Information for libraries

  • na webu

Visual

Nacházíte se zde: Úvod Archiv 2018 / 01 Informace a konference S knížkou do života (Bookstart)

S knížkou do života (Bookstart)


Mgr. Zlata Houšková

Bookstart - logoV březnu 2018 se 120 knihoven v ČR prostřednictvím Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR (SKIP) připojuje k projektu Bookstart. Díky nim i u nás prvních 10 000 novorozenců a jejich rodičů dostane s knižním dárkem i návod, jak zlepšovat verbální komunikaci dětí a vést je ke čtenářství. Pilotní verze dílčího českého projektu nese název S knížkou do života.

Bookstart je projekt mezinárodní, probíhá již 25 let ve 20 zemích světa (30 organizací z 27 jazykových oblastí). Prvním krokem v projektu je předání dárkových knižních sad novorozeným dětem a jejich rodičům. Na tento dárek navazují další aktivity k podpoře čtenářství v raném dětství – vytváření a nabídka prostoru, kde se setkávají rodiče dětí se specialisty i dalšími rodiči, informační, referenční a konzultační služby k čtenářství a literatuře pro děti, besedy a aktivity pro nejmenší děti atp. Autorem projektu je nezisková organizace Book Trust, která projekt zahájila ve Velké Británii v roce 1992; jen v letech 2013–2014 rozdala 1,5 milionu dárkových sad rodičům a tři miliony knih dětem. Book Trust každoročně pořádá také Národní týden Bookstart a podporuje metodicky vznik projektů v dalších zemích. Z evropských zemí se k projektu připojily Irsko, Itálie, Německo (zde projekt zajišťuje nadace Stiftung Lesen ve spolupráci se 4700 veřejných knihoven prostřednictvím pěti knihovnických svazů), Malta, Polsko, Portugalsko, Srbsko, Španělsko či Švýcarsko; ze vzdálenějších kontinentů světa uveďme Austrálii, Čínu, Jamajku, Japonsko, Jižní Koreu, Nový Zéland, Thajsko, Kolumbii. Knižní dárkové sady tak získaly již desítky miliónů dětí po celém světě.

Jednotlivé dílčí projekty jsou realizovány na národní, regionální nebo i lokální úrovni. Klíčovými organizátory, koordinátory či partnery jsou obvykle veřejné knihovny a jejich profesní svazy. Je to logické – poslání knihoven a cíle projektu jsou totiž v souladu; i proto se SKIP rozhodl u nás pilotně projekt zahájit. Vedle knihoven se v zahraničí do projektu aktivně zapojujeale také řada dalších partnerských organizací a institucí, např. porodnice a zdravotnická zařízení, mateřské školy, centra pro rodiny s malými dětmi, hračkářství a další obchody, gastronomická zařízení atd.

Hlavní principy projektu naplňuje v ČR již řadu let např. Knihovna Jiřího Mahena, Městská knihovna Sedlčany či Městská knihovna Antonína Marka Turnov, intenzivnější práci s nejmenšími dětmi a jejich rodiči se ale věnuje i mnoho dalších veřejných knihoven. O rozšíření projektu a jeho plošné uplatnění se tedy letos pilotně pokouší, jak bylo výše řečeno, SKIP. Spojení povinných mezinárodně platných principů projektu a současně respektování konkrétních domácích podmínek dává dobrý základ jeho realizaci. Za cíl si projekt S knížkou do života klade

  • „podpořit rozvoj verbálních schopností dětí i jejich imaginace a zlepšit vztah ke knize a čtení u nejmladší generace;

  • dovést rodiče k pochopení významu čtenářských dovedností pro intelektuální i citový rozvoj dítěte i pro jeho budoucnost, tj. přesvědčit je, že jednou z nejdůležitějších věcí, jež mohou udělat pro své děti od nejútlejšího věku, je věnovat jim svůj čas a strávit jej společně nad knihou (prohlížením, čtením, povídáním zpíváním);

  • poradit jim, jak to dělat správně (metodickou radou, praktickou pomocí) a nabídnout jim podpůrné služby knihoven, prostor pro sdílení s ostatními rodiči ad.;

  • orientovat rodiče v nabídce kvalitní literatury pro děti;

  • inovovat a rozšířit služby knihoven pro nejmladší děti a pro rodiny;

  • budovat novou čtenářskou komunitu;

  • a podílet se tak na rozvoji intelektuálního potenciálu společnosti“

Účast každé knihovny začíná stejně jako v ostatních zemích předáním dárkové knižní sady rodičům novorozence při slavnostní příležitosti (obecní vítání občánků či speciální slavnost v knihovně). Sada obsahuje knížku lidových říkadel a písniček „Předčítánky“ a audioknihu „Špalíček říkadel a pohádek“ pro dítě, pro rodiče pak pod názvem „S knížkou do života“ stručný návod jak a co dítěti číst, a dále seznam doporučené aktuální literatury pro děti do 3 let. Tyto dárky centrálně zajišťuje SKIP s podporou několika klíčových partnerů, jimž se sluší poděkovat. Je to Ministerstvo kultury ČR, Nadace ČEZ, Nadace Čtení pomáhá, pojišťovna MetLife, nakladatelství Triton, distributor audioknih Audioteka.cz.

Povinností každé knihovny účastnící se projektu je dodat do dárkové sady členskou legitimaci do knihovny a nabídku svých speciálních aktivit pro rodiče s malými dětmi; přidat může samozřejmě i další drobnosti. Dalším závazkem zapojených knihoven je uspořádat ročně alespoň 4 aktivity zaměřené na tuto cílovou skupinu (rodiče a jejich malé děti) a problematiku čtení a čtenářství. Na tyto aktivity zvou knihovny primárně ty, kdo obdrželi dárkovou sadu. Pravidelná intenzivnější práce s rodiči a předškolními dětmi (od narození do šesti let) oslovenými v rámci projektu by měla být věnována problematice čtení nejmenším i jejich psychickému a citovému rozvoji a poskytování informací a konzultací o knihách pro děti, čtenářské gramotnosti apod. Na akce lze zvát relevantní odborníky (psychology, logopedy, pedagogy a další specialisty), podstatnou roli by ale měli hrát také knihovníci se svými znalostmi literatury a zkušenostmi s dětskými čtenáři. Předpokládá se, že každá knihovna tak zároveň buduje novou komunitu svých uživatelů. Projekt S knížkou do života umožňuje sklenout pomyslný oblouk kontaktů a působení knihovny na předškolní děti od narození (knižní dárek, oslovení rodičů) přes seznámení s knihovnou a následné aktivity až po jiný velmi populární projekt SKIP – Knížku pro prvňáčka, který pak symbolicky uzavírá předčtenářskou a otevírá novou, čtenářskou etapu života dítěte a jeho členství v knihovně. Zároveň by měla kolem knihovny růst také komunita aktivních a angažovaných rodičů, kteří se stanou uživateli či návštěvníky knihovny i zainteresovanými partnery v podpoře dětského čtenářství, ale také jejími stakeholdery. Pokud se česká verze projektu dostane z „pilotního režimu do rutinního provozu“, budou rodiče opětovně oslovováni v době, kdy jejich děti dovrší tři roky a obdrží další knižní dárek, a spolupráce s knihovnou může pokračovat s novým podnětem a novou intenzitou.

Činnost v rámci projektu musí knihovna samozřejmě řádně dokumentovat a o průběhu informovat řídící orgán projektu. Současně by měla propagovat projekt v místě svého působení, hledat lokální partnery, materiální podporu pro jednotlivé aktivity atp. Pro některé z knihoven účastnících se projektu je novinkou pouze předávání dárkové sady. S cílovou skupinou (rodiče a nejmenší děti) již dávno intenzivně pracují, mají „odzkoušeny“ desítky velmi zajímavých pořadů, metodiku i didaktiku, připravenou literaturu, pomůcky, doprovodné aktivity. Některé, zejména menší knihovny naopak potřebují metodickou pomoc. I s tou se v projektu počítá, ať už jde o zvláštní číslo Bulletinu SKIP z r. 2017, které je projektu věnováno, nebo chystané vzdělávací akce.

V jaké fázi se projekt nyní nachází: byly distribuovány dárkové sady (knížky Předčítánky a S knížkou do života jsou opravdu sličné díky ilustracím Markéty Vydrové), probíhá intenzivní komunikace řídícího orgánu projektu s knihovnami, chystají se vzdělávací aktivity, vznikají jednotlivé seznamy doporučované literatury (pro děti, pro rodiče), připravuje se nový web projektu, plánuje se již i příprava knihy pro tříleté, pracuje se na hlubší kooperaci s mateřskými školami, mateřskými centry, lékaři, vydavateli dětské literatury, veřejnou správou, zahájena byla i širší propagace projektu. Je určitě třeba zmínit, že velmi dobrý ohlas má již projekt i u některých představitelů veřejné správy, což považují organizátoři za velmi dobrý signál pro jeho pokračování a rozšíření.

Samozřejmě se předpokládá, že se k projektu postupně připojí i další knihovny. Co je pro to třeba udělat? Knihovna především musí mít vůli začít pracovat s touto relativně netradiční uživatelskou skupinou (nejmenší děti a jejich rodiče) a k projektu se přihlásit (jak víme, všechno jde, když se chce). Některé podmínky je samozřejmě třeba splnit, pro většinu knihoven by to však neměl být zásadní problém. Nutným předpokladem úspěchu je otevřenost knihovny celé rodině; knihovny by měly mít rozhodně k dispozici kvalitní fond literatury pro tuto věkovou kategorii dětí, nezbytná je také určitá úprava prostředí. Předání sad lze samozřejmě uskutečnit i mimo knihovnu, pokud tato nedisponuje dostatečně velkými prostory. Poté však musí knihovna nabídnout adekvátní prostor pro další setkávání rodičů a jejich malých dětí (dětské oddělení, dětský koutek, vyhrazený vhodný prostor) a měla by poskytnout i nezbytné zázemí pro péči o miminko či batole (přebalovací pult či místo, hygienické zázemí, možnost ohřát kojeneckou stravu v láhvi apod.). Ani tyto požadavky nepředstavují pro většinu knihoven neřešitelný problém. Projekt vyžaduje také určité organizační schopnosti, odborné znalosti a kompetence; výhodné jsou zkušenosti s akcemi pro rodiče s velmi malými dětmi a s poskytováním konzultační asistence (výběr vhodné literatury, návody jak číst malým dětem, praktické ukázky interpretace textů, práce s obrázkovými knížkami i méně tradičními dokumenty (omalovánky, hry, vystřihovánky, případně s audiálními a digitálními médii, zajímavé aktivity pro děti, jako jsou interaktivní hry atd.). Na tyto specifické znalosti a dovednosti budou zaměřeny připravované vzdělávací aktivity, čerpat lze rovněž z příkladů a praxe zkušenějších knihoven v blízkém okolí a využít lze samozřejmě i spolupráce se specialisty a aktivními rodiči. Praxe dokazuje, že smysluplné, velmi pěkné a rodičovskou veřejností vítané aktivity lze úspěšně pořádat i v těch nejmenších knihovnách. Zárukou řešení možných problémů či nedostatků bývá dobrá spolupráce se zřizovatelem.

Nabízí se otázka, proč se do projektu hlásit, co účast v něm komu přinese? Jeho potenciál je opravdu velký, jak o tom svědčí hodnocení dílčích projektů ze zahraničí. Všude je velmi pozitivně hodnocen přínos k rozvoji mentálních schopností dětí – ty prokazatelně dříve mluví a již v útlém věku je u nich patrný lepší rozvoj slovní zásoby, ale např. také obrazotvornosti. Zahraniční výzkumy potvrdily také zlepšení kvality verbální komunikace a zvýšení frekvence hlasitého předčítání v rodinách, růst kompetencí rodičů v oblasti podpory rozvoje čtenářské gramotnosti dětí; téměř polovina oslovených rodičů začala také aktivně využívat veřejné knihovny a dále sleduje i nabídku vhodných knih pro děti.

Není důvod domnívat se, že by výsledky v českém prostředí měly být výrazně horší. Knihovny tedy mají možnost systémově a systematicky oslovit a pozitivně ovlivnit velkou část rodičů novorozenců v celé republice a teoreticky i celou populaci ve věku 0 – 6 let (prakticky pak nepochybně její poměrně velkou část) – to vše v zájmu společensky žádoucího a pro knihovny základního poslání: podpory čtenářské gramotnosti nové generace a vztahu ke čtení dětí i jejich rodičů. Očekávat lze i stejné přínosy, které ověřily průzkumy v zahraničí, tedy zlepšení čtenářské gramotnosti, verbální komunikace v rodinách, slovní zásoby a imaginace dětí, jejich komunikačních dovedností, silnější motivace a vztah k četbě, knihám, knihovnám atd. atd.).

Pro knihovny samé je tu příležitost navázat prostřednictvím cílené nabídky speciálních služeb pozitivní vztahy s další částí populace, a rozšířit tak služby knihoven i na děti v předčtenářském období a jejich rodiče; (vy)budovat další uživatelskou komunitu (rodiče nejmenších) a rozšířit dětskou čtenářskou základnu. Ze zcela přízemního úhlu pohledu je zde potenciál nárůstu kvantitativních výkonových ukazatelů: vzdělávacích akcí, návštěvníků, registrovaných uživatelů, čtenářů, spolupracujících skupin, stakeholderů.Zlepšit se mohou dosavadní partnerské vazby (např. mateřské školy), vzniknout však mohou i partnerské vztahy zcela nové (s dětskými zdravotnickými zařízeními, relevantními podnikateli v obci (nakladatelé, knihkupci, hračkářství…), to vše na lokální, regionální i celostátní úrovni. Nezanedbatelný potenciál je ve zlepšení spolupráce a vazeb se zřizovateli a také posilování prestiže knihoven u nich i u veřejnosti. V jednotlivých knihovnách může implementace projektu znamenat také např. zlepšování prostředí pro děti, větší otevřenost rodině apod.

Pro knihovnictví jako celek má projekt potenciál např. v rozvoji a inovaci typových pozic specializace knihovník v knihovně pro děti i všech profesních kvalifikací této specializace (mimo jiné např. hlubší znalosti literatury pro nejmenší, v oblasti pedagogiky či psychologie, růst kompetencí v práci s touto věkovou kategorií dětí i s rodiči aj.), velký je potenciál zvyšování prestiže oboru. Projekt může být také dalším možným podnětem ke spojení sil, společnému postupu a práci v rámci oboru, což, jak víme, bývá sice vždy velmi efektivní, ale málokdy se u nás daří. Plošný projekt tohoto rozsahu má rovněž velký marketingový a PR potenciál jak v obcích, tak regionech, ba i celostátně a může koneckonců knihovnám přinést i onen diskutovaný dobrý brand. A tak by se dalo ve výčtu příležitostí ještě pokračovat. Na druhou stranu by mohl samozřejmě následovat i stejně dlouhý výčet problémů a rizik, možná dokonce i důvodů „proč to nemůže vyjít“ nebo „proč je to zbytečné“. Jistě, pro projekt je třeba partnerů, peněz, podpory ze strany zřizovatelů, aktivity knihoven – pro některé z nich na neznámém poli atd. atd. Ale tak tomu bylo (a je) u všech nových projektů a aktivit. Záležet proto bude na konkrétních knihovnách a jejich postojích.

SKIP a zúčastněné knihovny tedy zahájily pilotní projekt. Bude-li jeho potenciál využit, bude-li využit plně, bude-li úspěšný třeba jen lokálně či regionálně, nebo skončí-li dokonce celá věc pouze jako pilotní akce, je zatím otázkou. Odpověď budeme znát pravděpodobně v průběhu letošního roku. Víme, že štěstí přeje jen odvážným a připraveným, a že nic nezkazí jen ten, kdo nic nedělá. Věřme tedy, že projekt bude úspěšný, dlouhodobý, celospolečensky podporovaný a pozitivně přijímaný stále větším počtem knihoven. Jen tak může prokázat i v České republice svou smysluplnost a přínos pro všechny zúčastněné.

Více o projektu zatím na: http://www.skipcr.cz/akce-a-projekty/akce-skip/bookstart/projekt-s-knizkou-do-zivota-bookstart

S knížkou do života - projekt Bookstart v českém prostředí. Bulletin SKIP, roč. 26 (2017), č. 1 - zvl. č. Praha: Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR. ISSN 1210-0927. Dostupné také z: http://skipcr.cz/dokumenty/zc_17-1.pdf

04.07.2018
Vyhledávání
Černohorský cyrilský knihtisk 15. a 16. století

Termín: 6. 3. 2024 - 30. 4. 2024

Místo: výstavní chodba, přízemí

Národní knihovna ČR, Mariánské náměstí 190/5, Praha 1

cerno_horsky_knihtisk.jpg

Proč vám všechny knihy nepůjčíme

Termín: 22. 3. 2024 - 31. 5. 2024

Místo: Galerie Klementinum, Mariánské náměstí 190/5, Praha 1

nepujcime_plakat.png

Slovinská literární moderna v českém prostředí

Termín: 27. 3. 2024 - 30. 4. 2024

Místo: výstavní chodba, přízemí

Národní knihovna ČR, Mariánské náměstí 190/5, Praha 1

slovinska_moderna_plakat.png

Lublaňský manifest o čtení

Lublaňský manifest o čtení, český překlad

plný text