Information for libraries

  • na webu

Visual

Nacházíte se zde: Úvod Archiv 2023 / 01 Recenze DIVÍNOVÁ, Daniela, Lenka DOSTÁLOVÁ, Jitka KOTISOVÁ, Šárka PAZDEROVÁ, Vít RICHTER, Marie ŠEDÁ a Richard ŠČERBA. Jak řídit knihovnu: příručka pro začínající vedoucí - ředitele knihoven

DIVÍNOVÁ, Daniela, Lenka DOSTÁLOVÁ, Jitka KOTISOVÁ, Šárka PAZDEROVÁ, Vít RICHTER, Marie ŠEDÁ a Richard ŠČERBA. Jak řídit knihovnu: příručka pro začínající vedoucí - ředitele knihoven

DIVÍNOVÁ, Daniela, Lenka DOSTÁLOVÁ, Jitka KOTISOVÁ, Šárka PAZDEROVÁ, Vít RICHTER, Marie ŠEDÁ a Richard ŠČERBA. Jak řídit knihovnu: příručka pro začínající vedoucí - ředitele knihoven. 1. vydání. Praha: Národní knihovna České republiky - Knihovnický institut, 2021. 155 stran. ISBN 978-80-7050-748-3. Dostupné z: https://prirucky.ipk.nkp.cz/rizeni/start.

Bc. Dana Karulová

 

JAKRIDITKNIHOVNU-FOTO-orez.jpgMetodická príručka Jak řídit knihovnu: příručka pro začínající vedoucí/ředitele knihoven, ktorá vyšla v Knihovnickém institutu Národní knihovny ČR, prináša prehľad kompetencií a postupov potrebných k zvládnutiu všetkých úloh spojených s riadením neziskovej inštitúcie poskytujúcej služby akou je knižnica. Cieľom publikácie nie je zahltiť čitateľa množstvom manažérskych definícií a postupov, ale poskytnúť mu praktický pohľad na činnosť a správu knižnice. Autori predkladanej publikácie sú sami riadiacimi pracovníkmi alebo zastávajú odborné pozície na rôznych úsekoch v knižniciach, čo je bezpochyby vidieť aj na výbere tém a ich spracovaní.

Knižnice ako informačné, kultúrne a vzdelávacie inštitúcie majú v spoločnosti dlhodobú históriu a tradíciu. Dnešné knižnice sa nachádzajú vo svete turbulentných zmien, ktoré prinášajú výzvy, ale aj existenčné riziká. Preto je zrejme potrebné, aby sa riadiaci pracovníci knižnice vedeli pripraviť na zmeny prostredia a adekvátne reagovať na nové potreby spoločnosti. Dôležitou činnosťou je aj prezentácia úloh a cieľov knižnice voči svojim zriaďovateľom a používateľom a napĺňanie inštitucionálnych a právnych rámcov knižnice. V neposlednom rade veľký dôraz by mal každý vedúci a riaditeľ klásť na vedenie a motiváciu svojich zamestnancov. Knižnica ako inštitúcia musí spĺňať pravidlá a zásady, ktoré jej vyplývajú z jej právnej a hospodárskej formy a z predmetu činnosti. Pre naplnenie týchto pravidiel a zásad je potrebné sa vedieť orientovať v mori právnych predpisov, metodik, noriem a ďalších dokumentov, ktoré ich určujú. Autori metodickej príručky Jak řídit knihovnu dokážu prostredníctvom vybraných kľúčových oblastí poskytnúť kompas k zorientovaniu sa v množstve administratívnych a právnych úkonov a odpovedať na otázky, s ktorými sa stretne väčšina vedúcich pracovníkov knižníc: Čo by mala obsahovať zriaďovacia listina? Aké ďalšie kroky je potrebné urobiť po založení knižnice? Čo je etický kódex? Aké zákony si treba preštudovať, aby sme sa vedeli vysporiadať k autorskými právami a ochranou osobných údajov? Aké sú práva a povinnosti riaditeľov príspevkových organizácií? Ako na organizačnú kultúru a manažérske činnosti knižnice? Akú agendu je potrebné viesť pre ekonomické riadenie knižnice, verejné zákazky a ako naložiť s majetkom knižnice? Ako motivovať a hodnotiť zamestnancov knižnice? Čo všetko by mali poskytovať knižničné služby a aká je regionálna funkcia knižníc? Čo je benchmarking knižníc? Ako môžeme spolupracovať s inými knižnicami a inštitúciami? Aké priestory a vybavenie by mala knižnica mať a ako zabezpečiť bezbariérový prístup? A čo ak potrebujem vedieť viac? V 14 kapitolách, ktoré obsahujú odporúčanú literatúru a prílohy tak čitateľ nájde odpovede na dané otázky a oboznámi sa s problematikou vonkajšieho a vnútorného procesu fungovania verejných knižníc v českom prostredí.

Obzvlášť vhodnou formou príručky je jej elektronická verzia, ktorá vyšla rok po vydaní tlačenej verzie a je voľné prístupná všetkým záujemcom. Elektronická verzia je rozšírená o ďalšie prílohy, ktoré obsahujú prehľady, návody, vzory dokumentov a príklady z knižníc. V elektronickej verzii sú priamo v texte odkazované dokumenty prepojené na ich online verziu, a tak si čitateľ môže pozrieť legislatívne, metodické a ďalšie dokumenty priamo. Ďalšou veľkou výhodou tejto elektronickej verzie príručky je prísľub priebežného aktualizovania. Príručka je prehľadná a doplnená o piktogramy, ktoré upozorňujú na doplňujúce informácie, ktoré by čitateľovi nemali chýbať.

Aj keby sa na prvý pohľad mohlo zdať, že príručka prináša ľahký úvod k problematike riadenia knižníc, po dôkladnom preštudovaní jednotlivých kapitol bude so mnou súhlasiť asi väčšina čitateľov, že sa jedná o prepracovaný a komplexný súbor pokynov, zákonov, noriem, štúdií a príkladov. Príručka sa tak stáva neoceniteľným nástrojom pre začínajúcich vedúcich pracovníkov, riaditeľov, ale aj pre študentov knihovníckych odborov. Myslím si, že príručka bude dobrým a prehľadným radcom aj pre skúsenejších riadiacich pracovníkov knižníc, ktorí chcú mať všetky potrebné informácie po ruke.

01.09.2023
Vyhledávání
Výročí 70 let Knihovnického institutu

12. 10. - 28. 12. 2023

výstavní chodba, 1. patro, Klementinum

Lublaňský manifest o čtení

Lublaňský manifest o čtení, český překlad

plný text

Rozvoj kompetencí učícího knihovníka

Rozvoj kompetencí učícího knihovníka.

Výzkumy - Kurikulum - Gramotnosti

Autorka: Pavlína Mazáčová,

ilustrace: Lucie Inka Mazáčová

více informací a objednání

rozvoj_kompetenci.png

Hudební oddělení staví 100 let

Termín: 9. 11. 2023 – 16. 1. 2024

výstavní chodba přízemí, Klementinum 190, Praha 1

100oh_plakat.jpg

Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2023

Termín: 29. a 30. 11. 2023

Místo: konferenční sál Národního archivu v Praze, Archivní 4, Praha 4 - Chodovec

Zájemci o přednesení příspěvku mohou své příspěvky zasílat do 30. 9. 2023 na adresu vit.richter@nkp.cz

více informací

archivy_knihovny_muzea_v_digitalnim_svete_2023_logo.png

Kategorie: