte se zde: Úvod Archiv 2023/1 Recenze DIVÍNOVÁ, Daniela, Lenka DOSTÁLOVÁ, Jitka KOTISOVÁ, Šárka PAZDEROVÁ, Vít RICHTER, Marie ŠEDÁ a Richard ŠČERBA. Jak řídit knihovnu: příručka pro začínající vedoucí - ředitele knihoven

DIVÍNOVÁ, Daniela, Lenka DOSTÁLOVÁ, Jitka KOTISOVÁ, Šárka PAZDEROVÁ, Vít RICHTER, Marie ŠEDÁ a Richard ŠČERBA. Jak řídit knihovnu: příručka pro začínající vedoucí - ředitele knihoven

DIVÍNOVÁ, Daniela, Lenka DOSTÁLOVÁ, Jitka KOTISOVÁ, Šárka PAZDEROVÁ, Vít RICHTER, Marie ŠEDÁ a Richard ŠČERBA. Jak řídit knihovnu: příručka pro začínající vedoucí - ředitele knihoven. 1. vydání. Praha: Národní knihovna České republiky - Knihovnický institut, 2021. 155 stran. ISBN 978-80-7050-748-3. Dostupné z: https://prirucky.ipk.nkp.cz/rizeni/start.

Bc. Dana Karulová

 

JAKRIDITKNIHOVNU-FOTO-orez.jpgMetodická príručka Jak řídit knihovnu: příručka pro začínající vedoucí/ředitele knihoven, ktorá vyšla v Knihovnickém institutu Národní knihovny ČR, prináša prehľad kompetencií a postupov potrebných k zvládnutiu všetkých úloh spojených s riadením neziskovej inštitúcie poskytujúcej služby akou je knižnica. Cieľom publikácie nie je zahltiť čitateľa množstvom manažérskych definícií a postupov, ale poskytnúť mu praktický pohľad na činnosť a správu knižnice. Autori predkladanej publikácie sú sami riadiacimi pracovníkmi alebo zastávajú odborné pozície na rôznych úsekoch v knižniciach, čo je bezpochyby vidieť aj na výbere tém a ich spracovaní.

Knižnice ako informačné, kultúrne a vzdelávacie inštitúcie majú v spoločnosti dlhodobú históriu a tradíciu. Dnešné knižnice sa nachádzajú vo svete turbulentných zmien, ktoré prinášajú výzvy, ale aj existenčné riziká. Preto je zrejme potrebné, aby sa riadiaci pracovníci knižnice vedeli pripraviť na zmeny prostredia a adekvátne reagovať na nové potreby spoločnosti. Dôležitou činnosťou je aj prezentácia úloh a cieľov knižnice voči svojim zriaďovateľom a používateľom a napĺňanie inštitucionálnych a právnych rámcov knižnice. V neposlednom rade veľký dôraz by mal každý vedúci a riaditeľ klásť na vedenie a motiváciu svojich zamestnancov. Knižnica ako inštitúcia musí spĺňať pravidlá a zásady, ktoré jej vyplývajú z jej právnej a hospodárskej formy a z predmetu činnosti. Pre naplnenie týchto pravidiel a zásad je potrebné sa vedieť orientovať v mori právnych predpisov, metodik, noriem a ďalších dokumentov, ktoré ich určujú. Autori metodickej príručky Jak řídit knihovnu dokážu prostredníctvom vybraných kľúčových oblastí poskytnúť kompas k zorientovaniu sa v množstve administratívnych a právnych úkonov a odpovedať na otázky, s ktorými sa stretne väčšina vedúcich pracovníkov knižníc: Čo by mala obsahovať zriaďovacia listina? Aké ďalšie kroky je potrebné urobiť po založení knižnice? Čo je etický kódex? Aké zákony si treba preštudovať, aby sme sa vedeli vysporiadať k autorskými právami a ochranou osobných údajov? Aké sú práva a povinnosti riaditeľov príspevkových organizácií? Ako na organizačnú kultúru a manažérske činnosti knižnice? Akú agendu je potrebné viesť pre ekonomické riadenie knižnice, verejné zákazky a ako naložiť s majetkom knižnice? Ako motivovať a hodnotiť zamestnancov knižnice? Čo všetko by mali poskytovať knižničné služby a aká je regionálna funkcia knižníc? Čo je benchmarking knižníc? Ako môžeme spolupracovať s inými knižnicami a inštitúciami? Aké priestory a vybavenie by mala knižnica mať a ako zabezpečiť bezbariérový prístup? A čo ak potrebujem vedieť viac? V 14 kapitolách, ktoré obsahujú odporúčanú literatúru a prílohy tak čitateľ nájde odpovede na dané otázky a oboznámi sa s problematikou vonkajšieho a vnútorného procesu fungovania verejných knižníc v českom prostredí.

Obzvlášť vhodnou formou príručky je jej elektronická verzia, ktorá vyšla rok po vydaní tlačenej verzie a je voľné prístupná všetkým záujemcom. Elektronická verzia je rozšírená o ďalšie prílohy, ktoré obsahujú prehľady, návody, vzory dokumentov a príklady z knižníc. V elektronickej verzii sú priamo v texte odkazované dokumenty prepojené na ich online verziu, a tak si čitateľ môže pozrieť legislatívne, metodické a ďalšie dokumenty priamo. Ďalšou veľkou výhodou tejto elektronickej verzie príručky je prísľub priebežného aktualizovania. Príručka je prehľadná a doplnená o piktogramy, ktoré upozorňujú na doplňujúce informácie, ktoré by čitateľovi nemali chýbať.

Aj keby sa na prvý pohľad mohlo zdať, že príručka prináša ľahký úvod k problematike riadenia knižníc, po dôkladnom preštudovaní jednotlivých kapitol bude so mnou súhlasiť asi väčšina čitateľov, že sa jedná o prepracovaný a komplexný súbor pokynov, zákonov, noriem, štúdií a príkladov. Príručka sa tak stáva neoceniteľným nástrojom pre začínajúcich vedúcich pracovníkov, riaditeľov, ale aj pre študentov knihovníckych odborov. Myslím si, že príručka bude dobrým a prehľadným radcom aj pre skúsenejších riadiacich pracovníkov knižníc, ktorí chcú mať všetky potrebné informácie po ruke.

01.03.2023
Vyhledávání
CitaKon 2023

Termín: 28. – 29. 3. 2023

Místo: Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1, Brno

Zdroj: https://www.citakon.cz/

Březen – měsíc čtenářů 2023

14. ročník akce Březen – měsíc čtenářů

BMC_2023_plakat_modra.jpg

ČSN ISO 690 - informace a dokumentace

1.12.2022 začala platit nová norma ČSN ISO 690 (01 0197) Informace a dokumentace - Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů, kterou se nahrazuje norma ČSN ISO 690 z března 2011.

Tento dokument předepisuje sadu pravidel, zásad a požadavků na přípravu bibliografických citací a citací ve zdrojích, které nejsou primárně bibliografické. Norma je použitelná na bibliografické citace a citace všech druhů informačních zdrojů, včetně monografií, periodik, příspěvků v monografiích či periodikách, patentů, kartografických dokumentů, uměleckých děl a představení, stejně tak jako rozličných elektronických zdrojů, např. výzkumných dat, databází, programů a aplikací, webových archivů a sociálních médií, hudby, zvukových nahrávek, tiskovin, fotografií, grafických a audiovizuálních dokumentů, archivních zdrojů a filmů.

Sborník k 20. výročí knihovního zákona

Sborník k 20. výročí knihovního zákona

Publikace připravená k příležitosti 20. výročí Zákona 257/2001 Sb. O knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon) obsahuje několik příspěvků, které mají připomenout historii vzniku tohoto zákona, zamyslet se nad širšími souvislostmi, které vyplynuly z jeho přijetí, a nakonec potřebu jeho případných změn v jeho právní úpravě. Publikace je doplněna seznamem zkratek a jmenným rejstříkem. Pokud byste se rádi začetli do této tematiky, objednávejte na renata.fialova@nkp.cz.

SBORNIK-1.jpg

Personalistika v knihovnách

Představujeme připravovanou publikaci do vašich příručních knihoven. Personalistika v knihovnách (příručka pro personální práci) je dílem autora Richarda Ščerby. Personální oddělení má většinou na starosti životní cyklus zaměstnanců a vše, co s lidmi souvisí. Publikace bude dostupná i v elektronické podobě.

Personalistika.jpg