Information for libraries

  • na webu

Visual

Nacházíte se zde: Úvod Archiv 2018 / 02 Úvodník Editorial 2018/2

Editorial 2018/2

Renata SalátováMilí čtenáři,

předkládáme vám podzimní číslo Knihovny plus. V tomto čísle naleznete mj. stručný popis „osudů“ dvou zajímavých knihoven: Ústřední knihovny dopravy (sídlí v Kralupech nad Vltavou) a knihovny Sokola – České obce sokolské. Tento článek jsme zařadili s ohledem na 100. výročí vzniku Československé republiky a také u příležitosti letošního XVI. Všesokolského sletu, konaného 5.–6. července 2018.

Příspěvek Digitální knihovna kramářských tisků Špalíček popisuje výsledky digitalizace části sbírek kramářských tisků Knihovny Národního muzea a další nezbytné práce, které jsou se zpřístupněním těchto elektronických dokumentů spojené. Zajímavý je záměr knihovny zapojit do této databáze digitalizované sbírky kramářských tisků jiných českých institucí.

Sekci Informace a konference zahajujeme již téměř tradičně článkem s tematikou konference Knihovny současnosti – rozhovorem s Martinou Horejšovou, která je přípravou konference pověřena. Drobnějším textem s názvem „Ta kniha patří mně!“ upozorňujeme na jedinečnou výstavu exlibris, pořádanou Knihovnou Národního muzea na pražském Vítkově. Důležité téma sociálně vyloučených a sociálním vyloučením ohrožených a možností knihoven v tomto ohledu reflektuje příspěvek, který přináší základní poučení a několik praktických zkušeností z práce knihoven, konkrétně z Knihovny města Ostravy; upozorňuje na příručku, kterou tato knihovna k dané problematice vydala v roce 2017. Krátký článek o nedávné instalaci otevřeného operačního systému GNU/Linux v Národní technické knihovně (NTK) přináší téma využívání open source v informačních systémech knihoven; Národní technická knihovna v tomto ohledu bezesporu patří na špičku mezi veřejnými institucemi v ČR, věříme, že její zkušenosti budou příkladem pro další následování. Připomínáme při této příležitosti, že NTK letos oslavila 300leté výročí založení svých fondů.

Prostřednictvím recenze se seznámíme s e-knihou Kreativní práce s informacemi; zabývá se inovativním učením a sebevzděláváním (metodami učení, kreativitou, tvůrčím psaním, aktivním a kritickým čtením atd.) a podle mínění recenzentky autor „svou prací zdařile navazuje na dlouholetou tradici publikací vztahujících se k technice duševní práce (či práce s informacemi) či kreativitě v českém knihovnicko-informačním prostředí“, „propojuje různé oblasti (vzdělávání, práci s informacemi, kreativitu, digitální technologie) a výslovně uvádí některé souvislosti, které by jinak mohly zůstat nepovšimnuty“.

Číslo uzavírá rubrika Novinky zahraniční knihovnické literatury, která tentokrát přináší výběr článků o pařížské mezinárodní knihovnické scéně: ve městě nad Seinou je řada zajímavých knihoven, které nabízejí klasické i elektronické sbírky a zdroje vypovídající o dalších zemích (Německo, USA, Irsko, severské státy, Portugalsko, Španělsko, Itálie, Japonsko, Polsko). V některých případech jde o instituce navázané na moderní kulturní a informační střediska daných zemí (Japonsko, Itálie), na francouzské knihovny (tzv. Severská knihovna, která je součástí jedné z knihoven Sorbonny), jindy o samostatné instituce související např. s vlnami emigrace v Evropě (Polská knihovna v Paříži, jejíž vznik sahá do roku 1838 a je přímo spjat s básníkem Adamem Mickiewiczem) nebo dokonce s 1. světovou válkou (American Library in Paris). Mnohé z těchto knihoven disponují unikátními sbírkami knihovních i archivních dokumentů a uměleckých předmětů a poskytují expertní služby.

Jsme na začátku podzimu, které je obdobím naplněným konferencemi, semináři a vzdělávacími akcemi. Užijme si jich a vytěžme z nich co nejvíce. Náš časopis bude přítomen například na konferenci Knihovny současnosti (Olomouc, 11.–13. září 2018), Konferenci o šedé literatuře (Národní technická knihovna, 24. října 2018), konferenci Knihovny, archivy a muzea v digitálním světě (Praha, 28.–29. listopadu 2018).

Přejeme hezké babí léto, klidný podzim a těšíme se v roce 2019!

Renata Salátová
výkonná redaktorka

01.03.2019
Vyhledávání
Studentská konference Think!+

Termín: 23. 6. 2022

Místo: Filozofická fakulta Univerzity Pardubice

Přihlaste se na sedmý ročník studentské konference Think!+, kterou pořádají doktorandi FF Univerzity Pardubice.
Cílem konference je umožnit studentům prezentovat rozmanitá témata, otevřít nové perspektivy a zprostředkovat mezioborový dialog. Setkání účastníkům poskytne nejen vzájemnou inspiraci, ale rovněž příležitost k reflexi své dosavadní vědecké práce.

Více informací:

https://kfr.upce.cz/cs/studentska-konference-think-2022-23-6-2022

Kodex 1085 – rukopis zblízka

Termín: 22. 4. – 12. 6. 2022

Galerie Klementinum

Út – Ne,
10 – 18 hod.

Budoucnost v bublinách, výstava komiksů

Kam nás vede stále hlubší poznávání světa a vesmíru? Máme se budoucnosti bát, nebo se na ni těšit? V roce 2021 uplynulo sto let od narození světoznámého polského spisovatele a futurologa Stanisława Lema a šedesát let od vydání jeho kultovního, již několikrát zfilmovaného románu Solaris. Polský institut v Praze při této příležitosti vyhlásil otevřenou komiksovou soutěž pro české výtvarníky, inspirovanou Lemovými slavnými povídkami a romány. Na výstavě si můžete prohlédnout výběr nejlepších prací. Dozvíte se také více o Lemově životě, díle a filmových adaptacích jeho děl.

https://www.nkp.cz/aktuality/novinky-titulni-strana/budoucnost-v-bublinach

Výstavní chodba v přízemí NK (vchod A).
Klementinum 190, Praha 1

11. valná hromada SKIP spojená s odbornou konferencí Architektura knihoven

Místo: Ostrava
Termín: 7. – 8. 6. 2022
více informací - https://www.skipcr.cz/knihovnicke-akce/valna-hromada-skip-a-odborna-konference

Udržitelnost v knihovnách

Kategorie: