Information for libraries

  • na webu

Visual

Nacházíte se zde: Úvod Archiv 2017 / 02 Informace a konference Aktuální situace v oblasti interkulturních knihovnických služeb

Aktuální situace v oblasti interkulturních knihovnických služeb

Resumé: Text podává stručný přehled o aktuálních aktivitách v oblasti rozvoje interkulturních služeb v českých knihovnách, popisuje celostátní projekty pro rok 2017 a další aktivity s tímto zaměřením.

Klíčová slova: interkulturní knihovnické služby, migranti, integrace, veřejné knihovny, Česká republika

Keywords: intercultural library services, imigrants, integration, public libraries, Czech Republic

Summary: The text provides a brief overview of current activities in the field of intercultural services development in Czech libraries, describes nationwide projects for 2017 and other activities with this focus.

Kateřina Nekolová, M. A. / Národní knihovna ČR, Knihovnický institut

Interkulturní knihovnické služby jsou takové akce a opatření, která slouží k lepšímu soužití lidí v kulturně a jazykově různorodé společnosti. Jedná se o služby pro nově příchozí migranty, ale i zahraniční studenty či pracovníky, pro uživatele s odlišným mateřským jazykem nebo takové, kteří se cizí jazyk učí, pro děti z vícejazyčných rodin nebo cestovatele, ale zároveň lze do cílové skupiny zahrnout i starousedlíky a všechny členy místní komunity, kteří se setkávají s lidmi z jiných kultur. Vzhledem k faktu, že podíl cizinců na obyvatelstvu se v ČR pohybuje kolem 4 %, by se mohlo zdát, že v českém prostředí je tato problematika okrajová. Na druhou stranu je třeba vzít v úvahu fakt, že téma migrace a integrace v posledních letech nabývá na společensko-politické důležitosti a pokud budeme včas a vhodně reagovat, můžeme se vyhnout leckterým problémům. Tyto služby jsou neoddiskutovatelnou součástí komunitní role. Knihovny slouží v této souvislosti jako místo setkávání rozmanitých částí společnosti, důvěryhodný prostor pro kultivovanou diskuzi a zdroj nezkreslených informací. V některých sousedních státech jsou již interkulturní služby součástí běžného provozu knihovny, pro inspiraci a poučení tedy není třeba chodit daleko.

Vystavka_romske_literatury_NK.jpg

V loňském roce si důležitosti veřejných knihoven v procesu integrace všimlo i Ministerstvo vnitra České republiky a ve spolupráci s Ministerstvem kultury České republiky podpořilo vybrané projekty, které směřují k naplňování aktualizované „Koncepce integrace cizinců - Ve vzájemném respektu“. V rámci této mezirezortní spolupráce byly podpořeny pilotní projekty zavádění interkulturních služeb v Městské knihovně Chodov a Masarykově veřejné knihovně ve Vsetíně. Tyto knihovny tak v letošním roce nabídnou třeba prohlídky v cizích jazycích, doučování pro školáky, výstavy či debaty s významnými osobnostmi. Rozšíří také svůj fond o publikace ve vietnamštině, ukrajinštině a dalších jazycích. V rámci jiného projektu se chystá překlad základních informací o fungování českých knihoven do čtyř cizích jazyků a jednoduché češtiny, současně bude zpracován grafický průvodce službami knihovny. Tyto materiály budou volně k dispozici všem knihovnám. Další dva projekty se zaměřují na vzdělávání a diskuzi mezi odbornou veřejností. Již v roce 2016 byly realizovány dva dvoudenní kurzy mezikulturních kompetencí[1] pro knihovníky a v roce 2017 se nabídka opakovala. O tyto kurzy, vedené zkušenými lektory z organizace Slovo 21 (http://www.slovo21.cz/) je mezi zaměstnanci knihoven stále větší zájem. Na říjen tohoto roku se chystá workshop k tématu zavádění interkulturních služeb pro vedoucí pracovníky a metodiky knihoven, na kterém budou přítomni také odborníci z Ministerstva vnitra, neziskových organizací a dalších sektorů. Cílem akce je definování základních potřeb a hledání možných řešení problémů.

Kurz_mezikulturnich_kompetenci.JPG

Mimo to se roli knihoven při integraci již řadu let věnuje Multikulturní centrum Praha (http://mkc.cz/). Nejprve byla přibližně do 500 knihoven distribuována literatura v rámci projektu Rozmanitost do knihoven[2]. Na něj navázaly další mezinárodní projekty a v současné době spolupráce s knihovnami pokračuje - několikrát za rok nabízí Multikulturní centrum Praha zdarma workshopy pro zaměstnance knihoven. I tato nabídka se setkává se stále větším ohlasem.

romove_pisi.jpg

V roce 2017 se knihovny poprvé zapojily do programu světového romského festivalu Khamoro (http://khamoro.cz/cs/). Samostatná část festivalu se zaměřením na romskou a romistickou literaturu nesla název Gavoro. Zahrnovala workshop pro knihovnice a knihovníky[3], výstavku v Národní knihovně a bohatý program pro veřejnost v Městské knihovně v Praze.

O spolupráci s knihovnami se zajímají i další subjekty - zahraniční výzkumná pracoviště, vysoké školy, neziskové organizace, Agentura pro sociální začleňování a další. V akademických kruzích je o téma také stále větší zájem. Pomalu se rozrůstá emailová „Akční skupina pro interkulturní knihovnictví“, která slouží k předávání informací o akcích s danou tématikou. Zdá se tedy, že české knihovnictví dělá v této oblasti první kroky a mnohé instituce si začínají uvědomovat svůj potenciál.


[1] NEKOLOVÁ, Kateřina. Zpráva z kurzu mezikulturních kompetencí. Ikaros [online]. 2016, ročník 20, číslo 12 [cit. 2017-08-29]. urn:nbn:cz:ik-17919. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/17919

[2] RAMEŠOVÁ, Blanka. Rozmanitost do knihoven. Ikaros [online]. 2004, ročník 8, číslo 10 [cit. 2017-08-29]. urn:nbn:cz:ik-11702. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/11702

[3] NEKOLOVÁ, Kateřina. Workshop Romové píší!. Bulletin SKIP [online]. 2017, roč. 26, č. 2 [cit. 2017-08-29]. ISSN 1213-5828. Dostupné z: https://bulletinskip.skipcr.cz/node/149

02.03.2018
Vyhledávání
Covidočtení

Chcete vědět, zda z nás udělal covid větší čtenáře? Jak se změnily naše čtenářské návyky? Nebo jaká byla a je česká čtenářská kultura? To vše najdete v nové publikaci vydané nakladatelstvím Host ve spolupráci s Národní knihovnou ČR.

https://www.hostbrno.cz/covidocteni/

CovidoCteni.jpeg

Tajemství knih

termín: 3. 6. – 3. 9. 2022

Klementinum 190, Praha 1

Knihovnický kalendář 2023

Kalendář na rok 2023 s názvem „Knižní obálky tří století“ vznikl ve spolupráci s Knihovnou Národního muzea. Kalendář představuje výběr nejatraktivnějších originálních předloh pro tisk knižních obálek a přebalů ze sbírek oddělení knižní kultury Knihovny Národního muzea. Podstatnou část výběru tvoří obálky 20. století, pro srovnání jsou zařazeny i práce z 19. a 21. století. Pro stolní kalendář byly vybrány díla proslulých i méně známých tvůrců, například Františka Koblihy, Jana Konůpka, Ondřeje Sekory, Václava Kabáta, Jaroslava Hořánka, Dany Puchnarové, Jana Černého-Klatovského, Petra Dillingera, Václava Fialy, Václava Čutty a dalších.

Objednávkový formulář:
https://forms.gle/zwVBQGCfgdKAAvZr8

Studentská konference Think!+

Termín: 23. 6. 2022

Místo: Filozofická fakulta Univerzity Pardubice

Přihlaste se na sedmý ročník studentské konference Think!+, kterou pořádají doktorandi FF Univerzity Pardubice.
Cílem konference je umožnit studentům prezentovat rozmanitá témata, otevřít nové perspektivy a zprostředkovat mezioborový dialog. Setkání účastníkům poskytne nejen vzájemnou inspiraci, ale rovněž příležitost k reflexi své dosavadní vědecké práce.

Více informací:

https://kfr.upce.cz/cs/studentska-konference-think-2022-23-6-2022