Information for libraries

  • na webu

Visual

Nacházíte se zde: Úvod Archiv 2022 / 02 Historie a současnost Francie: Velká národní věc – čtení

Francie: Velká národní věc – čtení

Anna Machová, PhDr. / Národní knihovna ČR

 

Francouzský stát rozvíjí již od roku 2017 intenzivní politiku ve prospěch knihy, četby a celého řetězce „knižní kultury“. Na léta 2021–2022 pak bylo ohlášeno výjimečné posílení státní podpory všech aktérů rozvoje četby včetně knihoven, škol a knižního obchodu. Závažnost akce byla podpořena prezidentem Francouzské republiky Emmanuelem Macronem1, který 17. června 2021 vyzval, aby se péče o četbu (a také o francouzský jazyk) stala „Velkou národní věcí“ – „Grande Cause nationale – lecture“.

 

Vše začalo knihovnami

V roce 2017 byl Eric Orsenna, francouzský politik, spisovatel a kulturní činitel jmenován „ambasadorem pro čtení“ a v rámci této mise pověřen setkávat se s knihovníky a dalšími aktéry knižní kultury. Výsledkem jeho několikaměsíční studijní cesty po Francii byly návrhy na rozšíření působnosti veřejných knihoven. Stát na základě jeho zprávy již v únoru 2018 připravil plán pro knihovny, dotovaný 60 miliony eur, aby pomohl místním úřadům podpořit především rozšíření otevírací doby knihoven, a také rozšíření jejich poslání mimo vlastní oblast kultury i modernizaci přípravy zaměstnanců. Šlo o dosud bezprecedentní podporu v zájmu adaptace veřejných knihoven na jejich nově chápané působení. Podpořeno bylo více než 500 projektů ve prospěch 12 milionů spoluobčanů.

Další kroky v realizaci národního programu byly učiněny v roce 2021. Předseda vlády (v té době Jean Castex) předložil zprávu2 (publikována 24. 11. 2021) s hodnocením dosavadních výsledků programu věnovanému četbě a oznámil rozšíření politiky, kterou stát provádí od roku 2017. Zdůrazňuje, že knihovny jsou významnými institucemi boje proti negramotnosti. Jsou široce uznávány jako místa, kde se lze seznámit s digitálními technologiemi. Díky národní strategii pro digitální začleňování3 dotované částkou 250 milionů eur 1400 knihoven nabírá pro tuto oblast poradce a zprostředkovatele.

Vláda silně podpořila místní orgány prostřednictvím programu obnovy po covidové pandemii (France Relance). Na podporu akvizice knihoven bylo poskytnuto 10 milionů EUR. Více než 1700 knihoven všech velikostí tak má v letech 2021–2022 dotace na nákup knih; v roce 2022 má být zvláštní pozornost věnována knihovnám ve venkovských oblastech. Kromě toho stát navíc připravil 30 milionů EUR na modernizaci knihoven s cílem přizpůsobit budovy ekologickým standardům; v roce 2021 bylo prefekty vybráno 17 projektů, z toho pět ve městech a 12 ve venkovských oblastech.

Podpora ekonomiky knižního obchodu

Francouzský knižní sektor odolal pandemické krizi díky nárůstu četby, prudkému oživení nákupů v knihkupectvích a podpůrným opatřením, které vláda zavedla v roce 2020 a poté ještě v programu obnovy (France Relance); ten řešil důsledky zdravotních opatření, jeho cílem bylo také vymanit se z krize provedením modernizace knižního obchodu.

V plánu obnovy bylo vyčleněno 12 milionů EUR na modernizaci knihkupectví, zejména na pomoc při rozvoji online prodeje, který, jak se ukázalo v krizi, odpovídá očekávání veřejnosti a i pro místní obchody skýtá růstový potenciál.

Vláda v této souvislosti podpořila návrh zákona senátorky Laure Darcos o knižním hospodářství, který počítá mj. i se stanovením minimální ceny za přepravu knih4. O tomto zákonu se hovoří jako o adaptaci Langova zákona o jednotné ceně knihy (La loi Lang de 1981 sur le prix unique du livre adaptée). Například Amazon nabízí dopravu prakticky zdarma (0,01 centu), což je cena, na niž malí knihkupci a nakladatelé nemohou přistoupit. Nyní byly stanoveny minimální náklady na dopravu, včetně smíšených balíků a věrnostních programů (typ Prime u Amazonu).

Nový zákon také zavádí:

- povinnost internetových obchodů jasně rozlišovat mezi novými knihami a knihami z druhé ruky, aby si kupující nemohl myslet, že novou knihu lze prodávat za cenu odlišnou od ceny stanovené vydavatelem nebo dovozcem;

- povinnost dohlížet na zůstatky nákladů u vydavatelů. Vydavatelé, kteří mají maloobchodní činnost, již nebudou moci prodávat své vlastní tituly knih déle než dva roky a knihy, jejichž poslední dodávka je starší než šest měsíců. Dnes těmito prodeji nakladatelé konkurují knihkupcům.

Zákon umožňuje obcím podporovat svá knihkupectví. Ty mohou za určitých podmínek vyplácet dotace malým a středním nezávislým knihkupectvím na svém území.

Knihkupectví navíc plně využívají úspěchu a rozšíření elektronického „Kulturního pasu“ (Pass Culture5) v roce 2021, což je systém určený mládeži, který se osvědčil při lákání mladých lidí do knihkupectví. Dnes je v aplikaci registrováno více než 800 000 mladých lidí. Zároveň je po celé Francii rozšířena akce „Mladí lidé v knihkupectvích“ (Jeunes en librairie) podporovaná plánem obnovy (Relance) dotací 7 milionů EUR (na dva roky) a společnou prací učitelů a knihkupců.

 

Mimořádné úsilí směrem k veřejnosti

Čtení je plně v souladu s vládním cílem zobecnit umělecké a kulturní vzdělávání na všech stupních vzdělávání dětí ve spolupráci s místními úřady: v roce 2021 tak bylo „nasazeno“ 171 projektů „První stránky“ (Premières pages6) a „Knihy pro mě“ (Des livres à soi7) ve prospěch četby velmi malých dětí a jejich rodičů (v roce 2017 bylo takových projektů 51). Politika rozvoje čtenářství v nejobtížnějších, vyloučených oblastech byla značně zintenzivněna: v roce 2021 bylo podpořeno 283 projektů (v roce 2017 jich bylo 145).

Děti, mladí lidé a ti, kteří jsou čtení nejvzdálenější, budou jádrem akčního plánu, který speciální vládní agentura Národní centrum knih (CNL – Centre national du livre8) zavádí v roce 2022 jako součást Velké národní věci. Jsou připraveny mimořádné finanční prostředky ve výši 1,5 milionu EUR na zavedení akčního programu, a to kolem tří os:

- Znásobit počet setkání s autory: CNL zprostředkuje 250 spisovatelských pobytů, včetně škol, středisek volného času apod. Díky rozšíření Kulturního pasu na studenty vysokých a středních škol „masterclassy s autory“ ve škole přiblíží profesi spisovatele a proces psaní.

- „Lid čtenářský“: jak ukazují výzkumy, čtení je důležité v životě všech Francouzů. CNL posílí akce prováděné sdruženími spojenými s podporou četby. Týká se to projektů ve městech, venkovských obcích, jednotkách pro inkluzivní vzdělávání, sociálních dětských domovech, ale také ve vězeňských zařízeních apod.

- Čtení je párty: sdílejte potěšení ze čtení čtením potichu i nahlas. CNL rozšíří čtvrthodinky čtení (Quart d'heure) ve školách (ve spolupráci s Ministerstvem národního školství, mládeže a tělovýchovy), podnicích a dokonce i ve správě. Zvláštní akce bude CNL organizovat při vzpomínkových akcích spojených s výročími Gustava Flauberta a Charlese Baudelaira.

 

Zvláštní zaměření na žáky škol

Plán „Školní knihovny“, dotovaný částkou 8,5 milionu EUR v letech 2018–2021, pomohl knihovnám škol vzdálených od veřejných knihoven prostřednictvím kreditů věnovaných na nákup knih – 6000 základních škol obdrželo 900 000 knih a alb.

Program „Kniha na prázdniny“, dotovaný přibližně 4,5 miliony eur (na čtyři roky), umožnil od zahájení provozu více než 3,5 milionu žáků jet na dovolenou s výtiskem zdarma…

Soutěž v hlasitém čtení „Malí šampioni čtení“ (existuje od roku 2012) bude podpořena CNL. Účast v této soutěži se mezi lety 2016–2017 a 2020–2021 zdvojnásobila (60 000 účastníků) a v letech 2021–2022 přesáhne 100 000 účastníků. Vláda se také stala partnerem soutěže, kterou v roce 2019 vyhlásil François Busnel, „Pokud budeme číst nahlas!“ pro studenty středních a vysokých škol (více než 100 000 účastníků).

Byla posílena podpora sdružení „Lire et faire lire“ (lze přeložit jako „Číst a nechat číst“, „…zařídit čtení“). Umožňuje 761 000 žákům každý rok (nárůst 100 000 žáků za tři roky) využívat četby nabízené více než 20 000 dobrovolných čtenářů (předčítajících, kteří docházejí do různých struktur, včetně škol).

„Půlhodina mluvení“ se testuje v 9. třídách 367 zařízení od začátku školního roku 2019. Jejím cílem je předejít sociální zranitelnosti, kterou může způsobit špatná jazyková vybavenost. Na začátku školního roku 2020 tuto formu využilo 21 000 žáků. Je příznivě hodnoceno i na vysokých školách, jak učiteli, tak studenty…

Kampaň vyzývající k veřejné štědrosti ohledně čtení jako faktoru v boji proti vyloučení

Premiér udělil označení Velká národní věc 2021/22 skupině kulturních a asociačních struktur sjednocených v rámci „Aliance pro čtení“. Označení Grande Cause Nationale umožní Alianci bezplatně vysílat zprávy na veřejných audiovizuálních kanálech, povzbuzovat dobrovolnictví a podporovat dárcovství ve prospěch akcí sociálního začleňování prostřednictvím čtení více než 10 milionům lidí s postižením, neurodivergentními poruchami a dalšími handicapy (izolace, negramotnost, nejistota bránící nebo znemožňující v přístupu ke knihám a čtení).

Výzva pro dobrovolníky podpořit pouliční knihovny, výzva poskytnout dar budou přínosem pro řadu zlepšení: „Knihovna pro handicapované lidi, kteří nečtou“ od sdružení Valentina Hauyho (zrakově postižení); zřízení prostorů pro čtení pro mladé lidi se sluchovým postižením podle organizace „Signes de sens“; prevence negramotnosti a negramotnosti mezi dospívajícími již zméněné „Lecture jeunesse“; Čtení a úsměv, jehož cílem je bojovat proti vyloučení; fond Decitre, který se angažuje proti izolaci seniorů; pořádání čtení pro hospitalizované nebo handicapované děti sdružením LIRE atd.

16. 11. 2021 ministerstvo školství zveřejnilo Memorandum9 určené rektorům akademií, prorektorům, školským inspektorům všech typů vzdělávacích institucí, ředitelům škol, vyučujícím, sportovním trenérům…

Zdůrazňuje, že prezident republiky zvolil pro rok 2021–2022 čtení jako hlavní celostátní věc. Tento národní závazek je příležitostí rozšířit a zesílit každodenní činnost školy, a to nejen k tomu, aby umožnila studentům zvládnout čtení, ale také k podpoře každodenní praxe čtení ve škole i mimo ni. Čtení je skutečně prostředkem k předávání znalostí, kultury, rovných příležitostí a kromě toho osobního rozvoje studentů.

Propagace čtení je založena na pedagogickém přístupu, časech nebo událostech, které umožňují jeho propagaci mezi studenty, partnerství a mobilizaci všech učitelských týmů.

Memorandum popisuje poměrně podrobně postupy pro provádění akcí spojených s touto velkou národní věcí. Omezíme se na velmi stručnou charakteristiku:

 

1. Tzv. založení čtenářské cesty: čtení v jádru základních znalostí

Kurz autonomního čtenáře je organizován již od mateřské školy a pokračuje po celou dobu školní docházky. Realizace tohoto kurzu vyžaduje, aby se student otevřel rozmanitosti využití čtení a bohatství psaní: čtení poznávat, budovat se, být dojatý, jednat, pamatovat si, tvořit, ptát se, představovat si. Tento kurz je o to pevnější, že zahrnuje rodiny a školní partnery, mezi nimiž jsou především knihovny a sdružení.

a. Naučit se číst: osvojit si čtení, rozvíjet potěšení ze čtení a sdílet jej, dosáhnout sebevědomého čtení (Lecture: construire le parcours d'un lecteur autonome). Rozvoj stále složitějších znalostí a dovedností, včetně automatizace identifikace slov, plynulosti čtení a porozumění, je zásadní prioritou výuky pro nácvik různých forem čtení.

b. Sdílet: pravidelné cvičení hlasitého čtení ve třídě

Nácvik hlasitého čtení umožňuje svou výrazností lepší přijetí textu, zvýšenou motivaci, vzbuzenou různým možným provedením, konfrontaci různých výkladů stimulací výměny názorů mezi žáky (mj. čtení v tandemu, dramatizované čtení, opakované čtení z poslechu nahrávky…). Motivaci žáků a studentů podporují různé akce, včetně soutěží (populární je např. soutěž „Malí šampióni čtení“).

c. Podpořit spontánní a pravidelné čtení

Je třeba podporovat pravidelné a spontánní čtení, aby se rozvinul a zvýšil zájem studentů o čtení. Časy pro prezentaci knihy učitelem nebo žákem umožňují seznámit se s knihou a probudit touhu ji objevit, najít ji v knihovnách (třída, škola, centrum vědění a kultury, veřejná knihovna). Od roku 2017 byl do mateřských a základních škol pořízen téměř milion knih. Žákům by se měly půjčovat co nejčastěji, aby si mohli číst i doma.

K podpoře čtení mezi studenty lze využít také např. školní „kulturní průkaz“ (Pass Culture).

Byl poprvé testován v akademiích v Rennes a Versailles v září 2021, na národní úroveň rozšířen v lednu 2022 (od tohoto data se bude týkat i žáků mladších 18 let. Organizace Jeunes en Librarie („Mladí v knihkupectví“) zprostředkovává studentům středních škol kontakt s nezávislými knihkupectvími a seznamuje je se všemi knižními řemesly…

Střední školy dostávají dotace podle počtu žáků 3. a 4. ročníků na kolektivní projekty se třídou (25 € na žáka). Středoškolští studenti pak 50 € na studenta ročně za skupinové výlety a/nebo individuální nákupy…

d. Psaní: obohaťte čtenářskou činnost

Čtení a psaní se vzájemně kombinují a podmiňují. Požitek z psaní přirozeně rozšiřuje i potěšení ze čtení. Psaní posiluje porozumění slovům, se kterými se při čtení setkáváme, a osobní přivlastňování si přečtených děl. Proto jsou podporovány všechny formy psaní…

 

2. Číst, sdílet, setkávat se se spisovateli: čtení jako součást uměleckého a kulturního vzdělávání

Rozmanitost třídních aktivit a jejich opakování posilují chuť ke knihám a činí čtení plynulejším. Čtvrthodinka čtení, čas na osobní čtení rozvíjí soustředění studentů…

Lze také uvažovat o akcích s dlouholetými partnery, jako je sdružení Lire et faire lire. Byla založena v roce 1999, nyní operuje po celém území státu; podporuje předávání chuti ke čtení mezi generacemi. Dobrovolníci, většinou senioři, se každý týden ve škole nebo mimo vyučování starají o malé skupiny žáků, aby s nimi sdíleli chvilku čtení…

 

3. Představte svoje iniciativy během Nocí čtení

Akce „Noc čtení“ (La Nuit de lecture) byla zahájena v roce 2017 ministerstvem kultury na oslavu potěšení ze čtení a demokratizaci přístupu ke čtení…

 

4. Řízení, školení a podpora učitelů

Čtení jako takové může být vzdělávacím objektem, který učitelům umožňuje sladit své vyučovací postupy, upevnit své didaktické znalosti, Spolupráce na propojení škola-vysoká škola je pro tento účel také privilegovaným tréninkovým časem zaměřeným na vytvoření skutečné čtenářské cesty pro studenta. Bude provedeno mapování školení souvisejících se čtením…Zorganizujte čtenářovu cestu v rámci školy a jejího prostředí:

Francouzské programy, referenční seznamy a upozornění na díla dětské literatury od základních škol až po střední školy zaručují čtenáři velké množství společných kulturních odkazů a konfrontací se stále náročnějšími texty. Místo čtení mezi studenty mimo školní čas je stejně důležitým předmětem reflexe. Učitelé komunikují s rodinami o činnostech prováděných v souvislosti s aktéry knižního řetězce, ale také o čtení jako volnočasové aktivitě doma. Povzbuzují studenty, aby četli samostatně, zejména o víkendech a o prázdninách. Už od mateřské školy učitelé informují rodiny o přednostech společného čtení, aby povzbudili rodiče k pravidelnému hlasitému čtení se svým dítětem. Učitelé podporují a organizují oběh knih mezi školou a rodinami. Organizují v tomto kontextu akce otevřené pro rodiče, mj. i jako příležitost sdružovat rodiny s potěšením ze sdílení čtení. Z tohoto pohledu učitelé definují pro studenty podmínky snadného a každodenního přístupu k různým knihám – knižní koutky ve třídách, školní knihovny… Mobilizace učitelů-knihovníků na vysokých a středních školách je rozhodující pro úspěch všech těchto akcí.

 

Na závěr

Francie se, evidentně i v souvislosti s těmito velkorysými kampaněmi, konečně dočkala také svého zákona o rozvoji veřejných knihoven. Návrh zákona předložila senátorka Sylvie Robert10, její návrh byl podporován od počátku francouzskou vládou. 21. prosince 2021 byl přijat (loi n° 2021-1717 relative aux bibliothèques et au développement de la lecture publique11) a podepsán prezidentem Macronem. O tomto zákonu ale podrobněji někdy příště…

 

Anna Machová

 

Poznámky

1 https://www.elysee.fr/emmanuel-macron/2021/06/17/la-lecture-grande-cause-nationale-se-mobiliser-pour-la-langue-francaise

2 https://www.gouvernement.fr/communique/12552-la-lecture-grande-cause-nationale,
https://www.gouvernement.fr/upload/media/default/0001/01/2021_11_communique_
de_presse_de_m._jean_castex_premier_ministre_-_la_lecture_grande_cause_nationale_-_24.11.2021.pdf

3 https://www.cohesion-territoires.gouv.fr/inclusion-numerique-favoriser-lapprentissage-du-numerique-et-developper-les-usages

4 https://www.vie-publique.fr/loi/281850-loi-darcos-30-decembre-2021-prix-frais-de-port-livres-librairies

5 https://pass.culture.fr/le-dispositif

6 https://www.premierespages.fr/

7 https://slpjplus.fr/livres-a-soi/

8 https://centrenationaldulivre.fr/actualites/la-lecture-grande-cause-nationale-2022-des-actions-partout-en-france

9 https://www.education.gouv.fr/bo/21/Hebdo44/MENE2133905N.htm

10 https://sylvie-robert.fr/category/propositions-de-loi/

11 http://www.senat.fr/espace_presse/actualites/202105/bibliotheques_
et_developpement_de_la_lecture_publique.html

01.03.2023
Vyhledávání
Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě

Termín: 27. - 28. 11. 2024

Místo: Národní archiv v Praze, Archivní 4, Praha 4 Chodovec

Zájemci o přednesení odborných příspěvků mohou své příspěvky (název příspěvku, stručná anotace) ohlásit do 30. 9. 2024 na adresau vit.richter@nkp.cz

více informací

Knihovnická dílna 2024

Termín: 13. - 14. 11. 2024

Místo: Národní knihovna ČR, prostor bývalé STK

další informace

Knihovny současnosti 2024

Termín: 10. 9. - 12. 9. 2024

Místo: Univerzita palackého v Olomouci, Právnická fakulta,

17. listopadu 8, 779 00, Olomouc

knihovny_soucasnosti.jpg

Polský slabikář

Termín: 12. 6. - 31. 7. 2024

Místo: Galerie Klementinum, Praha 1

polsky_slabikar.jpg

Lublaňský manifest o čtení

Lublaňský manifest o čtení, český překlad

plný text