Information for libraries

  • na webu

Visual

Nacházíte se zde: Úvod Archiv 2016 / 02 Informace a konference Tezaurus – prostriedok k zjednoteniu odbornej terminológie v oblasti celulózo-papierenského priemyslu a súčasne aj nadstavba existujúceho komplexného informačného systému

Tezaurus – prostriedok k zjednoteniu odbornej terminológie v oblasti celulózo-papierenského priemyslu a súčasne aj nadstavba existujúceho komplexného informačného systému

Resumé: Tezaurus je vo všeobecnosti považovaný za nadstavbu existujúceho informačného systému v danej vednej oblasti. Celulózo-papierenský priemysel SR aj ČR má v tomto regióne dlhodobú tradíciu. Absencia tezauru v danej vednej oblasti spracovávania drevnej hmoty je preto považovaná za nedostatok, keďže tezaurus je účinný podkladový materiál rešeršných a študijných prác pre výskumné, projektové a vzdelávacie aktivity. Cieľom daného projektu je vytvorenie jednojazyčného tezauru pre zjednotenie terminológie celulózo-papierenskej problematiky. Prezentované prepojenie komplexného informačného systému s tvorbou tezauru má základ v silnom, efektívne využívanom informačnom fonde a jeho digitalizácie, v podkladoch, ktoré poskytuje vlastná báza dát a priebežné poskytovanie profesionálnych informácií pre výskum, univerzity a podnikateľskú sféru.

Klíčová slova: priemysel celulózo-papierenský, tezaurus, riadené slovníky, technické knižnice, interné siete, prenos dát

Summary: Thesaurus is generally regarded as the extension of the existing information system in a specific field of science. Pulp and paper industry in the Slovak and Czech Republic in this region has a long tradition. The absence of a thesaurus in the field of science processing of wood is therefore considered to be a drawback, since the thesaurus forms an effective basis for information retrieval and study work in research, project and educational activities, project and as well as for the educational activities. The aim of the project is to create a monolingual thesaurus  and unify the pulp and paper terminology.The presented comprehensive information system is interconnected with the creation of the thesaurus is based on strong, effective used of information funds, their digitization and in the own pulp and paper database and in the continuous provide professional information for research and development, universities and business.

Keywords: pulp and paper industry, thesaurus, controlled vocabularies, technical libraries, internal networks, data transmission

Riešenie v rámci projektu s podporou APVV SR

Ing. Alena Zuzánková / Výskumný ústav papiera a celulózy a.s., Lamačská 3, 841 04 Bratislava, Slovensko

Vo všeobecnosti sa riadený slovník - tezaurus - považuje za nadstavbu existujúceho informačného systému, ktorý využíva všetky dostupné prostriedky na optimálne plnenie potrieb koncových používateľov informácií. Komplexný informačný systém, zavedený v stredisku vedecko - technických informácií pri Výskumnom ústave papiera a celulózy a.s. (VÚPC a.s.) sa zameriava na užívateľov informácií z rôznych oblastí záujmu, okrem výskumu aj z riadiacej sféry, výrobného a podnikateľského prostredia, ale aj z oblasti vzdelávania. Profesionálny prístup informačných pracovníkov pri spracovaní rešerší, štúdií, podkladov pre rozhodovacie práce a i. je podmienený úrovňou odborných znalostí v danej oblasti, ktoré sa získavajú štúdiom, prípadne praktickými skúsenosťami. Deficit uvedených zručností môže čiastočne nahradiť riadený slovník odbornej terminológie technických termínov - tezaurus. Využívanie manuálu, ktorý je súčasťou tezauru, podporuje proces rozširovania znalostí pracovníkov, ktorí sú odborne zameraní na iné špecializácie, prípadne rozširuje vedomosti začínajúcich pracovníkov v odbore. Zvolený postup a stanovanie rozsahu prác pri tvorbe konkrétneho tezauru sa odvíja už od počiatočných prác s informačným materiálom, t. zn. s akvizíciou a informačným prieskumom pri výbere a získavaní odborných materiálov pre konkrétnu oblasť. Prieskum odborných podkladov a dôsledný výber knižných a časopiseckých publikácií s aktuálnymi informáciami podporujú kvalitu vybraných informačných materiálov do fondu knižníc. V súčasnosti je možné skonštatovať, že technická knižnica pri VÚPC a.s. sa v priebehu vývoja stala vlastníkom ojedinelej zbierky odborných materiálov celulózo-papierenskej problematiky v regióne Českej a Slovenskej republiky. Technická knižnica VÚPC a.s. v súčasnosti disponuje tematicky rozsiahlym informačným fondom, ktorý pokrýva rôzne oblasti záujmu používateľov informácií, od informácií o základných technologických procesoch a postupoch výroby, až napríklad po botanické vedné oblasti, ktoré sa týkajú napr. pestovania rýchlorastúcich drevín na rozšírenie surovinovej základne priemyslu. Dlhoročné systematické budovanie informačného fondu umožnilo postupne získať obsahovo kvalitné odborné materiály, najaktuálnejšie knihy a časopisy, ale aj vybudovať systém uchovania starších publikácií, ktoré dokladujú históriu priemyselné rozvoja celulózo-papierenského priemyslu v tomto regióne. (1) Začiatok papierenského priemyslu v oboch krajinách sa datuje už od šestnásteho storočia (Slovensko - prvá ručná papiereň Levoča, r. 1530; v Čechách prvá papiereň Trutnov-1505; výroba ručného papiera Velké Losiny -1516). (2) Najväčší rozvoj tohto priemyselného odvetvia bol v obidvoch krajinách zaznamenaný v osemnástom a devätnástom storočí. Rozvoj papierenského priemyslu mal a má priamy dopad na zvýšenie spotreby papiera , čo v historickej dobe znamenalo pozitívny vplyv na vzdelanosť a rozvoj spoločensko - kultúrneho života. Súčasne s vývojom priemyselného odvetvia sa tvorila odborná terminológia. Na začiatku to boli zväčša termíny v cudzom jazyku, hlavne v nemčine. Neskôr sa mnohé termíny rôznymi zmenami absorbovali aj do odbornej terminológie. Prirodzeným dôsledkom historického rozvoja v tomto odvetví je, že sa viaceré historicky zaužívané termíny preniesli aj do súčasného bežného, ale aj odborného prejavu , aj keď už zväčša nezodpovedajú súčasnej úrovni vedy a techniky. V navrhovanej štruktúre tezauru sa tento problém rieši odkazom na správny termín, zaradením pod označenie „P –použi termín“, prípadne sa v poznámke doplní vysvetlenie.

Z hľadiska používateľov informácií je absencia tezauru vo vednej oblasti s tak širokým rozsahom spracovávanej problematiky, považovaná za nedostatok. V krajinách s rozvinutým celulózo-papierenským priemyslom, ako Kanada, Švédsko, USA sa riadený terminologický slovník – tezaurus bežne používa pri vykonávaní rešeršných a študijných prác.(3,4). Pri zostavovaní rešeršných a študijných podkladov a všeobecne pri prácach spojených so získavaním profesionálnych informácií je považovaný tezaurus za účinnú pomôcku na zlepšenie orientácie v danej problematike. Navrhovaná štruktúra hierarchických väzieb termínov je postavená na báze existujúcich technologických postupov pre spracovanie a zužitkovanie drevnej hmoty na rôzne tradičné, ale aj netradičné produkty celulózo-papierenského priemyslu. Navrhnutá bola nasledovná hierarchická štruktúra termínov :

  1. názov základného „T - termínu“,
  2. „P – použi“ vhodnejší termín,
  3. „PP – použi pre“ menej vhodný termín,
  4. „ŠT- širší termín“, 5)„UT – užší termín“ a
  5. „PT – príbuzný termín“.

Vyznačenie paradigmatických vzťahov a väzieb medzi jednotlivými termínmi je pri praktickom využívaní profesionálnych informácií efektívny podkladový materiál pri hľadaní relevantných informácií. Knižnica pri VÚPC a.s. je svojim rozsahom informačného fondu s orientáciou na celulózo-papierenskú problematiku, jedným zo základných pilierov, z ktorých je možné pri tvorbe tezauru čerpať rozsiahle informácie. VÚPC a.s. sa od svojho založenia (1949) zameriava na výskum a vývoj technológií pre výrobu vláknin a papierov. Prevažne sa zameriava na aplikovaný výskum s dôrazom na inovácie existujúcich technológií a ich realizáciu v domácom aj v zahraničnom celulózo-papierenskom priemysle. Rovnako, ako výskum VÚPC , tak aj úsek vedecko-technických a ekonomických informácií sa orientuje na zabezpečovanie i profesionálnych informácií a na spoluprácu pri riešení výskumných, projektových, ale aj podnikových úloh. Aktívna komunikácia s koncovými užívateľmi a využívanie spätných väzieb pri hodnotení relevancie poskytnutých informácií pomáhajú zlepšovať zber a zapracovanie aktuálnych termínov do tezauru. Predpokladá sa, že tezaurus budú využívať nielen informační pracovníci, ale aj výskumníci pracovníci a pracovníci riadiacej a výrobnej sféry. Zostava tezauru musí hlavne zohľadňovať tradičné technologické postupy výrob celulózo-papierenského priemyslu, musí byť však pripravená absorbovať aj termíny netradičných postupov a aktuálne vznikajúce termíny z oblasti spracovania napr. alternatívnych surovín a priebežne hodnotiť podklady o najnovšom vývoji v celom svete. Súborný materiál odborných termínov s vyznačením ich hierarchických väzieb, spolu s metodikou postupu prehľadávania, poskytujú pomocný informačný materiál pre široký rozsah používateľov informácií, aj mimo celulózo-papierenskej oblasti.

Podkladom pri zostavovaní tezauru pre technické vedy je plnenie požiadaviek ISO normy 2788 pre tvorbu jednojazyčných tezaurov (5). Základné kroky pri tvorbe tezauru orientovaného na technické vedy , podľa normy, musia byť nasmerované na vytvorenie prioritne sledovaných tematických oblastí, ktoré v našom, konkrétnom prípade tvorí nasledovných 15 tematických skupín (TS) :

TS01: Suroviny na výrobu vláknin, papierenských vláknin, papierov, kartónov, lepeniek a papierenských výrobkov; udržateľné zdroje surovín, drevná hmota, chémia dreva, vlastnosti a štruktúra dreva, vlastnosti a štruktúra vlákna;

TS02: Recyklácia a spracovanie druhotných surovín a ich zužitkovanie v papierenskom a ďalších odboroch, deinking ;

TS03: Biotechnológie, biorafinácia, biopalivá, spracovanie biomasy, využívanie nanotechnológií na výrobu nanovlákien;

TS04: Výroba nebielených a bielených vláknin, špeciálnych druhov vláknin, vrátane prania a triedenia vláknin, rôzne fyz.- chemické procesy, využívané chemikálie a vedľajšie produkty pri výrobe vláknin;

TS05: Technologické procesy pri príprave papierenských vláknin, mletie, triedenie, prídavné prostriedky pri zušľachťovaní, pre zlepšenie odvodňovania, retenciu, formáciu papiera, vrátane fyzikálno-chemických procesov pri výrobe papiera;

TS06: Technológie výroby papierov, kartónov a lepeniek (vrátane nasávaných výrobkov a netkaných textílií);

TS07: Sortimenty papierov, kartónov a lepeniek a inovované papierenské produkty;

TS08: Úprava, natieranie, zušľachťovanie a spracovanie papierov, kartónov a lepeniek;

TS09: Polygrafia - suroviny, farby, technológie tlače, odstraňovanie tlačovej farby

TS10: Obnova, rekonštrukcie, investície, inovácie technologických zariadení a procesov;

TS11: Prevádzka závodov celpap priemyslu (zariadenia strojné, meranie a regulácia, automatizácia, údržba, logistika, prevádzkové procesy, simulácia procesov, chemické a systémové inžinierstvo);

TS12: Úspora materiálov, vody a energií, obnoviteľná energia;

TS13 Ochrana životného prostredia, odpady tuhé, kvapalné a plynné, znečisťovanie, ekológia, udržateľnosť vývoja, hygiena a bezpečnosť práce;

TS14: Skúšobníctvo, vlastnosti fyzikálne, mechanické, optické, riadenie kvality, analýza vlákien, vláknin, buničín, papierov, kartónov a lepeniek, ;

TS 15:Ekonomika a výskum v celpap priemysle, bioekonomika, vedné disciplíny, štatistika, počítačová technika, bázy dát, digitalizácia, informatika;

Snahou je, aby zostava 15 tematických skupín zohľadnila a zachytávala, čo najširší rozsah relevantných termínov, aby sa bezproblémovo mohli do tezauru včleňovať aj novo vznikajúce termíny zodpovedajúce posledným vývojovým trendom v technológii výroby vláknin a papierov a ich spracovania. Pri práci s navrhnutou zostavou tematických skupín sa zatiaľ potvrdzuje ich dostatočne široký rozsah na vstup priebežne vznikajúcich aktuálnych technických termínov. Pri ich zostavovaní sa pracovalo na základe využívania skúseností z vlastného pracoviska a jednak sa využívali skúsenosti zahraničných informačných stredísk s príbuznou tematikou poskytovaných informácií . Cenné podkladové materiály sa získavajú od zahraničných partnerov, hlavne z krajín s rozvinutým priemyslom celulózy a papiera, ako je Kanada, Nemecko, Švédsko. (3,4). V informačných strediskách uvedených krajín sa tezaurus rutinne využíva aj pri bežných rešeršných prácach.

Priebežné práce spojené s tvorbou pracovných zostáv termínov poukázali na potrebu vytvoriť skupinu hlavných termínov, ktoré sú v hierarchii nadradené viacerým širším termínom (ŠT) a ktoré sa pracovne nazvali ako tematické celky (TC). Napríklad, tematický celok “priemysel celulózo-papierenský“ obsahuje viaceré obsahovo širšie termíny, ktoré sú mu tematicky podriadené, ako sú „výroba papiera“, „výroba vláknin“, „výroba buničiny“ ,“ výroba kartónov a lepeniek“ a i.

Rýchly rozvoj vedy a techniky, zavádzanie nových technologických postupov pri hľadaní nových možností využívania drevnej hmoty pre vývoj a výrobu tradičných aj netradičných produktov vyžadujú nový okruh znalostí, ako napríklad z oblasti pestovania drevín, ich genetických úprav , čiže informácie z biológie a botaniky. Získavanie podkladov pre využívanie nových, alternatívnych surovinových zdrojov na spracovanie v celulózo-papierenskom odvetví vyžaduje spoluprácu s odborníkmi aj mimo sledovaného odvetvia. Zostava komplikovaného informačného útvaru terminologického slovníka - tezauru, znamená získať pomocný materiál aj pre užívateľov so vzdelaním mimo celulózo-papierenskú problematiku, prípadne pomocný materiál pre mladých pracovníkov začínajúcich v odbore. Oblasť spracovania drevnej hmoty priemyslom celulózy a papiera je tematicky veľmi rozsiahla a bežne sa pracuje s termínmi z rôznych vedných disciplín. Napríklad, sú to aplikácie rôznych pomocných prostriedkov, aditív, farbív a pod., ktoré sa používajú na zlepšenie kvalitatívnych, prípadne vzhľadových vlastností produktov. Po odbornom posúdení sa termíny , ktoré sa týkajú konkrétnych inovačných postupov, nových produktov, nových pomocných prostriedkov ai. priebežne vkladajú do riadeného slovníka. Súčasne s tým prebieha aj postup zaraďovania do hierarchickej štruktúry tezauru na základe technologických a významových väzieb. V odbornej literatúre sa v poslednom období najmä sledujú témy týkajúce sa inovačných postupov s dôrazom na minimalizáciu surovinových, prevádzkových a energetických nákladov. Po odbornom posúdení sa tieto aktuálne termíny priebežne vkladajú do riadeného slovníka, ako súčasť tematickej skupiny TS 12. Problematika spojená s ochranou životného prostredia a udržateľnosti vývoja na zemi je v súčasnosti tiež centrom záujmu výskumu aj všetkých výrobných podnikov. Termíny spojené s ochranou životného prostredia, ako sú otázky znižovania odpadových vôd, emisií a tuhých odpadov, spracovania recyklovaných vlákien, ako náhrada primárnych vlákien, sú v poslednom období významnou časťou informácií pre riešené výskumné a projektové práce a zaraďujú sa do tematických skupín TS2 a 13.

Okrem procesu zjednocovania terminológie, cieľom riešenia projektu je aj tvorba otvoreného systému tezauru s možnosťou priebežne modifikovať a dopĺňať nové, aktuálne termíny. Tieto možnosti poskytuje súčasná úroveň výpočtovej techniky, ktorá a využíva na rôznej úrovni spracovania pracovných zostáv tezauru.

Odborný základ tezauru je generovaný z kľúčových slov a slovných spojení vlastnej databázy ADIS CELPA, ktorá je budovaná od roku 1989. Databáza je prevádzkovaná pod knižničným softvérom WinISIS , ktorý umožňuje vytvoriť prehľady frekvencie výskytu rôznych termínov za určené obdobie a frekvenčný slovník je jednou z jeho výstupných zostáv. Na zlepšenie prehľadu veľkého počtu termínov sa doba sledovania vymedzila na obdobie rokov 2000 – 2016. Frekvencia výskytu, však nie je jediným kritériom pri hodnotení zaraďovania termínov do tezauru. Súčasne s frekvenciou výskytu a pri nejasnosti so zaradením termínu sa zohľadňuje stanovisko odborníkov, prípadne sa zbierajú a vyhodnocujú podklady z odbornej literatúry. Následne sa daný terminologický základ bázy dát vyhodnocuje z hľadiska frekvencie a významnosti jednotlivých termínov v prostredí MS Office Excel. Priebežne sa v prostredí softvéru Excel vykonávajú úpravy kľúčových slov z technického a odborného hľadiska. Po viacerých prehodnoteniach a úpravách, sa v súčasnosti pracuje so súborom cca 5 500 termínov. Každý termín sa jednotlivo posudzuje z hľadiska hierarchického postavenia v štruktúre tezauru. Štruktúra dát pre tezaurus nevychádza z knihovníckych štandardov a dátových formátov, preto bol pre databázové spracovanie vybraný všeobecne rozšírený systém MS Office Access . Pomocou systému je možné vytvárať rôzne tlačové zostavy v prehľadnom tabuľkovom zobrazení. Podľa požiadaviek je možné tvoriť rôzne zostavy paradigmatických vzťahov vybraných termínov. Napríklad, vytvoriť prehľad „ŠT - širších termínov“ vo vybranej „tematickej skupine -TS“ a vznikne pomocný materiál vhodný na rozšírenie odkazov v časti “ PT- príbuzné termíny “ , ktoré pomáhajú užívateľom informácií nasmerovanie k ďalším relevantným informáciám.

Pri tvorbe tezauru je rozhodujúca základňa, z ktorej sa terminologický slovník buduje. V prípade VÚPC a.s., s orientáciou na aplikovaných výskum, dlhoročne budované postupy poskytovania profesionálnych informácií s čo najkratšími termínmi dodania pre celú škálu používateľov, podmienili vybudovanie komplexného informačného systému (obr. 1), ktorého základom je efektívne využívaný rozsiahly informačný fond.

obr1.png

Obr. 1 Prepojenie tezauru s komplexným informačným systémom

Popis tokov informácií v stredisku VTEI pri VÚPC a.s. s orientáciou na koncového užívateľa. Vytriedený informačný fond z hľadiska odbornosti a aktuálnosti je následne digitalizovaný. Elektronicky spracované informácie sú flexibilnejšie a komplexnejšie. Digitalizácia pomáha bezproblémovo sprístupniť informačný fond v celom rozsahu prostredníctvom internej počítačovej siete, vrátane historických kníh, rôznych odborných dokumentov, ktoré sú uložené v archíve.

Okrem informačného fondu komplexný informačný systém čerpá z nasledovných podkladov:

  • vlastná báza dát ADIS CELPA budovaná od roku 1989 s počtom anotačnýchzáznamov cca 55 000 a spätne sprístupnených prostredníctvom softvéru WinISIS;
  • kompletná digitalizácia informačného fondu knižnice a E- knižnica (obr.2);

obr2.png

Obr. 2 Skenovanie informačných materiálov

Rozsiahle skenovanie odborných informačných materiálov sa uskutočnilo jednak z dôvodu flexibilnejšieho poskytovania informácií, ako aj z dôvodu sťahovania pracoviska do menších priestorov, čím sa priestorové požiadavky stali prioritné. E-knižnica obsahuje digitálne spracované vybrané knihy a články z odborných časopisov získavané nákupom, prípadne výmenou a odborné materiály získavané prevažne elektronickou poštou prostredníctvom udržiavaných členstiev v profesionálnych domácich a zahraničných spoločnostiach.

  • štruktúra internej počítačovej siete na sprístupnenie digitalizovaných informačných materiálov a ďalších elektronicky dostupných informácií v E-knižnici (obr. 3)

obr3.png

Obr. 3 Interná počítačová sieť na sprístupnenie digitalizovaných odborných materiálov v knižnici VÚPC a.s.

Interná počítačová sieť LAN na báze výkonného servera slúži, ako úložisko dát a na ich bezpečné uloženie. Priečinková štruktúra servera umožňuje ukladať súbory a následne zdieľať s ostatnými pracovníkmi. Rozdelená je do dvoch základných tokov ; prvý je určený na ukladanie dát manažmentu a druhý je využívaný pre poskytovanie knižnično - informačných služieb. Slúži na bezpečné uchovanie a priebežné využívanie informácií získaných a spracovaných z odborných materiálov. Umožňuje staršie, historické odborné materiály uložené v archívoch sprístupniť priamo v pracovnom počítači.

Tvorba tezauru je postavená na vzájomnom prepojení komplexného informačného systému a tezauru a s poskytovaním informácií používateľom z výskumu, univerzít a podnikateľskej sféry na základe ich požiadaviek. Informácie na požadované témy sa dajú považovať za odraz najnovších trendov výskumu a vývoja a tvoria vhodný informačný materiál pre priebežnú aktualizácii tezauru. Plní sa tým základný cieľ riešeného projektu dosiahnuť modifikovateľný a aktualizovaný terminologický slovník . Komplikovaný informačný útvar – tezaurus vyžaduje spoluprácu špecialistov, informačných pracovníkov a odborníkov na aplikáciu počítačovej techniky pre poskytovanie rôznych dát a informácií. Aj pri významnej pomoci počítačovej techniky pri tvorbe tezauru sa význam a úloha ľudského faktora neznižuje. Významný podiel prác stále tvorí systematické sledovanie najnovších trendov v odbore, ich selekcia a príprava na zapracovanie do hierarchie riadeného slovníka – tezauru.

1 Charta industriálneho dedičstva XII. Kongres medzinárodného výboru pre obnovu industriálneho dedičstva, 2013, Nižný Tagil

2 E. Oltus a kol. O histórii slovenského papiernického priemyslu ISBN 978-80-89553-16-7, KARTPRINT Bratislava 2013

3 Tezaurus oboru papíru a celulózy, IRAPA Praha, 1989 (interná publikácia).

4 Thesaurus of Pulp and Paper, Institute of Paper Science and Technology, ISBN 0-87010-000-9, 3. vydanie, Kanada

5 STN ISO 2788 Dokumentácia Pokyny pre vývoj a tvorbu jednojazyčného tezauru, SUTN 2011

01.03.2017
Vyhledávání
Covidočtení

Chcete vědět, zda z nás udělal covid větší čtenáře? Jak se změnily naše čtenářské návyky? Nebo jaká byla a je česká čtenářská kultura? To vše najdete v nové publikaci vydané nakladatelstvím Host ve spolupráci s Národní knihovnou ČR.

https://www.hostbrno.cz/covidocteni/

CovidoCteni.jpeg

Tajemství knih

termín: 3. 6. – 3. 9. 2022

Klementinum 190, Praha 1

Knihovnický kalendář 2023

Kalendář na rok 2023 s názvem „Knižní obálky tří století“ vznikl ve spolupráci s Knihovnou Národního muzea. Kalendář představuje výběr nejatraktivnějších originálních předloh pro tisk knižních obálek a přebalů ze sbírek oddělení knižní kultury Knihovny Národního muzea. Podstatnou část výběru tvoří obálky 20. století, pro srovnání jsou zařazeny i práce z 19. a 21. století. Pro stolní kalendář byly vybrány díla proslulých i méně známých tvůrců, například Františka Koblihy, Jana Konůpka, Ondřeje Sekory, Václava Kabáta, Jaroslava Hořánka, Dany Puchnarové, Jana Černého-Klatovského, Petra Dillingera, Václava Fialy, Václava Čutty a dalších.

Objednávkový formulář:
https://forms.gle/zwVBQGCfgdKAAvZr8