Information for libraries

 • na webu

Visual

Nacházíte se zde: Úvod Archiv 2016 / 02 Historie a současnost Publikační a pedagogická činnost doc. PhDr. Rudolfa Vlasáka

Publikační a pedagogická činnost doc. PhDr. Rudolfa Vlasáka

Resumé: Příspěvek obsahuje záznamy celkem 272 vlastních prací doc. PhDr. Rudolfa Vlasáka, významné osobnosti českého knihovnicko-informačního prostředí, a údaje o 173 vysokoškolských kvalifikačních pracích, které R. Vlasák vedl či oponoval. Část těchto dat byla zpracována do podoby ontologie. Příspěvek vznikl u příležitosti 80. narozenin Rudolfa Vlasáka.


Klíčová slova: Vlasák, Rudolf, bibliografie, vysokoškolské kvalifikační práce, ontologie

Summary: The paper contains references to 272 works written by doc. PhDr. Rudolf Vlasák, an eminent personality in the Czech library and information landscape, and data about 173 theses which R. Vlasák has supervised or reviewed. A portion of the data has been converted into an experimental ontology. The paper has been prepared on the occasion of Rudolf Vlasák’s eightieth birthday.

Keywords: Vlasák, Rudolf, bibliography, theses, ontology

PhDr. Linda Jansová, Ph.D. / Národní knihovna ČR

Úvodem

Příspěvek, který vznikl u příležitosti 80. narozenin doc. PhDr. Rudolfa Vlasáka, je rozdělen do dvou hlavní částí. První část je zaměřena na vlastní publikační činnost R. Vlasáka a druhá část na jeho činnost pedagogickou, konkrétně na vysokoškolské kvalifikační práce, které vedl na Ústavu informačních studií a knihovnictví Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

Seznam publikovaných prací si nečiní nárok na úplnost, nárokuje si jen takovou míru úplnosti, které bylo dosaženo v osmi excerpovaných zdrojích (viz podrobněji část Excerpované zdroje) a ve skrytých bibliografiích v jednotlivých pracích.

Pokud se týká pedagogické činnosti, jsou zařazeny pouze údaje o vedených a oponovaných vysokoškolských kvalifikačních pracích. Dalším aspektům této činnosti (např. vyučovaným předmětům) pozornost již věnována není.

Vzhledem k počtu zařazených záznamů (272 záznamů vlastních prací a 173 záznamů vedených vysokoškolských kvalifikačních prací) však lze říci, že příspěvek dostatečně vypovídá o přibližně padesáti letech publikační činnosti R. Vlasáka i o jeho působení na Univerzitě Karlově v Praze v roli vedoucího či oponenta kvalifikačních prací.

Publikační činnost

Zmiňovaných 272 prací je v tomto příspěvku rozčleněno do jedenácti kategorií, kterými jsou:

 • informační systémy, služby, rozvoj VTEI;
 • informační systémy, služby, rozvoj knihoven;
 • pořádání a vyhledávání informací;
 • informační politika;
 • informační profese a vzdělávání;
 • informační průmysl;
 • informační společnost;
 • terminologie;
 • personália;
 • recenze;
 • zprávy.

Do prvních osmi kategorií byly jednotlivé práce zařazovány podle svého věcného zaměření, poslední tři kategorie pak mají formální charakter. Každá práce byla zařazena pouze do jedné kategorie.

Záznamy byly zpracovány podle normy ČSN ISO 690 z roku 2011. Vzhledem k rozsahu a způsobu členění bibliografie byla uplatněna následující doplňková pravidla:

 • křestní jméno R. Vlasáka jako hlavního autora není v záznamech uváděno v úplné podobě, ale pouze v podobě inciály „R.“;
 • u ostatních autorů jsou uvedena křestní jména či iniciály podle dokumentu;
 • jména a příjmení všech autorů s hlavní autorskou odpovědností jsou uváděna v invertovaném tvaru;
 • u časopisů a sborníků není uváděno ISSN;
 • název tzv. Íčka je uváděn v podobě zahrnující jak „I“, tak poslední dvojčíslí roku uvozené apostrofem.

Všechny záznamy prací R. Vlasáka s výjimkou záznamů doplněných o výraz „[záznam neověřen]“ byly zpracovány s dokumentem v ruce, resp. na obrazovce počítače.

R. Vlasák je autorem prací v celkem pěti jazycích, z nichž z pochopitelných důvodů převažuje čeština, jak uvádí i tab. 1. Jazyky jsou seřazeny podle četnosti výskytu.

Tab. 1: Práce podle jazyka

Jazyk

Počet prací

Podíl v %

čeština

256

93,75

slovenština

7

2,7

angličtina

5

1,84

ruština

4

1,47

maďarština

1

0,37

Celkem

272

100,00

 

Práce R. Vlasáka lze rozčlenit do tří hlavních typů. Jedná se o časopisecké články, příspěvky ve sbornících a o samostatné práce. Jak je zřejmé z tab. 2, nadpoloviční většinu příspěvků tvoří časopisecké články, přibližně třetinu příspěvky ve sbornících a zbytek pak samostatné práce.

Tab. 2: Práce podle typu

Typ práce

1965–1969

1970–1979

1980–1989

1990–1999

2000–2009

2010–2016

Počet prací

Podíl v %

časopisecký článek

3

22

25

75

20

14

158

58,46

příspěvek ve sborníku

1

13

30

26

7

1

79

28,68

samostatná práce

1

5

9

14

5

1

35

12,87

Celkem

5

40

64

115

32

16

272

100

 

Podíváme-li se na časopisecké články blíže, zjistíme, že nejčastěji se jedná o články vydané v časopisech Československá informatika (18 %), I neboli tzv. Íčko (17 %) a Ikaros (11 %). Vezmeme-li však v úvahu, že časopisy Metodika a technika informací, Československá informatika a tzv. Íčko na sebe bezprostředně navazovaly a můžeme zjednodušeně říci, že se ve skutečnosti jedná o tentýž časopis, jehož název se však v průběhu let měnil, zjistíme, že v tomto časopise R. Vlasák publikoval celkem 40 % všech svých článků.

Podrobný přehled všech časopisů (33 titulů), v nichž byly vydány články R. Vlasáka, a příslušného počtu článků je k dispozici v tab. 3.

Tab. 3: Počet článků v jednotlivých časopisech

Časopis

Počet článků

Podíl v %

Acta Oeconomica Pragensia

1

0,64

Bibliografický časopis

1

0,64

Bulletin Centra vedecko-technických informácií SR

1

0,64

Bulletin SKIP

5

3,18

Bulletin Slovenskej asociácie knižníc

1

0,64

Československá informatika

29

18,47

Československý profit

1

0,64

Čtenář

13

8,28

Duha

1

0,64

FID News Bulletin

2

1,27

Forum: časopis Univerzity Karlovy

1

0,64

I (tzv. Íčko)

27

17,20

Ikaros

17

10,83

Infocus

16

10,19

Information Processing and Management

1

0,64

IT lib

3

1,91

Karlovarská právní revue

1

0,64

Knihovník

1

0,64

Knihovny vysokých škol

1

0,64

Knižnice a informácie

2

1,27

Knižnice a vedecké informácie

3

1,91

Metodický zpravodaj [Státní knihovna ČSR, Sektor výzkumu a metodiky knihovnictví]

1

0,00

Metodický zpravodaj [Ústav vědeckotechnických informací]

1

0,64

Metodika a technika informací

8

5,10

Národní knihovna

11

7,01

Naučno-techničeskaja informacija. Serija 1

1

0,64

Technická knihovna

2

1,27

Technická práca

1

0,64

Trend politiky, vědy, kultury, společnosti

1

0,64

Tudományos és Műszaki Tájékoztatás

1

0,64

Týden

1

0,64

Zemědělská informatika

2

1,27

Zpravodaj Státní vědecké knihovny v Brně

1

0,64

Celkem

158

100,00

 

Podíváme-li se na tematické zaměření prací V. Vlasáka (nyní již bez omezení na časopisecké články), zjistíme, že R. Vlasák se nejprve věnoval především problematice pořádání a vyhledávání informací, následně se zabýval převážně oblastí VTEI, kterou poté vystřídaly knihovny a později informační profese a vzdělávání. Podrobnější přehled (zahrnující i formálně vymezené kategorie) je k dispozici v tab. 4.

Tab. 4: Hlavní kategorie podle časových období

Časové období

Kategorie

1965–1969

pořádání a vyhledávání informací

1970–1979

informační systémy, služby, rozvoj VTEI

1980–1989

informační systémy, služby, rozvoj VTEI

1990–1999

informační systémy, služby, rozvoj knihoven

2000–2009

informační profese a vzdělávání

2010–2016

personália

 

Úplný přehled počtu prací náležejících do jednotlivých kategorií podle časových období je uveden v tab. 5.

Tab. 5: Práce podle kategorie a časových období

Kategorie

1965–1969

1970–1979

1980–1989

1990–1999

2000–2009

2010–2016

Celkem

Podíl v %

informační systémy, služby, rozvoj VTEI

0

31

51

8

1

0

91

33,46

informační systémy, služby, rozvoj knihoven

0

0

2

29

4

0

35

12,87

pořádání a vyhledávání informací

5

5

2

0

1

0

13

4,78

informační politika

0

0

0

5

4

2

11

4,04

informační profese a vzdělávání

0

0

0

17

19

1

27

9,93

informační průmysl

0

0

1

4

2

2

9

3,31

informační společnost

0

0

0

7

1

0

8

2,94

terminologie

0

1

3

1

1

0

6

2,21

personália

0

0

0

5

8

10

23

8,46

recenze

0

2

2

22

1

1

28

10,29

zprávy

0

1

3

17

0

0

21

7,72

Celkem

5

40

64

115

32

16

272

100,00

 

Pokud se týká úlohy R. Vlasáka v jednotlivých pracích, výrazně převažuje hlavní autorská odpovědnost (97 % všech prací); vedlejší autorská odpovědnost se vyskytuje pouze okrajově. Podrobnější přehled je obsažen v tab. 6 (role „autor“ znamená hlavní autorskou odpovědnost, role „editor“ vedlejší autorskou odpovědnost obecně).

Tab. 6: Role R. Vlasáka v publikacích

Role

1965–1969

1970–1979

1980–1989

1990–1999

2000–2009

2010–2016

Celkem

Podíl v %

autor

4

40

63

108

32

16

263

96,70

editor

1

0

1

7

0

0

9

3,30

Celkem

5

40

64

115

32

16

272

100

 

Níže již následuje vlastní seznam prací. Na první úrovni je řazen podle kategorií, na druhé úrovni vzestupně podle roku vydání a na třetí úrovni abecedně podle vstupních prvků záznamů.

Informační systémy, služby, rozvoj VTEI

 • BUDIL, Jiří, VLASÁK, R. Odvětvový automatizovaný systém KRISTALL. Metodika a technika informací. 1970, č. 6, s. 55–57.
 • KOFNOVEC, L., VLASÁK, R., PECH, K., SIMANDL, D. Řešení vstupní struktury strojově čitelného záznamu pro mezinárodní výměnu informací. In: 2. Mezinárodní symposium o využití výpočetní techniky INCOMEX 70. 3. část: Mezinárodní výstavba informačních systémů VTEI. Praha: INCOMEX, 1970, s. 29–34.
 • KOFNOVEC, Ladislav, VLASÁK, R. Automatizace informačních služeb ve fyzice a elektrotechnice. Metodika a technika informací. 1970, č. 6, s. 26–34.
 • KOFNOVEC, Ladislav, VLASÁK, R. Automatizovaný informační systém pro obory jaderné fyziky, chemie a techniky. Metodika a technika informací. 1970, č. 7–8, s. 12–24.
 • KOFNOVEC, Ladislav, VLASÁK, R. Struktura záznamu pro přenos na magnetické pásce (Projekt MARC). Metodika a technika informací. 1970, č. 2, s. 28–38.
 • RADA, V., VLASÁK, R. Systémový projekt automatizace primárních fondů. 2. část. Automatizovaný výpůjční a urgenční systém (AVUS) – Výzkumná studie. Praha: ÚVTEI, 1970. 98 s. [záznam neověřen]
 • VLASÁK, R. Návrh jednotné struktury bibliografického (katalogizačního) záznamu na magnetické pásce pro přenos informací ve strojově čitelné podobě. Praha: ÚVTEI, 1970. 27 s. [záznam neověřen]
 • VLASÁK, R., KOFNOVEC, Ladislav. Jednotná struktura záznamu: formy sjednocení struktury záznamu ve strojem čitelné formě jako splnění podmínky vzájemné propojitelnosti informačních subystémů. Metodika a technika informací. 1970, č. 12, s. 18–31.
 • NEŠICKÝ, J., VLASÁK, R., KLEINOVÁ, L. Ideový návrh „Ústřední technické základny čs. soustavy VTEI“ jako hlavního integrujícího článku této soustavy. Praha: ÚVTEI, 1971. 20 s. [záznam neověřen]
 • VLASÁK, R., RADA, Vlastimil. Projekt automatizovaného výpůjčního a urgenčního systému AVUS pro Státní technickou knihovnu v Praze. Technická knihovna. 1971, roč. 15, č. 5, s. 131–135.
 • BUDIL, Jiří, KOFNOVEC, Ladislav, VLASÁK, R. Automatizace informačních služeb v chemii: činnost CAS. Knižnice a vedecké informácie. 1972, roč. 4, č. 2, s. 65–70.
 • VLASÁK, R., NEŠICKÝ, Jan. Ústřední technická základna – hlavní článek rozvoje kybernetizace čs. soustavy VTEI. Československá informatika. 1972, roč. 14, č. 5, s. 1–9.
 • KOFNOVEC, Ladislav, VLASÁK, R. Počítačové informační systémy se zvláštním zřetelem ke struktuře záznamu na magnetické pásce. In: Bibliografický zborník 1972. Martin: Matica slovenská, 1973, s. 51–111.
 • VLASÁK, R., KOFNOVEC, Ladislav. Soudobý světový vývoj informačních služeb. In: Česká bibliografie. Sv. 11. Praha: SPN, 1973, s. 82–156.
 • VLASÁK, R., NEŠICKÝ, J. Předpoklady realizace systému Ústřední technické základny v čs. soustavě VTEI. Československá informatika. 1973, roč. 15, č. 12, s. 13–25.
 • VLASÁK, R., NEŠICKÝ, Jan. Výsledky řešení výzkumných a vývojových prací v oblasti automatizace a mechanizace procesů VTEI po prvních dvou letech. Metodický zpravodaj [Ústav vědeckotechnických informací]. 1973, roč. 12, č. 4, s. 3–17.
 • NEŠICKÝ, Jan, VLASÁK, R., JANČAŘÍK, Miloslav. Rol’ i perspektivy sozdavajemoj sistemy Centraĺnoj techničeskoj bazy (SCTB) pri obespečenii technologičeskogo i techničeskogo soprjaženija čechoslovackej sistemy naučnoj i techničeskoj informacii a Meždunarodnoj sistemoj naučnoj i techničeskoj informacii. In: Prognozirovanije razvitija nacionaľnych i meždunarodnych sistem naučnoj i techničeskoj informacii stran – členov SEV. Moskva: MCNTI, 1974, s. 33–35. [záznam neověřen]
 • NEŠICKÝ, Jan, VLASÁK, R. Systém Ústřední technické základny jako unifikující technologické jádro integrace knihovnických a informačních služeb v ČSSR. In: Mezinárodní kolokvium o technickém vybavení ústředních knihoven v Praze 28.X. – 2.XI.1974. Praha: Státní knihovna ČSR, 1975, s. 144–153.
 • VLASÁK, R. Uplatnění systému Ústřední technické základny v knihovnických službách. (Výtah). Zpravodaj Státní vědecké knihovny v Brně. 1975, roč. 10, č. 4, s. 18–28.
 • VLASÁK, R. AIDOS, ARDIS nebo USS?. Československá informatika. 1976, roč. 18, č. 6, s. 164–166.
 • VLASÁK, R. Možnosti systémů AIDOS, ARDIS a USS v oblasti VTEI. Československá informatika. 1976, roč. 18, č. 11, s. 291–294.
 • VLASÁK, R. Soudobý vývoj řešení automatizovaných informačních agend v národním i mezinárodním měřítku. In: Česká bibliografie. Sv. 12. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1976, s. 91–124.
 • VLASÁK, R. Zásady a náplň projektu vybudování Systému Ústřední technické základny. Praha: Státní knihovna ČSR, 1976. 75 s. Studijní materiály SBI, sv. 1.
 • VLASÁK, R. K problematice uzlových technologických bodů Systému ústřední technické základny. Technická knihovna. 1977, roč. 21, č. 5, s. 131–142.
 • VLASÁK, R. Soudobé vývojové trendy automatizace informačních procesů. In: VLASÁK, R., KOFNOVEC, Ladislav, ZÁVADA, Jaroslav. Racionalizace, mechanizace a automatizace informačních procesů v knihovnách. Praha: Státní nakladatelství technické literatury, 1977, s. 9–23.Vědeckovýzkumné práce z oboru knihovnictví, sv. 3.
 • VLASÁK, R. Systém ústřední technické základny čs. soustavy VTEI: zásady, koncepce, realizace. Praha: Ústředí vědeckých, technických a ekonomických informací, 1977. 26 s.
 • MERTA, Augustin, VLASÁK, R. Problems and roles of magnetic tapes services within the concept of national automized information networks of scientific technical information. Information Processing and Management. 1978, vol. 14, no. 6, s. 465–467.
 • VLASÁK, R. Vývoj vztahu spolupráce informačního pracovníka a uživatele z hlediska počítačových metod zpracování a šíření VTEI. In: Uspokojovanie informačných potrieb používateľov pomocou výpočtovej techniky. Bratislava: Zväz slovenských knihovníkov a informatikov, 1978, s. 40–56.
 • KALOUSEK, Jaroslav, VLASÁK, R., KONÍČEK, Josef. První terminálová stanice pro experimentální využívání vybraných bází VTEI v systému ÚTZ na odvětvovém informačním pracovišti chemie. Československá informatika. 1979, roč. 21, č. 12, s. 340–341.
 • VLASÁK, R. Jednotný automatizovaný systém pro čs. informační soustavu s mezinárodními vazbami. In: Knihovna: vědeckoteoretický sborník. Sv. 11. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979, s. 51–89.
 • VLASÁK, R. K současným problémům výstavby systému Ústřední technické základny. In: Racionalizácia informačného procesu v oblasti vedeckotechnických informácií. Bratislava: Slovenská technická knižnica, 1979, s. 157–163.
 • KALOUSEK, J., VLASÁK, R. Systém jednotných projektových a technologických prostředků pro automatizaci VTEI v ČSSR (SÚTZ). Studie k úvodnímu oponentnímu řízení SÚ P 18-121-402. Praha: ÚVTEI, 1980. [záznam neověřen]
 • KALOUSEK, Jaroslav, VLASÁK, R. Automatizace informačních systémů v soustavě VTEI. Technická práca. 1980, roč. 32, č. 2, s. 17–18.
 • KALOUSEK, Jaroslav, VLASÁK, R. Koncepční východiska Ústřední technické základny UVTEI pro rozvoj automatizace v čs. soustavě VTEI po roce 1980. Československá informatika. 1980, roč. 22, č. 1, s. 8–12.
 • VLASÁK, R. Automatizace jako hlavní program rozvoje VTEI. In: Počítačové zpracování vědeckých a technických informací. Praha: ÚVTEI, 1980, s. 5–19.
 • VLASÁK, R. K současnému stavu VTEI v ČSSR. In: Automatizované informační systémy ve VTEI a knihovnictví. Praha: Dům techniky ČSVTS, 1980, s. 14–22. [záznam neověřen]
 • VLASÁK, R. Koncepční otázky rozvoje automatického zpracování a využívání bází VTEI v ČSSR po r. 1980. In: INFOS 80. Bratislava: Alfa, 1980, s. 5–17.
 • KALOUSEK, J., VLASÁK, R. Avtomatizaja čechoslovackoj sistemy naučno-techničeskoj informacii. Naučno-techničeskaja informacija. Serija 1. 1981, no. 6, s. 12–16.
 • KALOUSEK, Jaroslav, VLASÁK, R. Hlavní výsledky řešení rozvoje automatizace čs. soustavy VTEI v rámci SÚTZ v Programu státní informační politiky na léta 1976 – 1980. Československá informatika. 1981, roč. 23, č. 6, s. 161–166.
 • KALOUSEK, Jaroslav, VLASÁK, R., SRB, Michal. Propojení čs. soustavy VTEI prostřednictvím telekomunikačního kanálu Moskva-Praha-Laxenburg (IIASA) na zahraniční databázové systémy. Československá informatika. 1981, roč. 23, č. 4, s. 100–101.
 • VLASÁK, R. Automatizace odvětvových systémů čs. soustavy VTEI – současnost a perspektivy. In: INFOS 81. Bratislava: Zväz slovenských knihovníkov a informatikov, 1981, s. 26–34.
 • VLASÁK, R. Koncepční otázky přístupu k řešení technologických problémů zpracování faktografických informací v SÚTZ. In: Faktografické informace. Plzeň: Dům techniky ČSVTS, 1981, s. 14–21.
 • KALOUSEK, J., VLASÁK, R. K probleme uglublenija integracii informacionnych sistem stran členov MSNTI v vos’midesjatych godach v svjazi s vnedrenijem sredstv svjazi i s sozdanijem setej EVM. In: Meždunarodnyj simpozium „Bazy dannych v oblasti NTI.“ 28–30 sentjabrja 1982 g., gorod Blagojevgrad, NRB. Moskva: MCNTI, 1982, s. 9–14. [záznam neověřen]
 • KALOUSEK, Jaroslav, VLASÁK, R. Zahajovací etapa řešení státního úkolu „Jednotný systém automatizace VTEI v ČSSR“ v 7. PLP. Československá informatika. 1982, roč. 24, č. 12, s. 332–335.
 • VLASÁK, R. Automatizované systémy v zahraničí. In: Mezinárodní systémy vědeckých, technických a ekonomických informací. České Budějovice: Dům techniky ČSVTS, 1982, s. 80–95.
 • VLASÁK, R. Hlavní trendy rozvoje automatizovaných systémů s přihlédnutím k možnostem využití mezinárodní spolupráce v čs. soustavě, zvláště v odvětví jaderného programu. In: Systém vědecko-technických informací pro čs. jaderný program. Praha: Ústřední informační středisko pro jaderný program, 1982, s. 17–20. [záznam neověřen]
 • VLASÁK, R. K otázkám centralizace a decentralizace v podmínkách zavádění informačních systémů online v ČSSR. Knižnice a vedecké informácie. 1982, roč. 14, č. 6, s. 262–264.
 • VLASÁK, R. Koncepce vnitrostátní terminálové sítě pro VTEI. In: Přístup k bázím dat typu VTEI v režimu on - line. Karlovy Vary: Dům techniky ČSVTS Plzeň, 1982, s. 15–24.
 • VLASÁK, R. Rozvoj technologie online v čs. soustavě VTEI z hlediska úplnosti poskytovaných informačních služeb. In: INFOS ’82. Bratislava: Zväz slovenských knihovníkov a informatikov, 1982, s. 45–55.
 • VLASÁK, R. Unifikace v automatizovaných systémech VTEI. In: Unifikace ve VTEI. Praha: ÚVTEI, 1982, s. 69–76. Problémy teorie a praxe VTEI, sv. 8.
 • VLASÁK, R. Vývojové trendy světových automatizovaných systémů. In: Mezinárodní systémy vědeckých, technických a ekonomických informací. České Budějovice: Dům techniky ČSVTS, 1982, s. 96–120.
 • VLASÁK, R., GORNOSTAJEV, J., ZINOVJEV, S., BABAJAN, T. Koncepcii sozdanija i razvitija seti on-lajnovych informacionnych služeb MSNTI. Moskva: MCVTI, 1982. 33 s. [záznam neověřen]
 • VLASÁK, R. Koncepce online informačních služeb v MSVTI. Československá informatika. 1983, roč. 25, č. 5, s. 131–135.
 • VLASÁK, R. Současný stav a koncepce vývoje automatizace v čs. soustavě VTEI z hlediska využití v oblasti MKP. In: Automatizované informační systémy v řízení sdělovacích prostředků. Praha: Videopress MON, 1983, s. 140–153. [záznam neověřen]
 • VLASÁK, R. Ústředí vědeckých, technických a ekonomických informací: Ústřední technická základna. Praha: ÚVTEI, 1983. 40 s.
 • VLASÁK, R. Automatizace v čs. soustavě VTEI a možnosti jejího využití v základních informačních střediscích. In: Informatika 84. České Budějovice: Dům techniky ČSVTS, 1984, s. 44–55.
 • VLASÁK, R. Automatizace z hlediska vývoje organizačních struktur služeb VTEI. In: Vliv nových technologií na organizaci informační činnosti. Praha: Ústředí vědeckých, technických a ekonomických informací, 1984, s. 5–28. Problémy teorie a praxe VTEI, sv. 11.
 • VLASÁK, R. Přehled tuzemských a zahraničních databází ÚVTEI-ÚTZ a jejich využívání československými uživateli (zkrácený záznam přednášky na semináři pro pracovníky informačních středisek a odborných knihoven Severomoravského kraje). Ostrava: Státní vědecká knihovna, 1984. 10 s. Metodický list č. 20/1984.
 • VLASÁK, R. Souvislost soudobého vývoje informatiky s rozvojem počítačového zpracování a komunikace dat. In: INFOS ’84. Bratislava: Alfa, 1984, s. 135–144.
 • KALOUSEK, Jaroslav, VLASÁK, R. Online včera, dnes a zítra. Dosavadní vývoj dialogových služeb VTEI v ČSSR. Československá informatika. 1985, roč. 27, č. 9, s. 237–245.
 • KALOUSEK, Jaroslav, VLASÁK, R. Online včera, dnes a zítra. Koncepční východiska a plány dialogových služeb v ČSSR po roce 1986. Československá informatika. 1985, roč. 27, č. 10, s. 265–267.
 • VLASÁK, R. K prespektivám automatizace služeb VTEI v ČSSR. In: 10. celoštátny seminář pracovníkov VTEI ve vodnom hospodárstve. Bratislava: Výskumný ústav vodohospodársky, 1985, s. 47–56. [záznam neověřen]
 • VLASÁK, R. K výstavbě sítě dialogových informačních služeb v MSTVI. Československá informatika. 1985, roč. 27, č. 5, s. 138–140.
 • VLASÁK, R. Koncepce budování automatizovaných informačních systémů v ČSSR se zřetelem k využívání zahraničních počítačových sítí a bází dat. In: INFOS ’85. Bratislava: Alfa, 1985, s. 14–23.
 • VLASÁK, R. Předpoklady pro využívání automatizace v ZIS. In: Úlohy ZIS VTEI v 8. 5RP v kontexte rozvoja čs. sústavy VTEI. Košice: Dom techniky ČSVTS, 1985, s. 18–25.
 • VLASÁK, R. Současný stav možností využívání v ČSSR bází dat VTI vytvářených zeměmi RVHP. In: Databáze VTEI členských zemí RVHP. Praha: Dům techniky ČSVTS, 1985, s. 8–12.
 • VLASÁK, R. Současný stav rozvoje automatizovaných systémů VTEI a výhled na období po r. 1985. In: Aktuální otázky řízení středisek VTEI. České Budějovice: Dům techniky ČSVTS, 1985, s. 73–85.
 • VLASÁK, R. Možnosti spolupráce JSK a VTEI: anketa. Čtenář. 1985, roč. 37, č. 2, s. 54–55.
 • VLASÁK, R. K aktuálním problémům uživatelských aspektů dialogových informačních systémů. In: Database ’86. [Sv. 2]. Praha: Dům techniky ČSVTS, 1986, s. 295–305.
 • VLASÁK, R. K perspektivám automatizovaného využívání bází VTEI v ČSSR. Zemědělská informatika. 1986, roč. 25, č. 4, s. 115–124.
 • VLASÁK, R. Ke koncepci centrálně vytvářené technické a technologické infrastruktury čs. soustavy VTEI pro práci OBIS. In: Informatika ’86. České Budějovice: Dům techniky ČSVTS, 1986, s. 61–73.
 • VLASÁK, R., JANČAŘÍK, Miloslav. Možnosti využívania automatizovaných služieb VTEI v ČSSR. Bratislava: Slovenská technická knižnica, 1986. 115 s.
 • KALOUSEK, Jaroslav, VLASÁK, R. Az ÚVTEI Központi Műszaki Adatbázisának feladatai a Csehszlovák Szocialista Szövetségi Köztársaság népgazdaságának nyújtott tudományos műszaki információs szolgáltatások fejlesztésében. Tudományos és Műszaki Tájékoztatás. 1987, 34 évf., 8. sz., 374–385. o. [záznam neověřen]
 • VLASÁK, R. Faktografické banky dat jako primární informační zdroje ve VTEI. Československá informatika. 1987, roč. 29, č. 5, s. 136–138.
 • VLASÁK, R. Racionalizace informačních procesů pro IV. ročník středních knihovnických škol, studijní obor vědecké informace a knihovnictví. 1. vyd. Praha: SPN, 1987. 167 s.
 • VLASÁK, R. Racionalizácia informačných procesov pre 4. ročník stredných knihovníckych škôl, študijný odbor vedecké informácie a knihovníctvo. 1. vyd. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1987. 155 s.
 • VLASÁK, R. Síť dialogových služeb VTEI v ČSSR a mezinárodní sítě budované v RVHP jako nové integrační nástroje informačních systémů. In: INFOS ’87. Bratislava: Alfa, 1987, s. 27–33.
 • VLASÁK, R. Současné možnosti a perspektivy automatizovaného zpřístupňování informací z bází dat VTEI pro čs. uživatele v oblasti normalizace. In: NORMINFORM ’87. Brno: Dům techniky ČSVTS, 1987, s. 28–36.
 • ZÍDEK, Pavel, VLASÁK, R., BUDIL, Jiří. Čs. databázové centrum ÚVTEI–ÚTZ: informace pro VTR v dialogu s počítačem. Praha: Ústředí vědeckých, technických a ekonomických informací, 1987. 15 s.
 • VLASÁK, R., JANČAŘÍK, Miloslav. Možnosti využívania automatizovaných služieb VTEI v ČSSR. 2. dopl. a uprav. vyd. Bratislava: Slovenská technická knižnica, 1988. 119 s.
 • VLASÁK, R. Rozvoj automatizovaných informačních služeb a ekonomika informačního průmyslu. In: Ekonomika služeb VTEI. Praha: ÚVTEI, 1989, s. 47–96. Problémy teorie a praxe VTEI, sv. 15.
 • VLASÁK, R. Ústřední technická základna čs. soustavy VTEI: Poslání, práce a služby ve 2. polovině 80. let. Metodický zpravodaj [Státní knihovna ČSR, Sektor výzkumu a metodiky knihovnictví]. 1989, č. 1, s. 47–51.
 • VLASÁK, R. Koncepční východiska vývoje a výzkumu ve VTEI pro 90. léta. Československá informatika. 1990, roč. 32, č. 5, s. 137–140.
 • VLASÁK, R. Sociálně ekonomické aspekty informačních technologií. In: Zborník prednášok z konferencie Progresívne komunikačné a informačné technológie v informačnej praxi. Košice: Dom techniky ZSVTS, 1990, s. 24–28.
 • VLASÁK, R. Přeměna ÚVTEI na Národní informační středisko. Zemědělská informatika. 1991, roč. 30, č. 6, s. 213–222.
 • VLASÁK, R. Rozpad a transformace soustavy VTEI. I ’91. 1991, roč. 33, č. 6, s. 168–170.
 • VLASÁK, R. Vědeckotechnické paradoxy: jediná fungující centrála informací u nás a má pouhé tři stovky odběratelů. Československý profit. 1991, roč. 2, č. 29, s. 12.
 • VLASÁK, R. Regionální program služeb Národního informačního střediska. I ’92. 1992, roč. 34, č. 12, s. 297–298.
 • BRATKOVÁ, Eva, VLASÁK, R. Šedá literatura a systém SIGLE. Národní knihovna. 1994, roč. 5, č. 2, s. 115–128.
 • VLASÁK, R. Významná americká databázová centra: učební text. Praha: Ústav informačních studií a knihovnictví FF UK, 1998. 52 s.
 • VLASÁK, R. Proč potřebujeme vědeckoinformační střediska i po rozpadu čs. soustavy VTEI. In: CS ONLINE 2001. Bratislava: SSPCH, 2001, s. 203–208.

Informační systémy, služby, rozvoj knihoven

 • VLASÁK, R. Použití prostředků výpočetní techniky. In: Komplexní socialistická racionalizace v knihovnictví ČSR. Praha: TÚK, 1980, s. 135–155.
 • VLASÁK, R. Perspektivy rozvoje čs. knihovnicko-informačních služeb spojené s výstavbou informačních a komunikačních vnitrostátních i mezistátních sítí. Knižnice a vedecké informácie. 1987, roč. 19, č. 4, s. 149–155.
 • Automatizace knihovnických systémů: sborník příspěvků ze semináře pořádaného 8.–9. září 1992 na FF UK v Praze. Sestavil Rudolf VLASÁK. Praha: SKIP, 1992. 62 s. ISBN 80-900919-4-6.
 • VLASÁK, R. [Odborná sekce SKIP pro automatizaci]. Čtenář. 1992, roč. 44, č. 6, s. 186.
 • VLASÁK, R. K objektivizaci hodnocení a výběru programových systémů pro automatizaci malých a středních knihoven. Knižnice a informácie. 1992, roč. 24, č. 12, s. 528–532.
 • VLASÁK, R. Knihovny a automatizace. Čtenář. 1992, roč. 44, č. 6, s. 192–194.
 • VLASÁK, R. Systémová hlediska implementace prostředků automatizace v knihovnách. In: Automatizace knihovnických systémů: sborník příspěvků ze semináře pořádaného 8.–9. září 1992 na FF UK v Praze. Sestavil Rudolf VLASÁK. Praha: Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR, 1992, s. 5–9. ISBN 80-900919-4-6.
 • VLASÁK, R., STÖCKLOVÁ, Anna. K automatizaci v našich knihovnách. I ’92. 1992, roč. 34, č. 7–8, s. 174–175.
 • Automatizace knihovnických systémů 1993. Sestavil Rudolf VLASÁK. Praha: Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR, 1993. 95 s. ISBN 80-900919-9-7.
 • VLASÁK, R. Na prahu radikálních změn v pojetí knihovnických služeb. In: Automatizace knihovnických systémů 1993. Sestavil Rudolf VLASÁK. Praha: SKIP, 1993, s. 4–11. ISBN 80-900919-9-7.
 • VLASÁK, R., a kol. Automatizovaná knihovnická a informační síť Univerzity Karlovy. Praha: Univerzita Karlova, 1993. 59 s. [záznam neověřen]
 • VLASÁK, R., STÖCKLOVÁ, Anna. První kroky k řešení automatizované knihovnické sítě na UK. In: Automatizace knihovnických procesů – IV. Ústí n. Labem: Dům techniky Ústí, 1993, s. 72–80.
 • Automatizace knihovnických systémů 1994. Sestavil Rudolf VLASÁK. Praha: SKIP, 1994. 55 s. ISBN 80-85851-02-4.
 • VLASÁK, R. Bibliografie, katalog, souborný katalog a retrokonverze v prostředí automatizovaných knihovnických sítí. In: Automatizace knihovnických systémů 1994. Sestavil Rudolf VLASÁK. Praha: SKIP, 1994, s. 4–13. ISBN 80-85851-02-4.
 • VLASÁK, R. Projekt automatizované informační sítě na Univerzitě Karlově a jeho realizace. Čtenář. 1994, roč. 46, č. 12, s. 402–405.
 • Automatizace knihovnických systémů 1995. Sestavil Rudolf VLASÁK. Praha: SKIP, 1995. 75 s. Aktuality SKIP, sv. 10. ISBN 80-85851-04-0.
 • VLASÁK, R. Evropské a světové projekty informační infrastruktury z pohledu českého knihovnictví. Infocus. 1995, roč. 1, č. 5, s. 134–135.
 • VLASÁK, R. Informační dálnice a knihovny. Praha: SKIP, 1995. 82 s. Aktuality SKIP, sv. 9. ISBN 80-85851-03-2.
 • VLASÁK, R. Knihovny a telekomunikace. In: Automatizace knihovnických systémů 1995. Sestavil Rudolf VLASÁK. Praha: SKIP, 1995, s. 5–12. ISBN 80-85851-04-0.
 • VLASÁK, R. Souborný katalog: Funkce, pojmy – a dojmy. In: Automatizace knihovnických procesů – V. Ústí nad Labem: Dům techniky Ústí, 1995, s. 1–7.
 • Automatizace knihovnických systémů 1996. Sestavil Rudolf VLASÁK. Praha: SKIP, 1996.
 • VLASÁK, R. Elektronické publikování, virtuální knihovny a copyright. I ’96. 1996, roč. 38, č. 3, s. 58–63.
 • VLASÁK, R. Informační dálnice a knihovny. 2. přeprac. a aktualiz. vyd. Praha: SKIP, 1996. 116 s. Aktuality SKIP, sv. 11. ISBN 80-85851-05-9.
 • VLASÁK, R. Internet jako globální elektronická knihovna: právní hlediska elektronického publikování včera, dnes a zítra. In: CS ONLINE ’96. Bratislava: Slovnaft, 1996, s. 21–28. [záznam neověřen]
 • VLASÁK, R. K transformaci knihovnictví v prostředí globálních počítačových sítí. In: INFOS ’96. Bratislava: Spolok slovenských knihovníkov, 1996, s. 49–55. ISBN 80-85165-57-0.
 • VLASÁK, R. Naše knihovnictví na prahu digitální revoluce. Čtenář. 1996, roč. 48, č. 7/8, s. 242–247.
 • VLASÁK, R. Od elektronických souborných katalogů k virtuální knihovně. In: Automatizace knihovnických systémů 1996. Praha: SKIP, 1996, s. 4–13.
 • Automatizace knihovnických procesů 1997. Sestavil Rudolf VLASÁK. Praha: SKIP, 1997. 86 s. ISBN 80-85851-06-7.
 • VLASÁK, R. Knihovny na Internetu. In: Automatizace knihovnických procesů 1997. Sestavil Rudolf VLASÁK. Praha: SKIP, 1997, s. 4–10. ISBN 80-85851-06-7.
 • VLASÁK, R. Knihovny na Internetu. Bulletin SKIP. 1997, roč. 6, č. 3-4, s. 9.
 • VLASÁK, R. Nová paradigmata knihovnictví. In: Inforum 1999 [online]. Praha: Albertina icome Praha, 1999 [cit. 2016-05-02]. Dostupné z: http://www.inforum.cz/archiv/inforum1999/prednasky/vlasak.htm
 • VLASÁK, R. Knihovny elektronické versus knihovny kamenné. In: Inforum 2000 [online]. Praha: Albertina icome Praha, 2000 [cit. 2016-05-02]. Dostupné z: http://www.inforum.cz/archiv/inforum2000/prednasky/knihovnyelektr.htm
 • VLASÁK, R., BULÍČKOVÁ, Soňa. Základy projektování informačních systémů. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2003. 144 s. ISBN 80-246-0727-1.
 • VLASÁK, R. DDS a on-line digitální knihovny: změna jednoho paradigma. In: Inforum 2004 [online]. Praha: Albertina icome Praha, 2004 [cit. 2016-05-02]. Dostupné z: http://www.inforum.cz/archiv/inforum2004/prispevek.php-prispevek=76.htm
 • VLASÁK, R. Knihovny a knihovny dnes a zítra. In: Knihovny současnosti 2005. Brno: Sdružení knihoven ČR, 2005, s. 19–37. ISBN 80-86249-30-1. Dostupné z: http://sdruk.mlp.cz/data/xinha/sdruk/ks2005/2005-0-019.pdf

Pořádání a vyhledávání informací

 • VLASÁK, R. Předmětový rejstřík k systematickému katalogu. Knihovník. 1965, č. 9, s. 270–273.
 • VLASÁK, R. Kategoriový rozbor pojmů a stavba předmětových hesel. In: Knihovna: vědeckoteoretický sborník. Sv. 7. Praha: SPN, 1967, s. 141–184.
 • VLASÁK, R. KOMPAS (Kombinovaný pořádací automatizovaný systém). Metodika a technika informací. 1967, č. 11, s. 29–54.
 • Předmětový rejstřík k Tabulkám systematického třídění pro lidové knihovny. Sestavili Rudolf VLASÁK a Blanka VLASÁKOVÁ za redakce Stanislava ŠÍRA. Praha: Státní knihovna ČSSR, 1968. v, 187 s.
 • ŠTINGL, Stanislav, VLASÁK, R. Obecné principy kombinovaného pořádacího systému pro zpracování vědeckých informací na samočinných počítačích (se zvláštním zřetelem ke společenským vědám). Bibliografický časopis. 1968, roč. 1, č. 1–2, s. 23–32.
 • VLASÁK, R., BUDIL, Jiří. Pořádací systém vědeckých informací. I. část. Metodika a technika informací. 1970, č. 5, s. 20–31.
 • VLASÁK, R., BUDIL, Jiří. Pořádací systém vědeckých informací. II. část. Metodika a technika informací. 1970, č. 6, s. 35–45.
 • VLASÁK, R. Stavba předmětového hesla pro strojové způsoby pořádání. In: Česká bibliografie. Sv. 10. Praha: SPN, 1973, s. 7–28.
 • KOPÁČEK, Rudolf, VLASÁK, R. Úvod. In: Návod na jednotnou formulaci rešeršních dotazů v systému ústřední technické základny. Praha: ÚVTEI, 1974. [záznam neověřen]
 • KOFNOVEC, Ladislav, VLASÁK, R. Obsahový popis a vyhledávání dokumentů v automatizovaných informačních systémech. In: Knihovna: vědeckoteoretický sborník. Sv. 9. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1975, s. 113–159.
 • VLASÁK, R. Jak formulovat informační požadavek. In: Využívání odborných informací: metodická příručka pro lektory. Praha: Ústředí vědeckých, technických a ekonomických informací, 1983, s. 66–78. Studijní text, 12.
 • VLASÁK, R. Získávání informací v interakci „člověk – stroj“ v automatizovaných informačních systémech. In: Využívání odborných informací: metodická příručka pro lektory. Praha: Ústředí vědeckých, technických a ekonomických informací, 1983, s. 79–90. Studijní text, 12.
 • VLASÁK, R. Vyhledávej, nebo se ztratíš, aneb jak důležité budou kvalifikované rešerše. Ikaros [online]. 2007, roč. 11, č. 10 [cit. 2016-04-30]. Dostupné z: http://ikaros.cz/vyhledavej-nebo-se-ztratis-aneb-jak-dulezite-budou-kvalifikovane-reserse

Informační politika

 • VLASÁK, R. Ad: Bourání zdí. I ’91. 1991, roč. 33, č. 1, s. 6–7.
 • VLASÁK, R. Privatizace – opět papežštější než papež?. I ’91. 1991, roč. 33, č. 8/9, s. 225.
 • VLASÁK, R. Bílý dům, americké knihovnictví a informační politika pro 21. století. Infocus. 1995, roč. 1, č. 2, s. 62–64.
 • VLASÁK, R. Nová evropská informační politika a svět. I ’95. 1995, roč. 37, č. 3, s. 63–67.
 • VLASÁK, R. Jde o zákon. Infocus. 1996, roč. 2, č. 11-12, s. 213.
 • VLASÁK, R. Věda a informační politika. In: Mezinárodní konference RUFIS 2000: Role of Universities in the Future Information Society. V Brně: Vysoké učení technické, 2000, s. 126–130. ISBN 80-214-1671-8.
 • VLASÁK, R. Základy informační politiky. Praha: VOŠIS, 2001. Učební texty. 105 s. ISBN 80-8581-851-9. [záznam neověřen]
 • VLASÁK, R. Informační politika: základní východiska a současnost ve vyspělých demokraciích. In: Informační studia a knihovnictví v elektronických textech I [CD-ROM]. Editoři Richard PAPÍK, Martin SOUČEK, Anna STÖCKLOVÁ. Praha: Univerzita Karlova, Ústav informačních studií a knihovnictví, 2002. 194 s.
 • VLASÁK, R. Informační politika [online]. Verze 1.0. Praha: ÚISK FF UK, 2008. [cit. 2016-08-09]. 38 s. Jinonické texty. Dostupné z: http://uisk.ff.cuni.cz/wp-content/uploads/sites/62/2016/01/Informa%C4%8Dn%C3%AD-politika_Vlas%C3%A1k.pdf
 • VLASÁK, R. Česká informační politika včera a dnes. IT lib. 2011, roč. 15, č. 1, s. 11–14. Dostupné také z: http://itlib.cvtisr.sk/archiv/2011/1/ceska-informacni-politika-vcera-a-dnes.html?page_id=811
 • VLASÁK, R. Informační politika: minulost a současnost v Čechách a ve vyspělých demokraciích [online]. Praha: ÚISK FF UK, 2011 [cit. 2016-08-09]. 92 s. Jinonické texty. Dostupné z: http://uisk.ff.cuni.cz/wp-content/uploads/sites/62/2016/01/Informa%C4%8Dn%C3%AD-politika-minulost-a-sou%C4%8Dasnost-v-%C4%8Cech%C3%A1ch-a-ve-vysp%C4%9Bl%C3%BDch-demokraci%C3%ADch_Vlas%C3%A1k.pdf

Informační profese a vzdělávání

 • VLASÁK, R. Vědecko-informační zaměření studia na katedře vědeckých informací a knihovnictví. In: 40 let katedry vědeckých informací a knihovnictví Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Praha: SKIP, 1991, s. 37–40.
 • VLASÁK, R. Soudobé trendy ve vysokoškolském knihovnictví průmyslově vyspělých zemí. Knihovny vysokých škol. 1993, roč. 1, č. 1-2, s. 66–76.
 • VLASÁK, R. Doškolování knihovníků na vysokých školách v nových metodách práce. In: Celostátní porada knihovníků vysokých škol: sborník příspěvků. Praha: Komise pro vysokoškolské knihovny při Radě vysokých škol, 1994, s. 15–18.
 • VLASÁK, R. Soudobé vývojové trendy vysokoškolského knihovnictví: úvod do studia. 1. vyd. Praha: Ústav informačních studií a knihovnictví FF UK, 1994. 34 s.
 • VLASÁK, R. Příprava vysokoškolských knihovníků na ÚISK. In: Celostátní porada knihovníků vysokých škol: sborník příspěvků. Praha: Komise pro vysokoškolské knihovny při Radě vysokých škol, 1995, s. 11–18.
 • VLASÁK, R. K současnému knihovnicko-informačnímu školství. In: Knihovny současnosti ’96. Brno: Sdružení knihoven ČR, 1996, s. 194–202. ISBN 80-902199-3-4. Dostupné také z: http://sdruk.mlp.cz/data/xinha/sdruk/ks1996/1996-3-194.pdf
 • VLASÁK, R. Mezinárodní konfrontace nových koncepcí ve výchově a výuce informačních pracovníků a knihovníků pod patronací FID a EUCLID. Národní knihovna. 1996, roč. 7, č. 1, s. 14–16.
 • VLASÁK, R. Vysokoškolská příprava knihovníků a informačních pracovníků pro 21. století na Karlově univerzitě v Praze. Národní knihovna. 1996, roč. 7, č. 4, s. 99–105.
 • VLASÁK, R. Informační profese v informační společnosti. In: CS ONLINE ’97. Bratislava: Slovnaft, 1997, s. 113–118. [záznam neověřen]
 • VLASÁK, R. Nové světové koncepce informatizace a vysokoškolské vzdělávání informačních pracovníků a knihovníků. In: Acta bibliothecalia et informatica. Opava: Slezská univerzita, 1997, s. 92–97. ISBN 80-85879-87-5.
 • VLASÁK, R. Speciální vzdělávání knihovníků pro služby v novém prostředí. In: Automatizace knihovnických procesů – 6. Ústí nad Labem: Dům techniky Ústí, 1997, s. 24–31.
 • VLASÁK, R., KALKUS, Stanley. For what professional positions should LIS schools prepare today’s information specialists? FID News Bulletin. 1997, vol. 47, issue 4, s. 119–122.
 • VLASÁK, R. ISI ’98 in the Czech Academic surrounding – ÚISK as host of the conference. In: ZIMMERMAN, Harald H., SCHRAMM, Volker, Hrsg. Knowledge Management und Kommunikationssysteme. Konstanz: Universitätsverlag Konstanz, 1998, s. 12–13. Schriften zur Informationswissenschaft, Bd. 34. ISBN 3-87940-653-7.
 • VLASÁK, R. Vzdělávání knihovníků v Čechách. Čtenář. 1998, roč. 50, č. 9, s. 242–247.
 • VLASÁK, R. Cyberspace a perspektivy informačního profesionála. In: CS ONLINE ’99. Bratislava: SSPCH, 1999, s. 97–102. [záznam neověřen]
 • VLASÁK, R. Informační povolání a informační společnost. In: Systems Integration ’99. Edited by Jan POUR, Jiří VOŘÍŠEK. Prague University of Economics, 1999, s. 411–416.
 • VLASÁK, R. Vzdělávání knihovníků na Univerzitě Karlově. In: Knihovny současnosti ’99. Brno: Sdružení knihoven, 1999, s. 181–185. ISBN 80-86249-04-2. Dostupné z: http://sdruk.mlp.cz/data/xinha/sdruk/ks1999/1999-2-181.pdf
 • VLASÁK, R. K evropské standardizaci kvalifikačních nároků na knihovnicko-informační profese. Čtenář. 2000, roč. 52, č. 9, s. 243–247.
 • VLASÁK, R. S Ikarem do nového tisíciletí. Ikaros [online]. 2000, roč. 4, č. 1 [cit. 2016-04-30]. Dostupné z: http://ikaros.cz/s-ikarem-do-noveho-tisicileti
 • BALÍK, Vojtěch, et al. Anketa. Národní knihovna. 2001, roč. 12, č. 1, s. 3–11. Dostupné také z: http://full.nkp.cz/nkkr/pdf/0101/nk0101003.pdf a http://full.nkp.cz/nkkr/NKKR0101/0101003.html
 • VLASÁK, R. Informační sektor, informační profese a informační vzdělávání. Národní knihovna. 2001, roč. 12, č. 3, s. 159–168. Dostupné také z: http://full.nkp.cz/nkkr/pdf/0103/nk0103159.pdf a http://full.nkp.cz/nkkr/NKKR0103/0103159.html
 • VLASÁK, R. Informačný sektor, informačná profesia a informačné vzdelávanie. Bulletin Slovenskej asociácie knižníc. 2002, roč. 10, č. 3, s. 50–58.
 • VLASÁK, R. O aké povolania v knihovníctve ide? IT lib. 2002, roč. 6, č. 2, s. 6–10.
 • VLASÁK, R. Univerzitné vzdelávanie informačných pracovníkov. IT lib. 2004, roč. 8, č. 3, s. 34–35.
 • VLASÁK, R. Informační služby a informační profese: kde všude se v soudobém informačním průmyslu prosazují. Karlovarská právní revue. 2006, roč. 2, č. 3, s. 69–79.
 • VLASÁK, R. Knihovnictví, informační profese, informační politika a vzdělávání [online]. Verze 1.0. Praha: ÚISK FF UK, 2007 [cit. 2016-08-09]. 15 s. Jinonické texty. Dostupné z: http://uisk.ff.cuni.cz/wp-content/uploads/sites/62/2016/01/Knihovnictv%C3%AD-informa%C4%8Dn%C3%AD-profese-informa%C4%8Dn%C3%AD-politika-a-vzd%C4%9Bl%C3%A1v%C3%A1n%C3%AD_Vlas%C3%A1k.pdf
 • VLASÁK, R. Knihovnictví, informační profese, informační politika a vzdělávání. In: Acta bibliothecalia et informatica. V Opavě: Slezská univerzita, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě, Ústav informatiky, 2014, s. 9–24. ISBN 978-80-7510-042-9.

Informační průmysl

Informační společnost

 • VLASÁK, R. Informační společnost Internet, FID a my. I ’94. 1994, roč. 36, č. 9, s. 218–221.
 • VLASÁK, R. Hospodářsky vyspělá část světa buduje informační společnost. Infocus. 1995, roč. 1, č. 4, s. 98–100.
 • VLASÁK, R. Hrozí nová negramotnost. Týden. 1995, roč. 2, č. 17, s. 42–45.
 • VLASÁK, R. Informační společnost na skok v Čechách. Infocus. 1996, roč. 2, č. 10, s. 206.
 • VLASÁK, R. Informační průmysl a informační společnost. In: Acta Oeconomica Pragesia. 1997, roč. 5, č. 1, s. 147–177.
 • VLASÁK, R. Profesionální informační služby v nastupující informační společnosti. In: Mezinárodní konference RUFIS ’97. V Praze: České vysoké učení technické, 1997, s. 175–180. ISBN 80-01-01709-5.
 • VLASÁK, R. Informatika, informační služby a informační povolání. In: Mezinárodní konference RUFIS ’99. Brno: Vysoké učení technické, 1999, s. 183–186. ISBN 80-214-1379-4.
 • VLASÁK, R. Informační společnost v současné Evropě – nové směry. In: Platforma i2010. Praha: ČSVTS, 2006. [záznam neověřen]

Terminologie

 • VLASÁK, R. Poznámka nejen terminologická k otázce magnetopáskových služeb. Československá informatika. 1972, roč. 14, č. 10, s. 1–11.
 • VLASÁK, R., MATOUŠOVÁ, Miroslava, VONDRA, Josef. K terminologii dialogového využívání bází dat ve VTEI. 1. část Technické aspekty. Československá informatika. 1984, roč. 26, č. 3, s. 76–78.
 • VLASÁK, R., MATOUŠOVÁ, Miroslava, VONDRA, Josef. K terminologii dialogového využívání bází dat ve VTEI. 2. část Technologie dialogové práce. Československá informatika. 1984, roč. 26, č. 7-8, s. 212–214.
 • VLASÁK, R., MATOUŠOVÁ, Miroslava, VONDRA, Josef. K terminologii dialogového využívání bází dat ve VTEI. 3. část – Organizační aspekty. Československá informatika. 1984, roč. 26, č. 12, s. 349–350.
 • VLASÁK, R. Informační střediska nebo knihovny? Aneb s vaničkou někdy i dítě. I ’96. 1996, roč. 38, č. 1, s. 7–11.
 • VLASÁK, R. Obor informační a informatický – několik poznámek z terminologické historie. Ikaros [online]. 2009, roč. 13, č. 9 [cit. 2016-04-30]. Dostupné z: http://ikaros.cz/obor-informacni-a-informaticky-%E2%80%93-nekolik-poznamek-z-terminologicke-historie

Personália

Recenze

 • VLASÁK, R. Informace faktografické. Československá informatika. 1971, roč. 13, č. 10, s. 29–30.
 • VLASÁK, R. Přehled světových magnetopáskových služeb. Československá informatika. 1973, roč. 15, č. 5, s. 44–45.
 • VLASÁK, R. Dobrodružství tvorby tezauru. Československá informatika. 1981, roč. 23, č. 1, s. 23.
 • VLASÁK, R. Netradiční metody zpracování informací. Československá informatika. 1985, roč. 27, č. 4, s. 113–114.
 • VLASÁK, R. Mikropočítače a VTEI v ČSFR. Československá informatika. 1990, roč. 32, č. 11, s. 338–339.
 • VLASÁK, R. Výzkum a vývoj v oblasti vyhledávání informací. I ’92. 1992, roč. 34, č. 11, s. 276–277.
 • VLASÁK, R. Čím jsme a co nabízíme? I ’93. 1993, roč. 35, č. 10, s. 264–265.
 • VLASÁK, R. Dobrá rada nad zlato. I ’93. 1993, roč. 35, č. 2, s. 53.
 • VLASÁK, R. Knihovny a knihovnictví v informační společnosti. I ’93. 1993, roč. 35, č. 12, s. 320–321.
 • VLASÁK, R. Úvod do využívání vybraných světových databázových center. I ’93. 1993, roč. 35, č. 11, s. 292–294.
 • VLASÁK, R. Knihovny a informační manažeři v transformaci řídících struktur vysokých škol na Západě. I ’94. 1994, roč. 36, č. 10, s. 264–266.
 • VLASÁK, R. Příručka na úrovni. I ’94. 1994, roč. 36, č. 6, s. 169–170.
 • VLASÁK, R. Systémy pro automatizaci knihoven v Evropské unii i jinde. I ’94. 1994, roč. 36, č. 12, s. 319–320.
 • VLASÁK, R. Internet pro každého. Infocus. 1995, roč. 1, č. 6/7, s. 10–12.
 • VLASÁK, R. Komunikace jako základ managementu aneb Nadšení samozřejmým. I ’95. 1995, roč. 37, č. 1, s. 25.
 • VLASÁK, R. Lexikon kybernetického prostoru. Infocus. 1995, roč. 1, č. 10, s. 38–40.
 • VLASÁK, R. Mezinárodní pohled na současnost knihovnictví a informační vědy. Infocus. 1995, roč. 1, č. 12, s. 327–328.
 • VLASÁK, R. První český průvodce po Internetu. Infocus. 1995, roč. 1, č. 12, s. 55–56.
 • VLASÁK, R. Slovenský průvodce po Internetu. Infocus. 1995, roč. 1, č. 9, s. 31–32.
 • VLASÁK, R. Vize roku 2020. I ’95. 1995, roč. 37, č. 5, s. 135–137.
 • VLASÁK, R. FID, NORDINFO, ISO, kvalita a její certifikace v knihovnictví. I ’96. 1996, roč. 38, č. 3, s. 80–82.
 • VLASÁK, R. Internetovské perspektivy, východiska a výzvy pro knihovny (ale nejen pro ně). Infocus. 1996, roč. 2, č. 1, s. 8–10.
 • VLASÁK, R. Klíč k poznání aneb Mapování Internetu. Infocus. 1996, roč. 2, č. 3, s. 24–25.
 • VLASÁK, R. Kompletní průvodce knihovníka po Internetu. Infocus. 1996, roč. 2, č. 2, s. 19–20.
 • VLASÁK, R. O Internetu také, ale hlavně o něčem jiném. Infocus. 1996, roč. 2, č. 3, s. 26–27.
 • VLASÁK, R. Selekční prostředky a přístupové metody k informačním zdrojům a všem hlavním funkcím Internetu. Infocus. 1996, roč. 2, č. 5, s. 42–44.
 • VLASÁK, R. Informační věda v aspektech okolních i vlastních oborů: pohled světoznámé osobnosti hispánského původu. Čtenář. 2007, roč. 59, č. 7-8, s. 229–232. Dostupné také z: http://ctenar.svkkl.cz/files/pdf_2007/c0707.pdf
 • VLASÁK, R. O informační vědě stručně, jasně a přehledně. Ikaros [online]. 2015, roč. 19, č. 9 [cit. 2016-04-30]. Dostupné z: http://ikaros.cz/o-informacni-vede-strucne-jasne-a-prehledne

Zprávy

 • VLASÁK, R. Mezinárodní referátová služba o publikovaných dokumentech. Československá informatika. 1973, roč. 15, č. 5, s. 53–54.
 • VLASÁK, R. INFOS ve znamení rozvinuté výstavby automatizovaného systému knihovnicko-informačních služeb na Slovensku. Československá informatika. 1987, roč. 29, č. 7-8, s. 215–216.
 • VLASÁK, R. INFO ’88 v Havaně. Československá informatika. 1989, roč. 31, č. 6, s. 183.
 • VLASÁK, R. Pracovní seminář k výsledkům řešení výzkumných a vývojových úkolů ÚVTEI-UTZ v roce 1986. Československá informatika. 1989, roč. 31, č. 2, s. 54.
 • VLASÁK, R. Usnesení porady informačních pracovníků a knihovníků ze dne 3. 5. 1990. Československá informatika. 1990, roč. 32, č. 7, s. 212.
 • VLASÁK, R. Francouzsko-československý seminář. Národní knihovna. 1991, roč. 2, č. 1, s. 32.
 • VLASÁK, R. Několik zkušeností z Anglie. I ’92. 1992, roč. 34, č. 3, s. 73–75.
 • VLASÁK, R. 46. kongres a konference FID. I ’93. 1993, roč. 35, č. 4, s. 107.
 • VLASÁK, R. Aktivity FID před stým výročím založení. Národní knihovna. 1993, roč. 4, č. 6, s. 446–447.
 • VLASÁK, R. Následnictví České republiky v členství ve FID. Národní knihovna. 1993, roč. 4, č. 3, s. 194–195.
 • VLASÁK, R. Průběh a výsledky 47. valného shromáždění, kongresu a konference FID v Japonsku. Národní knihovna. 1994, roč. 5, č. 6/7, s. 468–471.
 • VLASÁK, R. Setkání knihovnicko-informačně zaměřených vzdělávacích institucí postkomunistických zemí Evropy a bývalého SSSR pod záštitou Západu. I ’95. 1995, roč. 37, č. 1, s. 21–23.
 • VLASÁK, R. FID po kongresu ve Štýrském Hradci s novým vedením. Bulletin SKIP. 1996, roč. 5, č. 3–4, s. 9–10.
 • VLASÁK, R. Internet, knihovny a postmoderní svět. Infocus. 1996, roč. 2, č. 8/9, s. 64–66.
 • VLASÁK, R. National Committee of FID in the Czech Republic celebrates 100 years of FID. FID News Bulletin. 1996, vol. 46, issue 1/2, s. 45.
 • VLASÁK, R. Stoletý FID se má čile k světu. Bulletin SKIP. 1996, roč. 5, č. 1, s. 13–14.
 • VLASÁK, R. Významný mezník ve vývoji FID. I ’96. 1996, roč. 38, č. 6, s. 145–147.
 • VLASÁK, R. RUFIS ’97. Forum: časopis Univerzity Karlovy. 1997, roč. 3, č. 11, s. 5.
 • VLASÁK, R. Cestovní zpráva z účasti na semináři INFOS`98 ve Staré Lesné na Slovensku. [Praha: Národní knihovna České republiky], 1998. 2 s.
 • VLASÁK, R. ISI ’98 po šiestykrát. Bulletin Centra vedecko-technických informácií SR. 1998, č. 4, s. 32.
 • VLASÁK, R. ISI ’98. Knižnice a informácie. 1999, roč. 31, č. 1, s. 40–41.

Vedené a oponované vysokoškolské kvalifikační práce

R. Vlasák vedl či oponoval celkem 173 vysokoškolských kvalifikačních prací.

Pro prezentaci těchto údajů nebyly záměrně zvoleny úplné záznamy vytvořené podle normy ČSN ISO 690, neboť řada údajů (např. o pracovišti, na kterém byla práce obhájena) by se v jednotlivých záznamech opakovala. Přehled vedených a oponovaných prací má podobu tabulek, přičemž údaje v těchto tabulkách jsou zařazeny na první úrovni chronologicky vzestupně a na druhé úrovni abecedně podle příjmení autora.

Je rovněž důležité poznamenat, že údaje o vysokoškolských kvalifikačních pracích nebyly ověřovány s dokumentem v ruce, byly použity přímo údaje z Centrálního katalogu Univerzity Karlovy v Praze (viz podrobněji část Excerpované zdroje).

Nejprve jsou uvedeny tabulky s údaji o vedených pracích, poté následují tabulky s údaji o oponovaných pracích.

Nyní se již podívejme na konkrétní vedené práce. V deseti případech se jednalo o práce bakalářské, viz tab. 7.

Tab. 7: Vedené bakalářské práce

Rok

Autor

Název

2005

Kantová, Helena

Modelový projekt multimediální studovny v prostředí univerzitní knihovny

2005

Němečková, Lenka

Modelový projekt pro Grantovou agenturu České republiky: projekt astronomického informačního systému

2005

Novotný, Stanislav

Projektový úkol informačního systému časopisu Board

2006

Větrovec, Milan

Podnikový informační systém společnosti STAV-ING Praha, spol. s r.o.

2007

Matějíček, Vladimír

Srovnání metodik EU a ČR v oblasti přístupnosti webů (se zaměřením na webové prezentace státní správy

2008

Sakastrová, Lucie

Projektový úkol informačního systému pro začínající literáty - SpisLit (společný informační systém začínajících literátů)

2008

Vojtíšková, Barbora

ŠebIS: informační systém pro občanskou komunitu - sbor Církve bratrské v Praze 4 – Šeberově

2009

Dvořáková, Michala

Uplatnění informační profese ve strojírenství

2009

Ježková, Veronika

Poslední vývoj pojetí informační profese

2009

Rösslerová, Petra

Uplatnění informační profese ve farmaceutické firmě Zentiva

 

Dále R. Vlasák vedl 108 magisterských prací, viz tab. 8.

Tab. 8: Vedené magisterské práce

Rok

Autor

Název

1977

Marková-Meierová, Věra

Rešeršní strategie pro unifikovaný systém organisace báze dat typu VTEI : experimentální ověření

1992

Habtemariam, Dawit

Development tendencies and current status of the Ethiopian scientific and technological information system

1992

Uřídilová, Štěpánka

Telematické služby a jejich využití v knihovnicko-informačních systémech

1993

Hlináková, Tereza

Informační středisko a informační služby v soukromém podnikání

1993

Kydlíček, Vladimír

Uplatnění služeb informačního střediska pro automobilový průmysl v podmínkách tržního hospodářství

1993

Ovčáčíková, Magda

Význam techniky CD-ROM pro rešeršní služby v našich knihovnicko-informačních institucích

1993

Samek, René

Implementace systému ADVANCE v knihovně Středoevropské univerzity

1994

Bejšovcová, Lucie

Vývojové trendy informačních systémů agenturního zpravodajství

1994

Skálová, Hana

Systémové a technologické řešení integrace služeb v automatizovaném informačním systému na příkladu informačního systému Encyklopedické sekce Knihovny Akademie věd České republiky

1994

Slezáčková, Iva

Zhodnocení vybraných automatizovaných knihovnických systémů z hlediska jejich uplatnění v malých a středních knihovnách v německy mluvících zemích

1994

Svobodová, Marie

Transformace českých informačních pracovišť způsobená v jejich systémovém okolí po listopadu 1989

1994

Štrossová, Ivana

Projektový úkol: automatizovaný systém informačních služeb Okesní knihovny v Havlíčkově Brodě

1995

Drápela, Antonín

Uplatnění systému INIS ve službách technické knihovny ČEZ ETE : prováděcí projekt : perspektiva spolupráce s dalšími informačními systémy

1995

Sabelová, Miroslava

Zavádění výpočetní a telekomunikační techniky v KMO : projektový úkol

1995

Trégl, David

Osobní informační systém

1995

Trmač, Petr

Informační zabezpečení podnikového managementu

1996

Pokorný, Jan

Současná problematika zpřístupňování vědeckotechnicých databází na síti Internet

1997

Bahulová, Hana

Informační služby Úřadu průmyslového vlastnictví ČR v kontextu vývoje v EU

1997

Jedličková, Petra

Systém informací o Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v prostředí World Wide Web

1997

Suková, Lenka

Vývoj a zhodnocení sočasného spektra služeb vybraného světového servisního knihovnického systému OCLC

1998

Holá, Ivona

Pravidla poskytování informací z registrů veřejné správy ČR se zaměřením na ochranu osobních údajů

1998

Baková, Adéla

Spolupráce Evropské unie a asociovaných zemí v oblasti informační politiky

1999

Lišková, Věra

Informační potřeby místní samosprávy ve vztahu k zahraniční pomoci a spolupráci Evropské unie

1999

Michálková, Lenka

Informační zabezpečení neziskového sektoru v České republice

1999

Molitorisová, Denisa

Historie a současný stav FID (Mezinárodní federace pro informace a dokumentaci)

1999

Přibylová, Martina

Ekonomické pojetí informačních profesí : informační sektor v národním hospodářství

2000

Eisman, David

Podpora a vliv ISDN na vývoj informační společnosti

2000

Gottwald, David

Vybrané programy Evropské unie v oblasti informatizace společnosti

2000

Kolejková, Marta

Informační společnost - různá pojetí pojmu

2000

Planková, Jindra

Služby typu MVS, MMVS a DDS ve vysokoškolských knihovnách

2001

Bulíčková, Soňa

Moderní metodologie projektování informačních systémů

2001

Černá, Tereza

Vyhledávání, zpracování a zpřístupňování informací v prostředí sítě WWW - na příkladu elektronického průběžníku České noviny

2001

Kalců, Petra

Informační politika ČR na přelomu století

2001

Kučera, Petr

Komunikační infrastruktura informačních systémů

2001

Machonská, Jana

Cenová politika vybraných světových databázových center : historie a současnost cenových relací za služby

2001

Mikyška, Stanislav

Protokol WAP jako prostředek zpřístupňování dokumentů

2001

Říhová, Petra

Informační politika Spojených států amerických

2001

Štěpanovský, Štěpán

Význam tvorby datových prvků pro zprůhlednění informační základny organizace

2002

Jančaříková, Kristina

Metodologie řízení projektů: informační zabezpečení

2002

Kocourková, Petra

Právo na informace: legislativní úprava v České republice

2002

Nálevková, Jana

Projekt českého informačního centra o NATO jako model pro státy střední a východní Evropy

2003

Bilinová, Markéta

Informační systémy a služby OSN se zvláštním zřetelem na komunikaci informací v organizaci

2003

Hartmanová, Kateřina

Ochrana osobních údajů v prostředí elektronických komunikací

2003

Kovařík, Jiří

Government information in the United States

2003

Kusák, Martin

Elektronická státní správa: porovnání situace ve vybraných evropských státech

2003

Obručník, Michal

Informační systémy veřejné správy z hlediska státní informační politiky ČR

2003

Růžičková, Barbora

Projekt vybudování Centra knihovnických a informačních služeb Masarykova ústavu vyšších studií

2003

Šimek, Jan

Elektronický podpis v informačním systému veřejné správy ČR

2003

Tvrdá, Lenka

Průmyslové právo a patentové rešerše

2004

Doušová, Květoslava

Vývoj průmyslového práva ve světě a u nás

2004

Exelová, Brigita

Informace jako nehmotný statek

2004

Fabián, Ondřej

Informační politika SRN

2004

Krejčíková, Hana

Informační toky v oblasti hromadných sdělovacích prostředků: na příkladu Rádia Svobodná Evropa/Rádia Svoboda (RFE/RL)

2004

Merhautová, Lucie

Autorské právo z hlediska elektronického publikování: "elektronický copyright"

2004

Pekárek, Aleš

Současná informační politika ČR v oblasti veřejné správy

2004

Zátka, Jan

Současnost informační politiky EU a její odraz v ČR

2005

Hornová, Martina

Dokumentační a informační střediska v české mediální sféře

2005

Hrbková, Lucie

Projekt výpůjčního modulu knihovnického systému

2005

Máliková, Markéta

Problematika elektronických identifikačních karet občanů v moderní demokracii

2005

Poštulka, Jan

Sociální změny v souvislosti s rozvojem informačních technologií

2005

Tobolová, Veronika

Vzrůstající úloha práva v procesu informatizace společnosti

2005

Vinopalová, Soňa

Informační ekonomie

2005

Votípka, Karel

Americká informační politika za prezidentství Clinton – Gore

2006

Bartůšková, Kamila

Poslední vývoj informatizace v krajích a obcích se zaměřením na Karlovarský kraj

2006

Bumanová, Monika

Reforma státní správy v Rakousku cestou elektronizace

2006

Horváth, David

Profil databázového centra Dialog

2006

Klapuchová, Kateřina

Státní správa a svobodný přístup k informacím

2006

Koscelníková, Radka

Aplikace standardu ISVS 012/01.02 pro zveřejňování vybraných informací o veřejné správě na webech

2006

Malá, Romana

Současnost vybraných amerických databázových center

2006

Oremus, Tomáš

Projekt bibliografie právních a fiskálních tištěných zdrojů s vazbou na předpisy

2006

Pavelka, Vladislav

E-government a elektronická demokracie v České republice

2006

Piňos, David

Legislativa vztahující se k právu na svobodný přístup k informacím

2006

Straková, Hana

Nová česká informační politika

2006

Šebková, Jana

Informační politika Francie: historie a současný stav

2006

Vrzalová, Livia

Současná americká informační politika

2007

Černíková, Adéla

Evropská informační společnost na počátku třetího tisíciletí

2007

Hospodka, Martin

Daniel Bell a jeho přínos pro moderní informační politiku

2007

Štroufová, Ivana

Informační potřeby novináře v televizním zpravodajství

2007

Štumbauer, Tomáš

Nová archivní legislativa ČR a její důsledky v archivech jako informačních institucích

2007

Vacata, Libor

Aktuální programy rozvoje informační gramotnosti u nás a v zahraničí

2007

Zálom, Luboš

Aplikace zákona č. 106/1999 Sb. resp. Standardu ISVS 012/01.02 na webech

2008

Hornová, Magdalena

Digitální propast z aspektu gender

2008

Keřková, Petra

Projekt IZIP - elektronická zdravotní knížka: projekt eHealth v ČR v kontextu s podobnými projekty v EU

2008

Kovandová, Eliška

Modernizace justice prostřednictvím nových informačních technologií

2009

Grycová, Helena

Moderní principy koncepce a fungování dokumentových dodavatelských služeb (DDS)

2009

Horáková, Monika

Elektronické volby na příkladu Švýcarska

2009

Poljaková, Anežka

Informační politika Clintonovy éry v USA

2009

Tichá, Veronika

Informační profese ve Francii

2010

Daňková, Lucie

Americké a české pojetí informační politiky - analýza a srovnání

2010

Guba, Petr

Teoretické směry v metodice a technice projektování informačních systémů

2010

Pinterová, Adéla

Vývoj české legislativy vztahující se k formování státní informační politiky po r. 1989 v oblasti duševního vlastnictví

2011

Císařová, Iveta

Československá informační politika v 70. a 80. letech 20. století - projekt ÚTZ a vývoj jeho realizace

2011

Poubová, Martina

Informační okruh zpravodajských agentur z hlediska oboru Informačních studií

2011

Winkler, Otakar

Legislativa vztahující se k problému svobodného přístupu k informacím v mezinárodním kontextu

2012

Eisnerová, Alexandra

Strategie Evropské unie v oblasti informační politiky se zaměřením na knihovnictví

2012

Maršíková, Markéta

Využití elektronických informačních zdrojů při výuce českého jazyka a literatury na středních školách

2012

Prudký, Pavel

Problematika digitální propasti mezi různými věkovými skupinami a její řešení

2012

Pýcha, Josef

Vojenský Ústřední Archiv jako informační systém

2012

Simandl, Jan

Tři vývojové etapy e-governmentu

2013

Petřeková, Monika

Manželé Tofflerovi a informační politika

2013

Procházková, Kateřina

Aktuální stav informačních služeb v oblasti divadelní kultury a jejich vliv na public relations

2013

Rybářová, Kristýna

Informační politika Finské republiky

2013

Stibor, Tomáš

Pojem "informační politika" z hlediska evropských kontinentálních a amerických tradic

2014

Holeček, Vít

Aktuální stav rozvoje českého e-governmentu

2014

Jůzová, Michaela

Nejnovější informatizační programy a iniciativy EU

2014

Mikanová, Helena

Informační politika Evropské unie v době Bangemannových aktivit v porovnání s USA

2014

Sochorová, Eva

Archiv Národního divadla v Praze jako informační systém

2015

Kopecká, Iveta

Zakladní registr obyvatel v návaznosti na editační agendové Informační systémy: sdílení dat ve veřejné správě ČR

 

Rigorózních prací vedl R. Vlasák celkem 28. Seznam konkrétních prací je uveden v tab. 9.

Tab. 9: Vedené rigorózní práce

Rok

Autor

Název

2001

Machytková, Marta

Sdílení informačních zdrojů v podmínkách knihoven ČVUT

2002

Bulíčková, Soňa

Moderní metodologie projektování informačních systémů

2002

Daubnerová, Irena

Vývoj a analýza informačních technologií s ohledem na lékařské informační zdroje

2002

Kalců, Petra

Soudobá informační společnost a informační politika České republiky

2002

Popovič, Eva

Vysokoškolské knihovny v období změn a transformací

2003

Černá, Tereza

Vyhledávání, zpracování a zpřístupňování informací v prostředí sítě WWW - na příkladu elektronického průběžníku České noviny

2003

Kocourková, Petra

Právo na informace: legislativní úprava v České republice

2003

Strašíková, Lucie

Postavení zpravodajských agentur na informačním trhu a vývoj jejich zpravodajské produkce

2004

Kusák, Martin

Elektronická státní správa: porovnání situace ve vybraných evropských státech

2004

Tvrdá, Lenka

Průmyslové právo a patentové rešerše

2006

Exelová, Brigita

Informace jako nehmotný statek

2006

Fabián, Ondřej

Informační politika SRN

2006

Poštulka, Jan

Informační a komunikační technologie a soudobá společnost

2006

Streit, Vincenc

Užití a ochrana autorských práv v knihovnách poskytujících veřejné knihovnické a informační služby

2007

Koscelníková, Radka

Problematika zveřejňování vybraných informací na webech veřejné správy

2007

Mrázová, Květa

Informatizace a elektronizace v oblasti veřejné správy a její vývoj ve Středočeském kraji

2007

Pekárek, Aleš

Současná informační politika ČR v oblasti veřejné správy

2007

Planková, Jindra

Meziknihovní výpůjční služby v ČR a světové trendy jejich rozvoje

2007

Vytlačilová, Marcela

Informační potřeby v prostředí mezinárodní advokátní kanceláře

2008

Černíková, Adéla

Utváření informační společnosti v Evropské unii s důrazem na Českou republiku

2008

Horváth, David

Analýza vývoje databázového centra Dialog v kontextu světového informačního průmyslu

2008

Pokorný, Jan

Současné možnosti integrace informačních zdrojů

2009

Koudelová, Adéla

Společnost Ostravský informační servis, s.r.o., jako učící se organizace

2010

Kotásková, Lenka

Informační podpora managementu orgánů veřejné správy: aplikace teorie informačního managementu na konkrétním příkladu

2010

Poljaková, Anežka

Informační politika USA v konfrontaci tří prezidentů s důrazem na informační politiku dvojice Clinton – Gore

2011

Beyerová, Markéta

E-Government v České republice

2012

Kostiha, František

Měření a hodnocení kvality informačních systémů

2012

Sekulová, Kateřina

Komplexní metodika webových auditů

 

R. Vlasák vedl rovněž dvanáct disertačních prací, viz konkrétní seznam v tab. 10.

Tab. 10: Vedené disertační práce

Rok

Autor

Název

2000

Sedláčková, Beáta

Mezinárodní kontext informační vědy

2006

Kera, Denisa

Teorie nových médií jako ontologie počítačového kódu

2006

Streit, Vincenc

Užití a ochrana autorských práv v knihovnách poskytujících veřejné knihovnické a informační služby

2007

Pokorný, Jan

Současné možnosti integrace informačních zdrojů

2008

Jedličková, Petra

Česká republika v procesu transformace. Globalizace, informační politiky v ČR, EU a USA a odraz transformace v oblasti knihovnictví a informační vědy

2008

Planková, Jindra

Systémy elektronické komunikace dokumentů a nová paradigmata knihovnictví

2008

Slámová, Hana

Návrh bakalářského studijního programu pro informační profesionály

2009

Bratková, Eva

Digitální knihovny s volným přístupem v oblasti vědy a výzkumu a identifikace a metadatový popis jejich objektů

2009

Papíková, Vendula

Informační systémy v medicíně se zaměřením na vědecké informace v klinické praxi a biomedicínském výzkumu

2010

Očko, Petr

Informační ekonomika: vývoj a aktuální problémy z hlediska informační vědy

2012

Kostiha, František

Měření a hodnocení kvality informačních systémů

2015

Římanová, Radka

Specializované knihovny v 21. století - entitně-relační model a model systému služeb knihovny

 

Role oponenta se pak zhostil u sedmi magisterských prací, viz tab. 11.

Tab. 11: Oponované magisterské práce

Rok

Autor

Název

2010

Podhradská, Martina

Analýza využití nástrojů e-participace v obcích s rozšířenou působností Jihočeského kraje

2011

Kreuz, Pavel

Informační zdroje pro analýzu mezinárodních vztahů a Country intelligence

2011

Taucová, Radka

Iniciativy, projekty a přínosy Spolkové republiky Německo v oblasti digitálních knihoven

2012

Dohnalíková, Markéta

Informační ekonomika a její aplikace v oblasti vzdělávání informačních pracovníků

2013

Dvořáková, Drahomíra

Martha E. Williamsová (1934-2007), její dílo a význam pro obor informační vědy

2015

Kudrna, Čeněk

Aktuální stav eGovernmentu na vybraných krajských úřadech v České republice

2015

Veselková, Anna

Informační podpora práce projektových týmů

 

Oponoval rovněž dvě rigorózní práce a šest prací disertačních, viz blíže tab. 12 a 13.

Tab. 12: Oponované rigorózní práce

Rok

Autor

Název

2012

Egemová, Linda

Systémy pro zpřístupňování seriálových publikací

2013

Vorlíčková, Blanka

Online zpřístupnění kulturního dědictví v kontextu vybraných témat inrormační politiky

Tab. 13: Disertační práce oponované R. Vlasákem

Rok

Autor

Název

2000

Papík, Richard

Dialogové vyhledávání a služby v kontextu člověk – počítač

2009

Parkosová, Denisa

Řízení znalostí. Nástroj pro zvyšování hodnoty firmy

2010

Lipková, Helena

Aplikace metod projektového managementu na projektech VTEI před a po nástupu internetových technologií se zaměřením na Českou republiku

2012

Sluková, Petra Zia

Role informace a komunikace v organizaci. Diagnostické nástroje informačních a komunikačních procesů

2013

Vorlíčková, Blanka

Online zpřístupnění kulturního dědictví v kontextu vybraných témat informační politiky

2015

Fáberová Slušná, Kateřina

Internet ve vztahu informační vědy a práva

Experimentální ontologie

Část prací, konkrétně časopisecké články, a údaje o vedených a oponovaných kvalifikačních pracích byly – jako pocta R. Vlasákovi, tj. jednomu z nejvýznamnějších průkopníků automatizace v českém knihovnicko-informačním prostředí – zpracovány také do podoby experimentální strojově srozumitelné ontologie ve formátu RDF/XML.

Experimentální ontologie byla vytvořena v desktopové verzi svobodného softwaru Protégé a následně zveřejněna ve webové verzi téhož softwaru na serveru Univerzity ve Stanfordu, viz http://webprotege.stanford.edu/#Edit:projectId=840d54b1-a54b-40a7-a691-b623d9884d6c (adresa je aktuální k 15. 8. 2016) a též obr. 1.

obr1.png

Obr. 1: Ukázka webového rozhraní ontologie (WebProtégé)

Do ontologie byla zařazena pouze část údajů o článcích (konkrétně autorské údaje, údaje o roku a o zdrojovém časopisu) a o kvalifikačních pracích (v tomto případě byly zařazeny autorské údaje, údaje o roku a údaje o úloze R. Vlasáka ve vztahu k dané práci).

Jednotlivé články a kvalifikační práce byly označeny pracovními identifikátory (např. D001 pro jeden z článků a V001 pro jednu z kvalifikačních prací). Poté byly (jako popisky) doplněny názvy jednotlivých článků, resp. kvalifikačních prací.

Do ontologie byly zařazeny celkem tři hlavní třídy obsahující jednotlivé prvky a deset odvozených tříd (v názvech tříd jsou počáteční písmena jednotlivých slov uváděna velkými písmeny).

Jako hlavní třídy byly zařazeny:

 • Dokument;
 • Osoba;
 • RokVzniku.

Třída Dokument je dále rozčleněna třídy Casopis, CasopiseckyClanek a VSKvalifikacniPrace.

Podtřídou třídy Casopis je třída Icko, do níž jsou zařazeny jednotlivé ročníky časopisu známého jako tzv. Íčko s vlastními názvy; podtřídami třídy VSKvalifikacniPrace jsou pak třídy BakalarskaPrace, DisertacniPrace, MagisterskaPrace a RigorozniPrace.

Odvozenými třídami jsou třídy:

 • AutorMagisterskeARigorozniPrace;
 • Diplomant;
 • VedenaBakalarskaPrace;
 • OponovanaBakalarskaPrace;
 • VedenaMagisterskePrace;
 • OponovanaMagisterskaPrace;
 • VedenaMagisterskaPrace;
 • OponovanaRigorozniPrace;
 • VedenaDisertacniPrace;
 • OponovanaDisertacniPrace.

Do webové verze hostované na Stanfordu zatím není začleněn nástroj na odvozování (tzv. reasoner). To znamená, že výše uvedené odvozené třídy nejsou naplněny daty. Ontologii je nicméně možné si stáhnout a nástroj na odvozování následně spustit v desktopové verzi softwaru Protégé.

Součástí ontologie jsou pochopitelně i konkrétní prvky (jednotliviny). Jedná se mj. o více než 150 článků, 30 časopisů, 170 vysokoškolských kvalifikačních prací a 150 osob.

Do ontologie bylo přidáno pět hlavních vlastností, a to:

 • maAutora;
 • maOponentaPrace;
 • maRokVzniku;
 • maVedoucihoPrace;
 • maZdrojovyDokument.

Ty byly doplněny o pětici opačných vlastností, tj.:

 • jeAutorem;
 • jeOponentemPrace;
 • jeRokemVzniku;
 • jeVedoucimPrace;
 • jeZdrojovymDokumentem.

Díky tomu je možné odvodit, že např. je-li určitá osoba autorem konkrétní práce, má konkrétní práce zároveň onu osobu jako autora.

Je tedy možné např. snadno zjistit, kteří studenti psali u R. Vlasáka magisterskou i rigorózní práci. Názorně to dokládá obr. 2.

obr2.png

Obr 2: Studenti, kteří u R. Vlasáka psali magisterskou i rigorózní práci

Data je také možné různým způsobem zobrazovat (vizualizovat), viz např. část ontologie zobrazená pomocí zásuvného modulu SOVA (Simple Ontology Visualization API) na obr. 3.

obr3.png

Obr 3: Vizualizace části ontologie

Závěrem

Předložený příspěvek názorně ukázal bohatost publikační a – na příkladu vedených a oponovaných kvalifikačních prací – vysokoškolské pedagogické činnosti doc. PhDr. Rudolfa Vlasáka, významné osobnosti českého knihovnicko-informačního prostředí.

Z hlediska tematického zaměření jednotlivých prací lze říci, že jádrem publikační činnosti R. Vlasáka se staly informační systémy, služby a rozvoj VTEI, neboť představují celkem cca 33 % všech prací, a to především ze 70. a 80. let 20. století.

V 90. letech 20. století a v prvním desetiletí století 21. hraje významnou roli oblast vzdělávání a informační profese. Zrcadlí se to jednak ve značném počtu prací věnovaných tomuto tématu (ve výše uvedeném období se jedná o 36 prací, což reprezentuje přibližně 13 % všech prací), jednak ve skutečnosti, že v tomto období (konkrétně od roku 1992 do roku 2009) R. Vlasák vedl či oponoval celkem 131 vysokoškolských kvalifikačních prací, tj. průměrně necelých osm prací za rok.

Poděkování

Ráda bych vyjádřila své poděkování pracovníkům Knihovny knihovnické literatury a Haly služeb Národní knihovny ČR a dále PhDr. Evě Bratkové, Ph.D., z Ústavu informačních studií a knihovnictví Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, Ing. Kateřině Gromotovičové z Národní technické knihovny, Mgr. Ivaně Šlapákové z Knihovny AV ČR, v. v. i., a Mgr. Šárce Šuranové z Národní pedagogické knihovny Komenského za významnou pomoc při ověřování bibliografických údajů vztahujících se k jednotlivým položkám bibliografie.

Excerpované zdroje

 • KKL – Databáze knihovnické literatury [online]. Praha: Národní knihovna ČR, c2014 [cit. 2016-03-03]. Dostupné z: http://aleph.nkp.cz/cze/kkl
 • ANL – Výběr článků v českých novinách, časopisech a sbornících [cit. 2016-03-16]. Praha: Národní knihovna ČR, c2014 Dostupné z: http://aleph.nkp.cz/cze/anl
 • Bibliografie českého knihovnictví, bibliografie a VTI. Praha: Státní knihovna ČSR, 1971–1996. 20 sv.
 • Online katalóg článkov [online]. Martin: Slovenská národná knižnica [cit. 2016-04-11]. Dostupné z: https://chamo.kis3g.sk/
 • Centrální katalog Univerzity Karlovy v Praze [online]. Praha: Univerzita Karlova v Praze [cit. 2016-03-09]. Dostupné z: https://ckis.cuni.cz/
 • Library & Information Science Abstracts (LISA) [online]. Ann Arbor (MI, USA): ProQuest, c2016 [cit. 2016-03-20]. Pro oprávněné uživatele dostupné z: ProQuest
 • Vlasák, Rudolf [online]. [Praha: Středisko vědeckých informací Univerzity Karlovy v Praze] [cit. 2016-04-11]. Dostupné z: http://svi.ff.cuni.cz/v/vlasak.htm
 • Publikační činnost [online]. [Praha: Univerzita Karlova v Praze] [cit. 2016-04-27]. Dostupné z: https://verso.is.cuni.cz/public/
 • BRATKOVÁ, Eva. Doc. PhDr. Rudolf Vlasák osmdesátníkem. Knihovna: knihovnická revue [online]. 2016, roč. 27, č. 1, s. 93–97 [cit. 2016-07-30]. ISSN 1801-3252. Dostupné z: http://knihovnarevue.nkp.cz/archiv/2016-1/knihovny-a-informace/doc.-phdr.-rudolf-vlasak-osmdesatnikem
 • skryté bibliografie uvedené v dokumentech, jejichž záznamy byly získány z výše uvedených zdrojů
01.03.2017
Vyhledávání
Knihovny současnosti 2022

Termín: 13. – 15. 9. 2022

Místo: Žižkovo náměstí 5, Olomouc

více informací

Knihovna roku 2022

více informací naleznete na stránkách Ministerstva kultury ČR

Metodika pro knihovny

Doba plastová v knižní vazbě

termín: 4. 8. – 8. 10. 2022

místo: Národní knihovna ČR, Klementinum 190, Praha 1