Information for libraries

  • na webu

Visual

Nacházíte se zde: Úvod Archiv 2017 / 02 Historie a současnost Výběrová bibliografie prací PhDr. Jiřího Vacka

Výběrová bibliografie prací PhDr. Jiřího Vacka

PhDr. Lukáš Babka a PhDr. Jiří Vacek / Slovanská knihovna NK ČR

Bibliografie se zaměřuje především na odborné práce vztahující se k vědnímu oboru slavistiky, k dějinám Slovanské knihovny a k tématu ruské a ukrajinské emigrace. Zahrnuje rovněž texty s regionálním obsahem, které autor publikoval k tématu Polné a Polenska. Pomíjí texty drobnějšího charakteru (zprávy, anotace, recenze) a četné informace připravené autorem pro Zpravodaj Státní knihovny ČSR a Informační bulletin Národní knihovny v Praze.

Jednotlivé bibliografické záznamy jsou řazeny chronologicky podle roku vydání a v rámci roku abecedně.

Русские советские литературные журналы и альманахи 1919‒1945. – Praha: Státní knihovna ČSSR – Slovanská knihovna, 1968. 64 s.

Pokus o založení Slovanské knihovny v Petrohradě. In: Padesát let Slovanské knihovny v Praze / sest. Josef Strnadel. Praha: Státní knihovna ČSR – Slovanská knihovna, 1976, s. 7–24.

Josef Strnadel spisovateľ, literárny kritik, folklorista, verejný činiteľ, knihovník, dlhoročný riaditeľ Slovanskej knižnice v Prahe. – In: Čitateľ 27 (1978), č. 7/8, s. 280281.

Šedesát let Slovanské knihovny a její úloha v rozvoji slavistiky. – In: Slavia 54 (1985), č. 4, s. 419423.

Josef Václav Frič a vlastenecký život v Polné ve čtyřicátých letech minulého století. In: Vlastivědný sborník Vysočiny: oddíl věd společenských. Sv. 6. Jihlava: Muzeum Vysočiny, 1988, s. 167170.

Plevovy povídky Hoši s dynamitem a Budík v kontextu příběhové prózy z dětského života s kriminálními motivy. In: Josef Věromír Pleva, spolutvůrce pokrokové kulturní politiky: sborník z konference Nové Město na Moravě 3. října 1989. – Brno: Muzejní a vlastivědná společnost; Státní vědecká knihovna v Brně, 1990, s. 115120.

Emigrace ze SSSR v meziválečném Československu: katalog výstavy z fondů Slovanské knihovny. Praha: Národní knihovna, 1991. 63 s.

Institucionální základna ukrajinské emigrace v Československu v letech 19191945. In: Ruská a ukrajinská emigrace v ČSR v letech 1918–1945. Sv. 1 / Václav Veber a kol. – Praha: Seminář pro dějiny východní Evropy při Ústavu světových dějin FF UK, 1993, s. 3545.

Knihy a knihovny, archívy a muzea ruské emigrace v Praze. In: Slovanský přehled 79 (1993), č. 1, s. 6374.

Wo wuznamnymaj wosobinomaj. – In: Rozhlad 43 (1993), č. 4, s. 151.

Interakce ruské a ukrajinské emigrace s českou a slovenskou vědou a kulturou v letech 19191945. In: Ruská a ukrajinská emigrace v ČSR v letech 1918–1945. Sv. 2 / Václav Veber a kol. – Praha: Seminář pro dějiny východní Evropy při Ústavu světových dějin FF UK, 1994, s. 1–40.

Polná v dětství rakouského spisovatele. [Mirko Jelusich] In: Jihlavské listy 5 (19. 7. 1994), č. 57.

Ruská, ukrajinská a běloruská emigrace v Praze: katalog výstavy. Praha: Národní knihovna ČR Slovanská knihovna, 1995. 53 s.

Ruský a ukrajinský Sokol v Československu. In: Ruská a ukrajinská emigrace v ČSR v letech 1918–1945. Sv. 3 / Václav Veber a kol. – Praha: Seminář pro dějiny východní Evropy při Ústavu světových dějin FF UK, 1995, s. 4252.

Práce ruské, ukrajinské a běloruské emigrace vydané v Československu 1918–1945: (bibliografie s biografickými údaji o autorech) = Труды русской, украинской и белорусской эмиграции изданные в Чехословакии в 1918‒1945 гг.: (библиография с биографическими данными об авторах). Díl 1, sv. 13. / Zdeňka Rachůnková, Michaela Řeháková. Praha: Národní knihovna České republiky, 1996. 1472 s. [Autor biografických medailonů Jiří Vacek.]

Jméno z české historie: Otto Křížek. – In: Odkaz: listy Masarykovy společnosti. Č. 4. – [Praha]: Masarykova společnost [1996], s. 25.

Polná v obrozenecké poezii. – In: Polensko 5 (1996), č. 4, s. 16.

Polná ve všeobecných encyklopediích. In: Polensko 5 (1996), č. 4, s. 1721.

Ze života Polné před sto lety. In: Polensko 5 (1996), č. 2, s. 1924.

Höschlové. In: Polensko 7 (1998), č. 3, s. 2223.

MUDr. Karel Bayer, lékař a básník. In: Polensko 7 (1998), č. 4, s. 1719.

Polenské ohlasy v díle spisovatele Karla Horkého. In: Polensko 7 (1998), č. 3, s. 812.

Rok 1926 v historii SSSR a v životě emigrantů. In: Střední a východní Evropa v krizi XX. století: k 70. narozeninám Zdeňka Sládka. – Praha: Karolinum, 1998, s. 6976. (AUC. Philosophica et historica, 34/1995. Studia historica, XLII.)

Učitel Josef Kliment. In: Polensko 7 (1998), č. 1, s. 1011.

Vztahy pedagogů Ukrajinské svobodné univerzity v Praze k české a slovenské vědecké a kulturní sféře. In: Ukrajinská svobodná univerzita (1921–1996): vědecký sborník z konference, věnované 75. výročí založení univerzity, Praha, 29.–30. listopadu 1996. – Praha: Národní knihovna ČR Slovanská knihovna, 1998, s. 119126.

Die Slawische Bibliothek in Prag und ihre ukrainische Sammlung. In: Studien zu deutsch-ukrainischen Beziehungen. 3. – München: Ukrainische Freie Universität; The Shevchenko Scientific Society, 1999, s. 197206.

J. V. Pleva a Polná. In: Polensko 8 (1999), č. 2, s. 1416.

Polenský rodák MUDr. Mikoláš Mikše. In: Polensko 8 (1999), č. 4, s. 910.

Polenští představitelé politické správy v období centralismu. In: Polensko 8 (1999), č. 2, s. 13.

Před sto lety se narodil František Šíma. In: Polensko 8 (1999), č. 4, s. 12.

Rothaugové. In: Polensko 8 (1999), č. 2, s. 1617.

Sovětské represálie a ruští a ukrajinští pracovníci Slovanské knihovny v Praze. In: Z Prahy do Gulagu, aneb, Překáželi / Vladimír Bystrov. Praha: Bystrov a synové, 1999, s. 334335.

Zapomenutý autor z našeho kraje. [Erwin Heine] In: Polensko 8 (1999), č. 2, s. 7.

Malíř a grafik Karel Tondl. In: Polensko 9 (2000), č. 1, s. 89.

Slovanské sjezdy 18481946. In: 150 let Slovanského sjezdu (1848): historie a současnost: sborník referátů z vědeckého kolokvia 11. června 1998 v Praze. – Praha: Národní knihovna ČR Slovanská knihovna, 2000, s. 1727.

Sochař František Vladimír Foit. In: Polensko 9 (2000), č. 4, s. 1213.

Пражские издательства. – In: Литературная энциклопедия Русского Зарубежья 1918–1940. Том 2. Периодика и литературные центры. ‒ Москва, РОССПЭН 2000, s. 330–332.

Пушкин в исследованиях и публицистике русских эмигантов в Чехословакии. ‒ In: Пушкин и культура русского зарубежья: международная научная конференция, посвященная 200-летию со дня рождения, 1‒3 июля 1999 г. – Москвa: Русский путь, 2000, s. 260‒278.

Фонды русского зарубежья в пражской Славянской библиотеке. ‒ In: Зарубежная Россия 1917‒1939 гг.: сборник статей. ‒ Санкт-Петербург, Европейский дом, 2000, s. 417‒420.

Hilsnerův obhájce. [Zdenko Auředníček] In: Polensko 11 (2002), č. 4, s. 1516.

Odezva velkého polenského ohně roku 1863 v českém krajinském tisku. In: Polensko 11 (2002), č. 2, s. 1721.

Polná v historických monografiích Zikmunda Wintra. In: Polensko 11 (2002), č. 1, s. 16.

Ruská literatura v českých překladech (1990–2001). Praha: Národní knihovna ČR Slovanská knihovna 2002. 45 s.

Zírající do slunce: literárněvědný sborník o životě a díle gruzínského knížete Konstantina Čcheidzeho, spisovatele v Čechách / sest. Vladimír Bystrov a Jiří Vacek. Praha: Bystrov a synové, 2002. 407 s.

K výročí L. S. Kiškina. In: Slovanský přehled 89 (2003), č. 1, s. 156158.

Čechy v osudech lidí z Čechovova okruhu. In: Jak čteme ruské klasiky: příspěvky z konference věnované 100. výročí úmrtí A. P. Čechova = Как мы читаем русских классиков: выступления на конференции, посвященной столетней годовщине со дня смерти А. П. Чехова / sest. Marta Hrabáková a Radka Hříbková. – Praha: Národní knihovna ČR Slovanská knihovna, 2005, s. 168171.

Polenský rodák v korespondenci ruských spisovatelů. [Josef Seegen] In: Polensko 14 (2005), č. 3, s. 1821.

Josef Seegen a Adalbert Stifter. In: Polensko 15 (2006), s. 13.

Oton Berkopec a Slovanská knihovna. – In: Oton Berkopec a česko-slovinské kulturní styky: sborník příspěvků k 100. výročí narození / sest. Ivan Dorovský a Petr Mainuš. Boskovice: František Šalé ALBERT; Brno: Společnost přátel jižních Slovanů, 2006, s. 4453.

Josef Seegen a Adalbert Stifter. In: Rodopisná revue 9 (2007), [č. 3], s. 1011.

Oton Berkopec Slovinec mezi Čechy. In: Knihovna: knihovnická revue 18 (2007), č. 2, s. 119125.

Hlasy vyhnaných: periodický tisk emigrace ze sovětského Ruska (1918–1945) / Jiří Vacek a Lukáš Babka. Praha: Národní knihovna ČR Slovanská knihovna, 2009. 126 s.

anglické vydání: Voices of the banished: periodical press of the emigration from Soviet Russia (1918–1945) / Jiří Vacek a Lukáš Babka. Prague: National Library of the Czech Republic Slavonic Library, 2009. 125 s.

ruské vydání: Голоса изгнанников: периодическая печать эмиграции из советской России (1918‒1945) / Йиржи Вацек и Лукаш Бабка. ‒ Прага: Национальная библиотека Чешской республики ‒ Славянская библиотека; Гражданское объединение «Русская традиция», 2009. 125 s.

Sovětský svaz v reportážních svědectvích Jana Slavíka a některých západních intelektuálů z dvacátých a třicátých let 20. století. In: Život plný střetů dílo a odkaz historika Jana Slavíka (1885–1978) / sest. Lukáš Babka a Petr Roubal. – Červený Kostelec: Pavel Mervart; Praha: Národní knihovna ČR Slovanská knihovna, 2009, s. 189209.

anglické vydání: The Soviet Union in the Reports of Jan Slavík and Some Western Intellectuals in the 1920s and 1930s. – In: Jan Slavík (1885–1978): a Czech historian of revolutions. / sest. Lukáš Babka a Petr Roubal. Prague: National Library of the Czech Republic Slavonic Library, 2009, s. 177188.

Йозеф Стрнадел. In: Русское слово (2010), č. 4, s. 18‒19.

Čeští lékaři v Rusku a česko-ruské styky v oblasti lékařské vědy v druhé polovině 19. a na počátku 20. století. ‒ In: Česko-ruské vztahy v 19. a 20. století = Чешско-российские отношения в 19‒20 веках / sest. Jan Němeček a Emil Voráček. ‒ Praha: Historický ústav, 2011, s. 395‒403.

Библиотеки, книговедческая и библиографическая деятельность русской и украинской эмиграции в межвоенной Чехословакии. ‒ In: Русская акция помощи в Чехословакии: история, значение, наследие / сост. Лукаш Бабка и Игорь Золотарев. ‒ Прага: Национальная библиотека Чешской Республики ‒ Славянская библиотека; Гражданское объединение «Русская традиция», 2012, s. 207‒216.

Běloruské kulturní stopy zanechané v českém prostředí v první polovině 20. století. In: České vědomí Bělarusi = Чэшскае ўсведамленне Беларусі / sest. Věra Lendělová, Jiří Marvan a Michal Vašíček. – Praha: Karolinum, 2013, s. 351359.

- Biografický slovník českých zemí. Praha: Historický ústav AV ČR, 2004–.

[Publikovaná hesla, k 31. 8. 2017: Andrejev, Nikolaj Jefremovič; Antonovyč, Dmytro; Artymovyč, Agenor; Auředníček, Zdenko; Averčenko, Arkadij Timofejevič; Bělocvětov, Andrej; Bem, Alfred Ljudvigovič; Berkopec, Oton; Berneker, Erich; Bileckyj, Leonid; Bílkovský, František; Boczkowski, Hyppolit; Brězan, Jurij; Bryl, Jan; Buchar, Jan; Bukovac, Vlaho; Bulgakov, Valentin Fjodorovič; Cimmerman, Michail Arturovič; Cvětajevová, Marina Ivanovna; Cyž, Jurij; Čech, Karel Otakar; Čejchan, Václav; Černov, Viktor Michajlovič; Červený, Otakar; Čcheidze, Konstantin Alexandrovič; Čirikov, Jevgenij Nikolajevič; Čyževskyj, Dmytro; Dějev, Platon Ivanovič; Doleželová, Bohumila; Dorošenko, Dmytro; Dosužkov, Fjodor Nikolajevič; Durnovo, Nikolaj Nikolajevič; Ejchelman, Oton; Emler, František; Fiala, Josef; Fiala, Vladimír; Fischer, Rudolf; Florovskij, Antonij Vasiljevič; Fořtová, Pavla; Francev, Vladimir Andrejevič; Franěk, Jiří; Frček, Jan; Geitler, Leopold Václav; Gesemann, Gerhard; Gessen, Sergej Iosifovič; Golovin, Alexandr Sergejevič.]

02.03.2018
Vyhledávání
Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě

Termín: 27. - 28. 11. 2024

Místo: Národní archiv v Praze, Archivní 4, Praha 4 Chodovec

Zájemci o přednesení odborných příspěvků mohou své příspěvky (název příspěvku, stručná anotace) ohlásit do 30. 9. 2024 na adresau vit.richter@nkp.cz

více informací

Knihovnická dílna 2024

Termín: 13. - 14. 11. 2024

Místo: Národní knihovna ČR, prostor bývalé STK

další informace

Knihovny současnosti 2024

Termín: 10. 9. - 12. 9. 2024

Místo: Univerzita palackého v Olomouci, Právnická fakulta,

17. listopadu 8, 779 00, Olomouc

knihovny_soucasnosti.jpg

Polský slabikář

Termín: 12. 6. - 31. 7. 2024

Místo: Galerie Klementinum, Praha 1

polsky_slabikar.jpg

Lublaňský manifest o čtení

Lublaňský manifest o čtení, český překlad

plný text